Tiedote 

Lapsivaikutusten arviointia toteutetaan heikosti. Lasten näkökulma täytyy ottaa jatkossa paljon paremmin huomioon yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla) julkistaa tänään selvityksen lapsivaikutusten arvioinnista. Selvityksessä tarkastellaan lapsivaikutusten arvioinnin nykytilaa ja kehitystarpeita säädösvalmistelussa ja poliittisessa päätöksenteossa sekä valtiohallinnossa että kuntatasolla.

Selvityksen perusteella kiinnostus lapsivaikutusten arviointia kohtaan on lisääntynyt erityisesti kunnissa, mutta käytännön esimerkit ovat edelleen varsin vähäisiä muutamia edelläkävijäkuntia lukuun ottamatta.

Valtionhallinnossa lapsivaikutusten arvioinnin tilanne on kuntiakin heikompi. Lapsivaikutuksia on arvioitu hallitusten esityksissä erittäin niukasti eikä lapsivaikutusten arviointeja ole tehty lainkaan useissa keskeisissäkään hallituksen esityksissä. Valtion talousarviopäätösten osalta lapsivaikutuksia ei kokonaisuudessaan arvioida juuri lainkaan.

”Kiinnostus ja halu lapsivaikutusten arviointiin on erityisesti kunnissa lisääntynyt, mutta konkreettiset esimerkit ovat toistaiseksi vähäisiä. Suunta on kuitenkin kunnissa positiivinen. Valtion osalta vastaavaa kehitystä ei valitettavasti ole nähty,” toteaa selvityksen vastuullinen toteuttaja, toimitusjohtaja Mikko Wennberg Owal Groupista.

Lapsivaikutusten arvioinnin edistäminen edellyttää pikaisia ja konkreettisia toimenpiteitä

Selvityksessä esitetään viisi kehityskelta systemaattisen toimintatavan rakentamiseksi kuntien ja valtiohallinnon toiminnan lapsivaikutusten arvioinnissa:

  1. yksittäisistä vaikutuslajeista ihmisvaikutusten arviointiin
  2. yksittäisten päätösten arvioinnista kokonaisuuksien arviointiin
  3. päätösesitysten arvioinnista politiikkavaihtoehtojen arviointiin
  4. ennakkoarvioinnista lapsivaikutusten seurantaan
  5. asiantuntijoiden kuulemisesta lasten osallistamiseen.
     

Itla, Lastensuojelun Keskusliitto ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto edellyttävät yhteisessä kannanotossaan uudelta hallitukselta sitoutumista järjestelmälliseen lapsivaikutusten arviointiin

YK:n lasten oikeuksien sopimus nostaa lapset yhteiskunnan päätöksenteon keskiöön. Lakien ja budjettipäätösten perusteluissa on otettava lasten näkökulma huomioon.

Lapsivaikutusten arvioinnin on oltava säännönmukaista lainvalmistelussa, talousarvion valmistelussa ja muussa valtioneuvoston päätöksenteossa. Lapsivaikutusten arviointia tulee vahvistaa myös kuntien päätöksenteossa. Tämä edellyttää, että lapsivaikutusten arviointi sisällytetään lainsäädännön ja talousarvion valmistelun ohjeistuksiin ja koulutuksiin, ja että johto sitoutuu arviointien toteuttamiseen.

“Lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta ei todellakaan synny itsestään”, toteaa Itlan toimitusjohtaja Petri Virtanen. ”Tämän hienon tavoitteen eteen täytyy tehdä paljon töitä. Lapsivaikutusten arviointi on yksi keino suunnata poliittista päätöksentekoa ja hallinnon toimenpiteitä niin, että lapset, nuoret ja perheet otetaan paremmin huomioon. Lapsivaikutusten arvioinnin puutteet päätöksenteossa tunnetaan. Nyt asialle täytyy vihdoin tehdä jotakin, kun ottaa huomioon kohta virkaansa astuvan hallituksen lapsi- ja perhepoliittiset tavoitteet.”

Lisätietoja

Petri Virtanen, toimitusjohtaja, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, 050 318 7068

Selvityksen toteutti Owal Group Oy Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön toimeksiannosta huhti-kesäkuussa 2019.