Tässä osahankkeessa tavoitteena oli selvittää mitkä toiminnot (palvelut, interventiot) tutkimuksen perusteella ovat kustannusvaikuttavia (tehokkaita) ja samalla selvittää missä määrin kunnat sijoittavat tehokkaisiin toimiin. Hankkeen lopuksi pyrkimyksenä oli kehittää kuntien käyttöön soveltuva ohje lapsiin kohdistuvien investointien seurantaan. Rajaus palveluiden ja tuen saantiin vastaa YK:n lasten oikeuksien komitean vaatimusta siitä että sopimusvaltiot turvaavat lapsille riittävän osuuden yhteiskunnan voimavaroista (provision). Rajauksen ulkopuolelle jäävät näin tässä tarkastelussa YK:n lasten oikeuksien sopimuksen edellyttämä vaatimus suojeluun ja huolenpitoon (protection) ja mahdollisuuksien takaaminen osallistumiselle lapsia itseään koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskuntaelämään (participation).

Huoli lapsiin kohdistuvan investoinnin seurantaan on toistuvastiesiinnoussut teema Suomessa. Siitäkin huolimatta että YK:n lastenoikeuksien komitea edellyttää lapsiin ja nuoriin kohdistuvien taloudellisten investointien systemaattista seurantaa kansallisesti, asiaa on kritisoitu puutteellisuudestaan. Tässä osaohjelmassa pyrittiin vastaamaan tähän puutteeseen.

Konkreettisia työvälineitä kestävien elinolojen edistämiseksi päättäjille sekä arjessaan lapsiperheitä kohtaaville  

Lapsibudjetointiohje kuntien tueksi (ns. LapBu ohje) tuo paikkakunnille ns. budjettineuvottelujen iltakoulun, joka tähtää kunnan vuosikelloon sopeutettuun, jokavuotiseen neuvottelutilaisuuteen lasten ja lapsiperheiden tilanteesta.
Linkki sähköiseen oppaaseen
Tulostettava: Kuntien budjetointi lapsen oikeuksien näkökulmasta – Työkalupakki 2016 (pdf)

Sata investointia -osaohjelman taustaa

Idea
– tuoda kuntiin kansalliseen levitykseen soveltuva työväline joka mahdollistaa resurssien käytön paremman seurannan lasten oikeuksien näkökulmasta

Tavoite
– konkreettisella tasolla työllä tavoitellaan yhtenäistä, paikalliseen käyttöön sopivaa työvälinettä jolla on mahdollista seurata kuntien resurssien jakaantumista lasten oikeuksien näkökulmasta. Pitkällä tähtäimellä työllä vahvistetaan myös tietopohjaa lapsille suunnattujen palveluiden vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta.

Toteutusmalli
– analyysi käsitteistä ja kokonaisuuksista joilla tähdätään lasten oikeuksien toteutumiseen kunnissa
–  kirjallisuuskatsaus ja kartoitus olemassa olevasta tiedosta toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta
– tilasto- rekisterianalyysi kuntien toimista nykyisellään
– seurantavälineen kehittäminen sekä työvälineen juurruttaminen ja käytön mahdollistaminen

Numerollinen tavoite
– tavoitteena on tuoda työväline ja implementointisuunnitelma päätöksenteon tueksi kaikkiin kuntiin

Välineet
– työväline ja implementointisuunnitelma kootaan oppaaksi, 100- suositukset sarjassa ja on implementoitavissa kansallisesti osana ohjelmasta tuotettua ”työkalupakkia”.

Toimintamalli
– yhdessä Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Työlle perustetaan asiantuntijaryhmä, jossa mukana on myös Kuntaliitto.

Toimijat
– Itla
– Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos/terveystaloustiede
– Pelastakaa Lapset ry