Itla edistää lapsi- ja perhepolitiikan yhteiskunnallista keskustelua ja osaamista järjestämällä lyhyt- ja pitkäkestoista koulutusta lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeille avainryhmille.

Koulutustoiminnassa panostetaan erityisesti

  • eri yhteiskunnan toimintasektorit yhteen kokoavaan johtamiskoulutukseen ja
  • lapsiperheiden ja lasten kasvun tueksi tarkoitettujen näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseen ja alueellisten rakenteiden luomiseen. Koulutukset toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa.

Päätöksentekijöille suunnattu johtamiskoulutus

Itla haluaa edistää hyvinvointijohtamista, jossa toimintaa rakennetaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeista käsin. Lapsimyönteinen yhteiskunta ja ihmislähtöiset palvelut tehdään ylittämällä sektorirajoja, organisoitumalla ketterästi, rakentamalla luottamusta ja taitavalla johtamisella. Vastakohtana tälle toimintamallille on organisaatiorakenteista ja sektoreista lähtevä toiminta- ja johtamismalli, jossa avun antaminen ja saaminen eriytyy ja pilkkoutuu.

Kaksi ensimmäistä pitkäkestoista Lapsuuden rakentajat -kurssia valmistui vuoden 2022 aikana. Seuraavat johtamiskoulutukset alkavat syksyllä 2023, ja niissä painotetaan hyvinvointialuemuutosta sekä tulevaisuuden johtamispotentiaalin kehittämistä. Haku näille kursseille on päättynyt.

Lisätietoa Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutuksen kurssista 3 ja kurssista 4.

Ihmislähtöinen johtamisote

Toinen Itlalle tärkeä arvo on lasten, nuorten ja perheiden aito kuuleminen heitä koskevissa asioissa. Hyvän elämän edistäminen ei tapahdu asiantuntija-asenteella ihmisten tarpeita ulkopuolelta arvioimalla vaan yhdessä asiakkaiden kanssa eteenpäin vieviä ratkaisuja tunnistamalla. Ihmislähtöisellä ja palvelevalla johtamisotteella on tärkeä rooli tällaisen yhteiskuntapolitiikan ja palvelujärjestelmän luomisessa.

Johtamiskyvykkyyksien kehittämisellä Itla edistää lapsi- ja perhepolitiikan hyvää tietopohjaa, innovatiivisuutta sekä sektorit ylittävää ja tulevaisuuslähtöistä kehittämistä. Itla kutsuu lasten hyvinvoinnin kysymysten päätöksentekijöitä, johtajia ja vaikuttajia yhdessä oppimisen äärelle järjestämällä pitkäkestoisia Lapsuuden rakentajat johtamiskoulutuksia.

Moniammatillinen hyvinvointiyhteistyö

Suomessa toteutetaan paljon hyvää lasten ja perheiden palvelutoimintaa, mutta se on usein sektoriaalisesti ja ammattikuntakohtaisesti siiloutunutta. Moniammatillisen hyvinvointiyhteistyön toteuttamista käytännössä opetellaan edelleen. Myös tietoa on paljon, ja sen muuntuminen vaikuttavaksi toiminnaksi on tärkeää. Lapsi- ja perhesektorille tarvitaan myös aidosti uusia toimintatapoja lapsimyönteisen Suomen aikaansaamiseksi.

Johtaminen on katalyyttitoiminto, jolla vaikutetaan siihen mitä tehdään, miten toimitaan ja miten onnistutaan.

Lapsilähtöisen yhteiskehittämisen työpohjat

Itla on myös tuottanut kaikkien käyttöön lapsilähtöisen yhteiskehittämisen työpohjat.

Työpohjat on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat olla lapsuuden rakentajia eli

  • vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen Suomessa
  • vahvistaa systeemistä ymmärrystä johtamisesta ja hyvinvoinnin kysymyksistä
  • kehittyä ihmislähtöisten organisaatioiden ja palvelutoiminnan johtamisessa
  • edistää monipuolista ja vaikuttavaa tiedonkäyttöä
  • edesauttaa lasten ja perheiden osallisuutta
  • viedä syntyviä ideoita käytäntöön
  • lujittaa oman työn merkityksellisyyttä.

Hyvinvointia ja vaikuttavuutta edistävän johtamisen teemoista kiinnostuneiden kannattaa myös liittyä Lapsuuden rakentajat LinkedIn-ryhmään, jonne päivitetään kiinnostavaa ja hyödyllistä materiaalia säännöllisesti.

Yhteystiedot

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
050 340 9798

Osaamisen tuki näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseksi hyvinvointialueilla ja kunnissa

Itlan Tieto-toimintalinja järjestää 2022 Vaikuttavat menetelmät ja toimintamallit tutkimusperustaisessa päätöksenteossa -kurssin osana Helsingin yliopiston Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelmaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään tulevina vuosina vahvistamalla näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä ammattilaisten jokapäiväisessä työssä.

Järjestämme 2023 koulutusta, joka tukee menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista vahvistamalla johtajien ja hanketoimijoiden osaamista näyttöön perustuvasta toiminnasta.

 

Yhteystiedot

Petra Kouvonen

Johtaja, Director, Direktör
041 455 2280