Itla edistää lapsi- ja perhepolitiikan yhteiskunnallista keskustelua ja osaamista järjestämällä lyhyt- ja pitkäkestoista koulutusta lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeille avainryhmille.

Vuosina 2020-2022 koulutustoiminnassa panostetaan erityisesti

  • eri yhteiskunnan toimintasektorit yhteen kokoavaan johtamiskoulutukseen ja
  • lapsiperheiden ja lasten kasvun tueksi tarkoitettujen näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseen ja alueellisten rakenteiden luomiseen. Koulutukset toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa.

Päätöksentekijöille suunnattu johtamiskoulutus

Ihmislähtöisellä ja palvelevalla johtamisotteella on tärkeä rooli yhteiskunnallisen lapsipolitiikan muovaamisessa samoin kuin lasten ja perheiden laadukkaan palvelujärjestelmän aikaansaamisessa. Koulutuksen tavoitteena on edistää lapsi- ja perhepolitiikan hyvää tietopohjaa ja innovatiivisuutta.

Suomessa toteutetaan paljon hyvää lasten ja perheiden palvelutoimintaa, mutta se on usein sektoriaalisesti ja ammattikuntakohtaisesti siiloutunutta. Moniammatillisen hyvinvointiyhteistyön toteuttamista käytännössä opetellaan edelleen. Myös tietoa on paljon, ja sen muuntuminen vaikuttavaksi toiminnaksi on tärkeää. Lapsi- ja perhesektorille tarvitaan myös aidosti uusia toimintatapoja lapsimyönteisen Suomen aikaansaamiseksi. Johtaminen on katalyyttitoiminto, jolla vaikutetaan siihen mitä tehdään, miten toimitaan ja miten onnistutaan.

Hyviä ratkaisuja syntyy

  • tiedosta ja osaamisesta,
  • uudistumiskyvystä,
  • ketterästä organisoimisesta,
  • sektorirajat ylittävän yhteistyökyvykkyyden rakentamisesta,
  • luottamuksesta ja
  • taitavasta johtamisesta.

Sektorit ylittävän ja tulevaisuuslähtöisen kehittämisen vauhdittamiseksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö kutsuu lasten hyvinvoinnin kysymysten päätöksentekijöitä, johtajia ja vaikuttajia yhdessä oppimisen äärelle järjestämällä pitkäkestoisia Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksia.

Ensimmäiset Lapsuuden rakentajat -koulutukset alkavat vuoden 2020 keväällä ja seuraavat kurssit vuoden 2021 aikana. Koulutus tarjoaa alustan moninäkökulmaiselle tulevaisuustyölle sekä mahdollisuuden testata, jalostaa ja viedä käytäntöön uusia ideoita yksin ja yhdessä. Koulutusryhmiin kutsutaan kansanedustajia, ministeriöiden ja virastojen johtoa, kaupunkien, kuntien ja kirkon johtajia ja palvelujohtajia, lapsi- ja perhepolitiikan kentällä toimivien järjestöjen johtajia sekä lasten, perheiden ja nuorten palveluja tuottavien yritysten johtajia.

Koulutuksen kokonaiskesto on noin 10 kuukautta.

Mikäli ajattelet kuuluvasi koulutuksen kohderyhmään ja haluat kantaa kortesi kekoon lapsimyönteisen Suomen eteen, voit myös itse ilmoittaa halukkuutesi koulutukseen!

Lisätietoja Lapsuuden rakentajat – johtamiskoulutuksesta

Yhteystiedot

Marika Tammeaid

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja
050 340 9798

Heli Koivula

Koulutussihteeri
040 610 5338

Osaamisen tuki näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseksi ja alueellisten rakenteiden luomiseksi

Tällä hetkellä Itla tarjoaa yhteistyössä Mieli ry:n sekä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman LAPE-akatemian puitteissa maakunnille osaamisen tukea näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseksi sekä auttaa alueellisen rakenteen luomisessa.

Tarkoituksena on lähivuosina varmistaa erilaisia validoituja työmenetelmiä ja interventioita koskevan koulutuksen ja konsultaation saatavuus kaikkialla Suomessa. Lasten ja perheiden yhdenvertainen hyvinvointi edellyttää kansallisen näyttöön perustuvan toimintamallin rakentamista. Mallissa keskeistä on palveluja, interventioita ja työmenetelmiä koskevan koulutus- ja konsultaatiomallin rakentaminen kansalliseksi järjestelmäksi, joka takaa lapsille ja perheille yhdenvertaiset mahdollisuudet työmenetelmien ja interventioiden hyödyntämiseen riippumatta siitä, missä päin Suomea he asuvat.

Yhteystiedot

Petra Kouvonen

Kehitysjohtaja
041 455 2280