Itla varainhoitajiksi on valittu Taaleri Varainhoito Oy ja Evli Pankki Oyj

Tiedote 29.11.2018

Itla varainhoitajiksi on valittu Taaleri Varainhoito Oy ja Evli Pankki Oyj

 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. (Itla) on kilpailuttanut varainhoitopalvelut syksyllä 2018. Varainhoitajiksi valittiin Taaleri Varainhoito Oy ja Evli Pankki Oyj. Varainhoito toteutetaan täyden valtakirjan periaatteella.

Vastuullista sijoitustoimintaa

 

Säätiön varojen sijoitustoiminta on suunnitelmallista ja vastuullista ja sitä toteutetaan pitkällä aikajänteellä. Ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys ovat säätiölle tärkeitä periaatteita sijoitustoiminnan toteuttamisessa. Myös ulkopuoliselta omaisuudenhoitajalta edellytetään sitoutumista vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön varainhoidon tarkoitus on turvata säätiön toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Säätiön sijoitusvarallisuuden pitkän aikavälin strategiseksi tuottotavoitteeksi on asetettu neljän prosentin reaalinen vuosituotto, jonka tulisi kattaa toiminnasta syntyvät kulut. Säätiön omaisuus sijoitetaan pääasiassa osakkeisiin, korkoinstrumentteihin ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

 

Varainhoidon hankinnassa noudatettiin julkisen hankinnan periaatteita. Hankintailmoitus ilmoitettiin Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa ja Tenders Electronic Daily -portaalissa. Hankintailmoitus julkaistiin myös HILMA-ilmoituskanavassa. Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä 13.

 

Lisätietoja:

Itlan varainhoitotoimikunnan puheenjohtaja Teppo Koivisto, puh. 029 550 2550, teppo.koivisto@valtiokonttori.fi

Itlan asiamies, kehitysjohtaja Petra Kouvonen, puh. 041 455 2280, petra.kouvonen@itla.fi

ÄÄNI18-julkilausuma lapsen oikeuksien puolesta luovutettiin ministeri Grahn-Laasoselle ja ministeri Saarikolle

 

ÄÄNI18-julkilausuma lapsen oikeuksien puolesta luovutettiin ministeri Grahn-Laasoselle ja ministeri Saarikolle

 

Tiedote

 

Lapsen oikeuksien foorumissa Hämeenlinnassa 19.11.2018 julkaistiin julkilausuma lapsen oikeuksien puolesta. Julkilausumassa on johtopäätöksiä ja ratkaisuehdotuksia kolmesta eri teemasta ja sen tavoitteena on tuoda lisää tietoa päätöksenteon pohjaksi. Teemat perustuvat lapsen oikeuksien sopimuksen kohtiin, joissa Suomessa on vielä erityisesti parannettavaa. Julkilausuma luovutettiin tapahtumassa opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Julkilausuma on yli 10 järjestön, säätiön, Hämeenlinnan kaupungin sekä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön yhteinen ÄÄNI lapsen oikeuksien puolesta.

 

  1. Lapsipolitiikalla parempi yhteiskunta

Lapsen oikeuksien tunnettuutta pitää lisätä päättäjien keskuudessa ja lasten ja nuorten tilannetta on tarkasteltava kokonaisuutena. Kun kehitämme lasten asioita pitkällä aikavälillä, heidän tilannettaan on voitava tarkastella kokonaisuutena kunnissa, alueilla ja kansallisella tasolla. Meidän pitäisi yhdessä pystyä muodostamaan kansallisesti yhteinen tahtotila, joka ohjaa päätöksentekoa ja toiminnan seurantaa. Tavoitteiden saavuttamista pitää olla mahdollista seurata tutkimuksen avulla.

 

2. Kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana

Kasvatuksella ja kasvun tuella voidaan vaikuttaa monissa eri ympäristöissä. Toiminnassa hyödynnetään olemassa olevia rakenteita ja viedään vanhemmuuden tuki esimerkiksi varhaiskasvatukseen ja kouluihin, perhekahviloihin ja muihin matalan kynnyksen paikkoihin. Tehdään näyttöön perustuvia päätöksiä kunta- ja aluetasolla ja vahvistetaan koko perhettä tukevia toimintamalleja.

 

3. Kohti aitoa osallisuutta

Lapset ovat erilaisia ja haluavat osallistua eri tavoin. Kaiken ikäisiä lapsia voi kuulla ja kuunnella ikään soveltuvalla tavalla. Lapset ovat asiantuntijoita omissa asioissaan ja heitä pitää kuulla aidosti. Kun lapsilta kysytään, pitää myös pystyä osoittamaan miten mielipiteet on käytännössä otettu huomioon.

 

Julkilausumalla halutaan tuoda tietoa lapsen oikeuksien toteutumisesta paremmin osaksi päätöksentekoa. Juuri nyt on sen aika, kun lapsistrategiaa valmistellaan ja lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) ensimmäinen vaihe on loppusuoralla. Yhteisessä julkilausumassa tuodaan esille sekä tämänhetkisiä ongelmia että ratkaisuehdotuksia siihen, miten lapsiasioiden kehittämistä voidaan toteuttaa lapsen oikeuksien näkökulmasta. ÄÄNI18-julkilausuma toimii myös yhtenä välineenä lapsen oikeuksien toteutumisen seurannassa sekä pohjana ensi vuoden foorumille.

 

Julkilausuma on lapsiasioiden tilannekuva, joka syntyi yhdessä osallistujien kanssa. Julkilausumassa kiteytyvät 20 alaseminaarin tuotokset kolmesta teemasta ja siinä kuuluu päättäjien, tekijöiden, tutkijoiden sekä lasten ja nuorten ääni. Julkilausumassa on myös asiantuntija-artikkeleita, jotka on valmisteltu ennakkoon.

 

Julkilausuman sisältö kokonaisuudessaan sivulla lapsenoikeuksienfoorumi.fi.

 

Tapahtuman järjestivät:

Hämeenlinnan kaupunki

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla

Nuori Kirkko ry ja Kirkkohallitus

Me-säätiö

Lastensuojelun Keskusliitto

Suomen Unicef ry

Väestöliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Pelastakaa Lapset ry

Marttaliitto

Ensi- ja turvakotien liitto

Alli Paasikiven säätiö

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape)

 

Julkilausuman toteutuksessa on ollut mukana tiedeviestintätoimisto Kaskas Media.

 

ÄÄNI18 ON TAPAHTUMA, JOKA ETSII VASTAUKSIA JA TUOTTAA RATKAISUJA

 

Jakkara-palkinto myönnettiin Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan terveyspalveluille

Jakkara-palkinto myönnettiin Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan terveyspalveluille

 

Itla-säätiön Kasvun tuki -hanke myönsi ÄÄNI18 Lapsen oikeuksien foorumissa Hämeenlinnassa 19. marraskuuta ensimmäistä kertaa Jakkara-palkinnon näyttöön pohjautuvan työtavan edistämisestä. Se myönnettiin Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan terveyspalveluille.

 

Palkinnon tulivat noutamaan johtava kuraattori Hanna Gråsten-Salonen, johtava psykologi Sirpa Tikka kasvatus- ja opetuspalveluista ja ylilääkäri Tuire Sannisto lasten, nuorten ja perheiden palveluista .

Terveyspalveluissa on otettu monipuolisesti käyttöön näyttöön perustuvia varhaisen tuen menetelmiä. On rakennettu työmenetelmien valikko, joka vastaa eri- ikäisten lasten ja nuorten ja erilaisten perheiden kohtaamiin psyykkisiin ja psykososiaalisiin haasteisiin.

 

Työtä on tehty sektorirajat ylittäen niin, että huomioiduksi tulevat niin äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto ja opiskeluterveydenhuolto kuin perheneuvolatoimintakin.

 

Esimerkkejä käytössä olevista näyttöön perustuvista menetelmistä ovat Voimaperheet-malli neuvoloissa ja Ihmeelliset vuodet -menetelmä perheneuvoloissa lasten käytösongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Vanhemmuutta kuormittaviin tekijöihin puolestaan vastaa Lapset puheeksi -menetelmä.

 

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajia on koulutettu näyttöön perustuvan Interpersonal counselling eli IPC-menetelmän käyttöön nuorten masennukseen hoitamiseksi perustasolla. Myös kaupungin perusopetuksen koulupsykologit, kuraattorit, osa lääkäreistä sekä yläkouluille jalkautuvat mielenterveys- ja päihdepalveluiden psykiatriset sairaanhoitajat ovat saamassa koulutuksen menetelmään. Nuorisoneuvolan lääkäri soveltaa IPC-mallia opintojen ulkopuolella olevien nuorten parissa.

 

Organisaatio osallistuu myös tutkimustyöhön yliopistotutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden kanssa näyttöön perustuvien toimintamallien kehittämiseksi. Esimerkkinä tästä toiminnasta voi mainita kouluterveydenhuollossa tänä vuonna käyttöön otetun  Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen Voimaperheet – Huolet hallintaan -intervention. Tampereelta saadaan arvokasta tietoa siitä, miten matalan kynnyksen digitaalinen hoito-ohjelma tehoaa alakouluikäisten lasten ahdistuneisuuden hoidossa.

 

Onnittelemme Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan terveyspalveluja laaja-alaisesta, sektorirajat ylittävästä työstä, jota he ovat tehneet näyttöön perustuvan työtavan juurruttamiseksi koko organisaatioon!

 

Palkinnon tulivat noutamaan johtava kuraattori Hanna Gråsten-Salonen,  johtava psykologi Sirpa Tikka kasvatus- ja opetuspalveluista ja ylilääkäri Tuire Sannisto lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Avoin työpaikka: tieteellinen päätoimittaja/Vetenskaplig chefredaktör

 

Itla hakee tieteellistä päätoimittajaa

(på svenska nedan)

 

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiössä on avoinna tieteellisen päätoimittajan tehtävä. Tieteellinen päätoimittaja vastaa Itlan Kasvun tuki -tietolähteen kehittämisestä, toimittamisesta ja sisällöstä yhdessä muun toimitustyöhön osallistuvan henkilöstön kanssa. Päätoimittaja vastaa lasten kasvun tueksi tarkoitettujen menetelmien arvioinnista ja toimii Tieteellisen neuvoston sihteerinä.

Lisäksi päätoimittaja edustaa Itlaa erilaisissa julkisissa yhteyksissä, koordinoi yliopisto- ja tutkimusorganisaatioyhteistyötä ja vastaa pohjoismaisesta verkostoyhteistyöstä. Itlan viestinnän sisällöt eri kohderyhmien kanssa pohjautuvat tieteelliseen tietoon, jonka arvioinnista ja tuottamisesta tieteellinen toimitus osaltaan vastaa yhdessä Itlan viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Tehtävänkuvaan voi sisältyä myös esihenkilötehtäviä.

 

Itla on nopeasti kehittyvä, kasvava ja kansainvälistyvä toimija lapsi- ja perhepoliittisella kentällä. Hakijalta edellytetään joustavuutta, valmiutta toteuttaa organisaation uusia painotuksia ja viedä Itlan strategiaa eteenpäin yhdessä muun henkilöstön kanssa.

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää

-tohtorin tutkintoa soveltuvalta alalta (esimerkiksi psykologia, sosiaalipsykologia, kasvatustiede, lääketiede) sekä vahvaa osaamista ja ymmärrystä lapsen kehityksestä, erityisesti psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen osa-alueista

-tutkimusmenetelmien, erityisesti interventiotutkimuksissa käytettyjen menetelmien vahvaa tuntemusta

-kykyä tieteellisten tutkimustulosten yleistajuistamiseen niin kirjallisesti kuin suullisestikin

-esiintymistaitoa

-erinomaista englannin kielen taitoa, muu kielitaito, erityisesti pohjoismaisten kielten taito, katsotaan eduksi

-palvelujärjestelmän tuntemus ja kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen katsotaan myös eduksi.

 

Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävä pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.:lle osoitetut hakemukset liitteineen ja palkkatoiveineen tulee toimittaa osoitteeseen taina.laajasalo @ itla.fi viimeistään 22.11.2018 klo 16 mennessä. Kirjoita sähköpostin otsikoksi ”Hakemus tieteelliseksi päätoimittajaksi”.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat tieteellinen päätoimittaja Taina Laajasalo, puh. 044 022 0046 ja kehitysjohtaja, säätiön asiamies Petra Kouvonen, puh. 041 455 2280.

 

Itlan tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

 

Itla on itsenäinen säätiö, jota johtaa hallitus. Kansanedustajista koostuva valtuuskunta seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa. Eduskunta lahjoitti Itlalle 2017 satavuotisjuhlapäätöksellä 50 miljoonan euron pääoman. Toiminta rahoitetaan pääasiassa pääoman tuotolla.   

 

Itla – Siltoja tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon välille 


Vetenskaplig chefredaktör

 

Vi lediganslår uppgiften som vetenskaplig chefredaktör vid Självständighetsjubileets barnstiftelse. Den vetenskapliga chefredaktören ansvarar tillsammans med den övriga personalen som deltar i redaktionsarbetet för utveckling, redigering och innehåll av Itlas informationskälla Tidig insats (Kasvun tuki).  Chefredaktören ansvarar för utvärderingen av de metoder som är avsedda att stödja en bra uppväxt för barn och är också sekreterare för det Vetenskapliga rådet.

Dessutom representerar chefredaktören Itla i olika offentliga sammanhang, samordnar universitets- och forskningsinstitutssamarbetet och ansvarar för det nordiska nätverkssamarbetet. Innehållet av Itlas kommunikation mot olika målgrupper baserar sig på vetenskaplig kunskap. För utvärderingen och produktionen av denna ansvarar i sin tur den vetenskapliga redaktionen i samarbete med Itlas kommunikationsexperter. Arbetet kan också omfatta chefsuppgifter.

Itla är en aktör inom barn- och familjepolitik som utvecklas, växer och internationaliseras i snabb takt. Av sökanden förutsätter vi flexibilitet, förmåga att förverkliga organisationens nya satsningar och utveckla Itlas strategi tillsammans med den övriga personalen.

 

För att framgångsrikt kunna sköta uppgiften förutsätts

-doktorsexamen inom lämpligt område (till exempel psykologi, socialpsykologi, pedagogik, medicin) och utmärkt kunnande kring och förståelse för barnets utveckling, särskilt psykisk och social utveckling

-utmärkt kunnande i forskningsmetoder, särskilt metoder som används i interventionsforskning

-förmåga att popularisera vetenskapliga forskningsresultat såväl skriftligt som muntligt

-förmåga att uppträda

-utmärkta kunskaper i engelska, övriga språkkunskaper särskilt i nordiska språk räknas som merit

-kännedom om servicesystemet och intresse för samhällspåverkan räknas också som merit.

 

Anställningen är en tillsvidareanställning. Vi strävar efter att besätta posten så fort som möjligt.

 

Ansökningar riktade till Itla jämte löneanspråk ska skickas till taina.laajasalo@itla.fi senast 22.11.2018 kl. 16. Skriv som rubrik i e-postmeddelandet ”Ansökan till vetenskaplig chefredaktör”.

 

Ytterligare information om uppgiften ger vetenskapliga chefredaktören Taina Laajasalo, tfn 044 022 0046 och utvecklingsdirektören, stiftelsens ombudsman Petra Kouvonen, tfn 041 455 2280.

 

Itla har som mål att främja och stödja välbefinnande och jämlikhet bland barn och barnfamiljer bosatta i Finland, likaså att främja deras ställning och en god framtid. Stiftelsen kan också främja och stödja föräldraskap och barns uppväxtförhållanden och fostran.

 

Itla är en självständig stiftelse som leds av en styrelse. En delegation bestående av riksdagsledamöter följer, stöder och främjar stiftelsens verksamhet. År 2017 donerade riksdagen med ett hundraårsbeslut ett kapital på 50 miljoner euro till Itla. Verksamheten finansieras främst med avkastningen på kapitalet.

 

Itla – bygger broar mellan forskning, praxis och beslutsfattande