100-vuotisohjelma

Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa

Itlan viisivuotinen Lapset, nuoret ja perheet satavuotiaassa Suomessa -ohjelma päättyi vuoden 2017 lopussa.

Raportti ohjelmasta ja sen tuloksista on ladattavissa tästä: Satavuotisohjelman loppuraportti

Alla on lyhyt kuvaus ohjelmasta. Osaohjelmien tuotokset on esitelty tarkemmin ohjelmien sivuilla, jotka löytyvät vasemmasta palkista.

Ohjelman tavoitteena oli tuoda tieto keskiöön ja kehittää konkreettisia työkaluja ja mallinnuksia päätöksentekijöille sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville. Tavoitteena oli myös tarjota päivitetty kuva keinoista, joilla edistää yhteistä kasvatustehtävää niin perheissä, palveluissa kuin poliittisessa päätöksenteossakin.

Päämääränä on taata lapsille sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuus ja tasavertaiset lähtökohdat elämässä riippumatta aineellisista, terveydellisistä tai sosiaalisista lähtökohdista.

Ohjelmaa ohjasi kolme keskeistä periaatetta:

1.       kokonaisnäkemys (lapsen koko kasvuympäristö)
2.       ongelmien ennaltaehkäisy ja
3.       voimavarojen tukeminen sekä tiedon käytettävyys.

Yhteistyökumppaneita olivat mm. Ensi- ja turvakotien liitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Helsingin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Kuntaliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja terveystaloustiede Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.

Ohjelmaa rahoittivat Onni ja Helmi Karttusen säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Alko, Pelastakaa Lapset ry / Tiukulan säätiö, Alli Paasikiven Säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Ohjelma koostui tutkimusosiosta ja vaikuttamisosiosta

Tutkimusosiossa toteutettiin kolme osaohjelmaa: Sata lasissa, Sata investointia ja Sata kohtaamista/Kasvun tuki. Ohjelman vaikuttamisosiossa oli kaksi osaohjelmaa: Sata laulua Suomesta ja suomalaisuudesta sekä Lasten Suomi sata vuotta -filmi. Lisäksi Itla oli mukana YK-nuorten kestävän kehityksen julistuksessa.

Sata laulu ja Lasten Suomi sata vuotta

Vaikuttamisosion Sata laulua -hanke oli suunnattu yläkouluille. Hankkeella haluttiin vahvistaa koululaisten yhteistä ymmärrystä ja kokemusta Suomesta ja suomalaisuudesta sekä edistää yhteisöllisyyttä, itsenäistymistä ja välittämisen kulttuuria sekä monikulttuurisuutta. Ohjelmassa tuotettiin sähköinen materiaali opettajille, laulukirja oppilaille sekä artistivideoita työn tueksi. Ohjelma oli mukana virallisessa Suomi 100 -ohjelmistossa.

Lasten Suomi sata vuotta on dokumenttifilmi lapsuuden historiasta Suomessa. Se visualisoi lasten hyvinvoinnin osa-alueita ja kehitystä kuuden ulottuvuuden kautta: 1) materiaalinen elintaso, 2) kasvuympäristön turvallisuus, 3) terveys, 4) koulu ja oppiminen, 5) perhe, vapaa-aika ja osallisuus sekä 6) valtion ja kuntien tarjoama tuki ja suojelu.

Tutkimustiedosta käytännön työkaluiksi

Tutkimusosiossa tuotettiin tutkitun tiedon pohjalta työkaluja päättäjien ja ammattilaisten käyttöön.

Sata lasissa -ohjelma tuotti tieteellisten artikkeleiden lisäksi suuremmalle yleisölle suunnatun kirjan sekä videoita ja manuaaleja ammattilaisten käyttöön. Näillä materiaaleilla lisättiin tietoa erityisesti alkoholiin liittyvästä vuorovaikutuksesta, päihdeperheissä kasvaneiden kokemuksista sekä maahanmuuttajien kokemuksista suomalaisesta alkoholikulttuurista.

Sata investointia -hankkeessa syntyi lapsibudjetoinnin iltakoulu -malli ja ohjeistus sen toteuttamiseen. Sata investointia -materiaali toimii tukena lapsibudjetoinnin ja lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Sata kohtaamista – varhaisen tuen palvelut ja tieto -osaohjelma tuotti verkkoon tietolähteen vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi eli Kasvun tuki -portaalin. Oleellista oli menetelmiin liittyvän tiedon kerääminen, vaikuttavuuden perusteiden ja tekijöiden analysointi sekä luotettavan tiedon siirtäminen auttamistyöstä päättäville ja sitä toteuttaville tahoille.

Sata kohtaamista/Kasvun tuki -hanke jatkuu LAPE-ohjelman rahoituksella vuoden 2018 loppuun yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. LAPE-rahoituksella on mahdollista kehittää psykososiaalisten menetelmien arviointia, levittämistä ja implementointia edelleen.

Kasvun tuen työ ja tietopohja toimivat jatkossa paljolti Itlan toiminnan pohjana.

Eduskunnan juhlapäätös

Eduskunta juhlisti Suomen itsenäisyyden satavuotisuutta lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla juhlapäätöksellä. Juhlapäätös kohdistettiin Itlalle, koska Itlalla katsottiin olevan ”erinomaiset valmiudet laajaa vaikuttavuutta omaavaan lapsien ja lapsiperheiden elinoloja parantavaan ja tukevaan toimintaan”.

Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta (1004/2017) hyväksyttiin 5.12.2017 eduskunnan juhlaistunnossa. 4.1.2018 Itlalle luovutettiin 50 miljoonan euron pääoma Neste Oyj:n osakkeina. Eduskunta valitsi 23.2.2018 pidetyssä täysistunnossa valtuuskunnan, joka puolestaan nimittää Itlalle uuden hallituksen.

Tutkitusti vaikuttava tieto sekä sen jalostaminen ja edelleen levittäminen olivat pohjana eduskunnan päätökselle. Tähän myös Itlan tuleva toiminta painottuu.