Osaohjelman pyrkimyksenä oli luoda verkkoon avoin ja käyttäjäystävällinen tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi. Tavoitteena on palvelut, jotka onnistuvat rakentamaan erilaisten ongelmien kanssa kamppailevien perheiden elämiin pitkäkestoisia, myönteisiä muutoksia jo ennen varsinaista lastensuojeluasiakkuutta. Projektin konkreettiset välitavoitteet olivat siksi auttamistyön menetelmiin liittyvän tiedon kerääminen, vaikuttavuuden perusteiden ja tekijöiden kriittinen ja täsmällinen analysointi ja luotettavan tiedon siirtäminen auttamistyöstä päättävien ja sitä toteuttavien tahojen saataville.

Kasvun tuki – vaikuttavan varhaisen tuen tietolähde

Osaohjelmassa kehitettiin Kasvun tuki -tietolähde. Tietolähteeseen sisällytetään työmenetelmiä, joiden tavoitteena on edistää lasten ja nuorten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tietolähteen avulla levitetään tietoa ja ymmärrystä vaikuttaviksi todetuista menetelmistä. Portaalissa oli vuoden 2017 lopussa lähes 20 arvioitua menetelmää. Vuonna 2018 Kasvun tuki jatkuu LAPE-hankkeena ja levittää kolmea menetelmää maakuntiin yhdessä Suomen Mielenterveysseuran kanssa. Lisäksi hankkeessa tuetaan menetelmien implementointia ja juurruttamista.

Siirry Kasvun tuki -sivustolle

Sata kohtaamista – varhaisen tuen palvelut ja tieto -osaohjelman taustaa

Idea
– Työllä edistetään STM:n asettaman työryhmän ”Toimiva Lastensuojelu” raportin (STM. Raportteja ja muistioita. 2013) esitettyä toimenpide-ehdotusta 10. Ehdotuksen mukaan Suomeen tulee perustaa Käypä hoito -suosituksia vastaava järjestelmä, jonka avulla voidaan koota paras käytettävissä oleva tieto lapsiperheitä tukevista käytännöistä ja antaa niistä kansallisia suosituksia.

Tavoite
– Tavoitteena oli edistää lasten, nuorten ja perheiden henkistä hyvinvointia helpottamalla kasvatusvastuussa olevien ammattilaisten ja/tai vanhempien mahdollisuuksia saada tietoa ja koulutusta näyttöön perustuvista toimenpiteistä ja niiden käytöstä.

Toteutusmalli
– Tehtävän puitteissa luodaan kooste vaikuttavista menetelmistä jotka kohdistuvat lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen ja kuntouttamiseen (sisältää myös ns. vanhemmuuden tuen mallit). Työn perustaksi luodaan myös kansainvälisen tietoon perustuva manuaali, joka sisältää kriteerit menetelmien näytön määrittämiseksi.

Numerollinen tavoite
– Ohjelmakauden päätyttyä tuotokset (kartoitusmittari ja toimitettu kooste näyttöön perustuvista menetelmistä) on saatavilla ja levitettävissä kansallisesti.

Välineet
– Manuaali näytön määrittämisestä sekä kooste näyttöön perustuvista menetelmistä tarjotaan kansallisesta koordinaatiosta vastaavalle taholle, joka ohjelman päätyttyä kykenee levittämään ja mikäli mahdollista myös huolehtimaan menetelmien ylläpitämisestä esim. tarjoamalla niihin koulutusmahdollisuudet ammattilaisille ja paikallisille päätöksentekijöille.

Toimintamalli
– Yhteistyö tapahtuu seurantaryhmän kautta, jossa edustettuna mm. Suomen mielenterveysseura (SMS), Lastensuojelun keskusliitto (LSKL), Onni ja Helmi Karttusen säätiö (OHK), Kuntaliitto, kolme kuntaa (Hämeenlinna, Imatra ja Oulu), THL ja Itla sekä tieteellisen neuvoston kautta.

Päätoimijat
– Itla
– Kuntaliitto
– Suomen Mielenterveysseura
– Onni ja Helmi Karttusen Säätiö
– Lastensuojelun Keskusliitto