Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on päättänyt lahjoittaa kaksi professuuria, toisen Oulun yliopistolle ja toisen Turun yliopistolle. Lahjoitusprofessuurien ala on interventio- ja implementointitutkimus. Professuurit ovat ainoita laatuaan lasten hyvinvointiin liittyvässä tutkimuksessa Suomessa ja kansainvälisestikin merkittäviä.

Professuurit kohdistuvat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävien interventioiden ja niiden implementoinnin tutkimukseen.

Implementointitutkimus on tutkimusala, jossa tarkastellaan tutkimustiedon käyttöön saattamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Interventioilla tarkoitetaan erilaisia menetelmiä, joilla edistetään hyvinvointia ja ennalta ehkäistään ja hoidetaan esimerkiksi erilaisia käytösongelmia tai ahdistusta. Käytännössä hyvällä implementoinnilla lisätään menetelmien vaikuttavuutta.

Ouluun lahjoitettava professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan Elinikäisen terveyden tutkimusyksikköön

Työelämäprofessuuri kohdistuu ensisijaisesti lasten, nuorten ja perheiden perustasolle kohdentuvien mielenterveyttä ja muuta hyvinvointia edistävien interventioiden ja toimintamallien kehittämiseen ja tutkimukseen.

”Merkittävää on, että professuuri kohdistuu etenkin perustasolla tapahtuvaan terveyttä edistävään ja ennaltaehkäisevään työhön. Kyseessä on kansanterveydellisesti ja kansantaloudellisesti merkittävä asia”, sanoo Elinikäisen terveyden tutkimusyksikön johtaja, yleislääketieteen professori Markku Timonen Oulun yliopistosta. ”On myös ainutlaatuista, että professuuri kohdentuu näin laaja-alaisesti nimenomaan implementointitutkimukseen.”

Turun professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen

Professuuri kytkeytyy Suomen Akatemian rahoittamaan mittavaan INVEST-tutkimushankkeeseen. Hankkeessa Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus kehittää mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn, varhaistunnistukseen ja matalan kynnyksen digiavusteiseen hoitoon perustuvaa ohjelmakokonaisuutta. Kohdennetun hoidon ja mielenterveyden edistämisen ohjelmat perustuvat tutkittuihin menetelmiin sekä hoidon vaikuttavuuden ja käyttöönoton tutkimukseen. Ne on ajoitettu lasten ja nuorten eri kehitysvaiheisiin sikiöajalta nuoreen aikuisuuteen ja perustuvat vahvaan tutkimusnäyttöön psykiatristen häiriöiden syntymekanismeista ja kehityskuluista.

”Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on kymmenessä vuodessa kehittynyt kansainvälisesti merkittäväksi yksiköksi, jossa tutkitaan lasten mielenterveysongelmien syntymekanismeja ja kehitetään tutkimukseen perustuvia varhaisen vaiheen interventioita. Suomalaisilla lapsilla on oikeus saada tehokasta, näyttöön perustuvaa hoitoa mielenterveyden ongelmiin matalalla kynnyksellä ja varhain. Itlan lahjoitusprofessuurilla meillä on mahdollisuus kytkeä toimintaamme kansainvälisiä huippututkijoita ja toteuttaa näyttöön perustuvien interventioiden implementointia. Tällä toiminnalla on suuri merkitys sekä suomalaisten lasten hyvinvoinnille että mahdollisuus levittää Suomessa kehitettyjä toimintamalleja kansainvälisesti,” kertoo professori Andre Sourander Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksesta.

Itla vahvistaa professuureilla näyttöön perustuvaa toimintaa

Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen on iloinen säätiön hallituksen päätöksestä toteuttaa lahjoitusprofessuurit. “Lahjoituksella Itla vahvistaa merkittävällä tavalla tutkimusnäyttöön perustuvaa lasten hyvinvointia edistävää toimintaa ja alan tutkimusta Suomessa. Lahjoitusprofessuurien perustaminen liittyy Itlan tavoitteeseen lisätä ja tukea näyttöön perustuvaa toimintaa ja näyttöön perustuvien psykososiaalisten interventioiden käyttöä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä.“

Molemmat lahjoitusprofessuurit ovat osa-aikaisia (50 %) ja niiden kesto on kolme vuotta. Kutakin professuuria rahoitetaan 80 000 eurolla vuodessa kolmen vuoden ajan, yhteensä 240 000 euroa/professuuri. Lisäksi lahjoituksissa on optio kahden vuoden jatkosta.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Vuonna 2017 säätiö sai 50 miljoonan euron pääoman lahjoituksena eduskunnalta Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlapäätöksellä. Kansanedustajista koostuva valtuuskunta seuraa, tukee ja edistää säätiön toimintaa.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, Itla, puh. 050 3187068

Yleislääketieteen professori, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikön johtaja Markku Timonen, Oulun yliopisto, puh. 029 448 5658

Professori Andre Sourander, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus, Turun yliopisto, puh. 050 365 3447