Itlan erikoistutkija Marjo Kurki on valittu strategisen tutkimuksen Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) -ohjelman ohjelmajohtajaksi. Ohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja lasten ja nuorten yhtäläisten mahdollisuuksien, hyvän elämän ja turvallisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

Viidestä tutkimushankkeesta muodostuvan YOUNG-ohjelman tavoitteena on löytää tutkimukseen perustuvia ratkaisuja hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi. Tavoitteena on luoda monitieteisen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin laaja-alaista tietoperustaa, jolla voidaan tukea lasten ja nuorten kehitystä monipuolisiksi ja tulevaisuuteen luottaviksi toimijoiksi heidän omista lähtökohdistaan käsin.

Kurki on työskennellyt YOUNG-ohjelman teemojen parissa lähes koko työuransa. Tällä hetkellä hän toimii ohjelmajohtajana myös strategisen tutkimuksen PANDEMICS-ohjelmassa.

”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin polarisoitumiseen liittyvät haasteet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja niiden vaikutukset kauaskantoisia. Tutkimukseen perustuvat ratkaisut hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ovat tässä monien päällekkäisten kriisien ajassa entistä ajankohtaisempia,” Kurki toteaa strategisen tutkimuksen neuvoston tiedotteessa.

Vaikuttavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin

Strategisen tutkimuksen ohjelmissa etsitään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tärkeänä osana ohjelmissa on tiedontuottajien ja tiedon hyödyntäjien välinen yhteistyö. Ohjelmajohtajan tehtävänä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä hankkeiden kanssa, edistää yhteistyötä strategisen tutkimuksen muiden ohjelmien kanssa ja vahvistaa strategisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa.

”Ohjelmatasoisesti on tärkeä edistää tiedon hyödyntäjien, kuten päätöksentekijöiden, ja tutkijoiden välisiä kohtaamisia ja vuorovaikutusta, joissa mahdollistuu yhteisen ymmärryksen lisääntyminen. Tutkimustieto ei jalkaudu päätöksentekoon pelkästään tietoa tarjoamalla, vaan tarvitaan dialogisia menetelmiä ja luottamuksellisia kohtaamisia. Tätä on mielekästä toteuttaa ohjelmatasoisesti,” Kurki jatkaa.

Ohjelmajohtajat ovat palvelussuhteessa taustaorganisaatiossaan.

”Itla tarjoaa ohjelmajohtajan työlle monipuoliset yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkostot. Tätä ohjaa Itlan strateginen tavoite toimia sillanrakentajana, koollekutsujana ja tiedon syntetisoijana lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien päätöksentekijöiden, tutkimusyhteisöjen ja ammattilaisten välillä,” Kurki toteaa.

YOUNG-ohjelmajohtajan rahoituskausi on 1.1.2023-30.9.2025.

Itla mukana kahdessa YOUNG-ohjelman tutkimushankkeessa

Kurjen ohjelmajohtajuuden lisäksi Itla on mukana  kahdessa ohjelman tutkimushankkeessa: Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta (IMAGINE) ja Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (R-to-B).

Ohjelman kolme muuta hanketta ovat Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SchoolWell), Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa: pitkän aikavälin seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot (ACElife) ja Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi (Young Despair).

Marjo Kurki kasvokuva

Marjo Kurki

Lisätietoja

Erikoistutkija, ohjelmajohtaja Marjo Kurki, marjo.kurki@itla.fi, 044 271 0797

YOUNG-ohjelma

STN:n tiedote Strategisen tutkimuksen YOUNG- ja SHIELD-ohjelmien ohjelmajohtajat valittu