Haaste: SUOMALAINEN ‘Islannin malli’ – lasten pärjäävyyden VAHVISTAMISEKSI

MISTÄ ON KYSE?

Kilpailussa haetaan mallia tai ideaa Suomessa toteutettavasta ‘Islannin mallia’ mukailevasta toiminnasta, jossa tavoitteena on tukea lasten vahvuuksia, pärjäävyyttä ja arjen sujumista lapsen eri kasvuympäristöjen ketterällä yhteistoiminnalla.

Haettavat mallit tuovat paikalliset toimijat lasten eri kasvuympäristöistä yhteen esimerkiksi luomalla raamit tai koordinoitu malli kolmannen sektorin toimijoiden sekä julkisen sektorin ennaltaehkäisevän monialaisen yhteistyön pohjaksi. Mallin tulee vahvistaa lasten yhdenvertaisuutta palvelujärjestelmän perusperiaatteena muun muassa pärjäävyyttä vahvistavan vapaa-ajantoiminnan järjestämisessä. Mallin kaikki toimijat (esim. kouluterveydenhuolto, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveydenhuolto, kolmassektori) vahvistavat integroidusti lasten ja perheiden pärjäävyyttä. Pärjäävyydellä tarkoitetaan lapsen ja perheen vahvuuksia tukevaa positiivista vuorovaikutusta sekä arjen sujuvuutta lisääviä tekoja ja toimintaa.

MITEN MUKAAN?

Kilpailuhaku on auki 25.9.2019 – 31.10.2019. Kilpailun hakijana tulee olla kunta, kunnan alue tai kaupunki/kaupungin osa. Tuomaristo arvioi malleja ja ideoita seuraavin kriteerein. Osallistumislomake löytyy sivun lopusta.

1. Kriteeri: Mallissa hankitaan ymmärrys lasten ja perheiden vahvuuksista systemaattisesti.

2. Kriteeri: Palvelujen ja ryhmätoiminnan järjestäminen muotoillaan alueen lasten pärjäävyyttä vahvistaviksi.

3. Kriteeri: Toimintamalli vahvistaa lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta

4. Kriteeri: Mallin johtaminen ja koordinointi on suunniteltu systemaattisesti ja integraatiota vahvistavaksi.

5. Kriteeri: Palaute ja tuloksellisuuden seuranta on suunniteltu toimintaa ohjaavaksi.

6. Kriteeri: Yhteys toimintamallin ja korjaavien palveluiden välillä on mallinnettu.

7. Kriteeri: Väestön informointi on kattavasti suunniteltu.

Osallistut kilpailuun vastaamalla seitsemään kysymykseen ja lähettämällä lyhyen (enintään 3 min) videon, jossa lyhyesti kerrotaan mallin idea. Kirjallisen vastauksen tulee olla noin kaksi x A4. Videossa saa käyttää luovuutta.

Tutustu kilpailun hakuvideoon tästä linkistä.

Kysymyksiä ja lisätietoja voi lähettää mari.hirvonen@itla.fi ja tiina.ristikari@itla.fi. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan tämän sivun lopussa olevassa Q&A osiossa, jotta ne tulevat kaikkien tietoon.

Hakemuksen tulee sisältää lyhyt noin puolen sivun kuvaus mallista ja vastaus seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten mallissa hankitaan ymmärrys lasten vahvuuksista eli hyvinvointia tukevista tekijöistä yhteisötoiminnan pohjaksi?

2. Kuinka eri toimijat räätälöivät tai muotoilevat omat ryhmätoimintansa ja tarjoamansa palvelut niin, että ne vahvistavat alueen lasten pärjäävyyttä?

3. Kuinka lasten ja perheiden ohjautuminen toimintoihin käytännössä hoidetaan niin, ettei osallistuminen ole perhetaustasta kiinni ja edistää yhdenvertaisuutta?

4. Miten mallia ja yhteistoimintaa johdetaan ja koordinoidaan?

5. Miten kerätään palautetta toiminnasta ja seurataan sen tuloksellisuutta?

6. Miten yhteys korjaaviin palveluihin toimintamallin ympärillä ja alueella on mallinnettu?

7. Miten mallista informoidaan alueen lapsille, perheille ja muille sidosryhmille?

TOTEUTUSTAPA

Haastekilpailun lähtökohtana on avoimuus ja julkisuus sekä mallien ja ideoiden levitettävyys. Kilpailuun osallistuvia materiaaleja tullaan kilpailun lisäksi viemään suomalaisen ‘Islannin mallin’ valmistelun käyttöön ministeriöissä.

Osallistumalla kilpailuun hakijaorganisaatio sitoutuu siihen, että kaikki hakijan hakemuksessa sekä videossa olevat tiedot ovat vapaasti käytettävissä ja osapuolilla on vapaa oikeus julkaista tietoa. Edellytämme avoimuuttaa läpi prosessin. Itlalla on oikeus julkistaa kilpailun osallistujat ja ideat sisäisillä sekä ulkoisilla verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Hakija on vastuussa Itlalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

ARVIOINTI:

Itla fasilitoi asiantuntijoista ja kokemusasiantuntijasta kootun tuomariston toiminnan.

Tuomariston puheenjohtajana toimii Silja Kosola (nuorisolääketieteen dosentti). Tuomariston muut jäsenet ovat Jorma Sipilä (emeritusprofessori), Niina Jääskeläinen (kokemusasiantuntija), Anna Herlin (kehitysjohtaja, Tiina ja Antti Herlinin säätiö) sekä Taneli Heikka (leikkijohtaja, Espoon Lastenmaailma).

Voittaja julkistetaan 11.12. Itlan järjestämässä tilaisuudessa.

PALKINTO:

Itla auttaa ja tukee mallin tutkimuksellisen viitekehyksen mallintamista ja tutkimusperusteisuuden vahvistamista tarjoamalla lahjoituksena 12 kuukautta (apuraha) tutkija-aikaa mallin toteutuksen oheen.

Kilpailun ideoista tehdään kooste, joka viedään ministeriöihin Suomen ‘islannin mallin’ valmistelutyön tueksi.

Voittaja saa näkyvyyttä ensi kesän 2020 SuomiAreenassa Porissa, jossa voittaja pääsee esittelemään mallia laajalle yleisölle.

Itla yhdistää voittajan ja kansainvälisen toimijan mallin sparrauksen ja kehittämisen merkeissä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY:

Hakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Itlalle kilpailua varten. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kilpailun etenemisestä ja mahdollisesta jatkotyöskentelystä.

Henkilötietoja käsitellään Itlan yhteistyökumppaneita koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Haastekilpailuun osallistuminen

 
Hakijan tiedot
Tiedostojen lataus

Lisää kilpailuhakemukseen video sekä teksti pdf-tiedostona. Tiedostojen sallittu maksimi koko yhteensä on 500mb. Jos tiedostojen lähetys ei onnistu, voit olla yhteydessä info@itla.fi

Q&A

Q: Kelpaako seurakunta tai kirkko-organisaatio kilpailun hakijaksi?

A: Kilpailussa haetaan julkisen toimijan organisoimia malleja. Kirkko-organisaatio voi toimia kumppaniorganisaationa yhteistyömallissa.

 

Q: Voiko haastekisan hakija olla useamman kunnan muodostama alue, maakunta -kokonaisuus tai esim. pääkaupunkiseutu alueena?

A: Maakunnat ja usean kaupungin yhteistyömallit voivat hakea kilpailuun. Kolmannen sektorin kumppanit voivat toimia yhteistyökumppaneina yhteisövaikutuksia tuottavassa mallissa.

 

Q:  Voiko hakemuksen yhteyteen liittää lähdeluettelon tutkimuksista, joihin hakemuksessa viitataan? Mahdollinen lähdeluettelo on varmaankin  ulkopuolella tuosta hakemukselle asetetusta kahden sivun pituus-suosituksesta?

A: Lähdeluettelo on hyvä ja sen voi laittaa liitteeksi.