7 Hallinto, varainhankinta ja varainhoito

7.1 Hallinto

Itlan ensimmäisen valtuuskunnan valinnasta on säädetty lailla (Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta 1004/2017). Itlan ensimmäinen valtuuskunta valittiin eduskunnan täysistunnossa 23.2.2018 ja se kokoontui ensimmäisen kerran 21.3.2018 (jäsenet liitteessä 1). Valtuuskunnan puheenjohtaja on kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) ja varapuheenjohtaja kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) Itlan valtuuskunta valitsi kokouksessaan 24.4.2018 uuden hallituksen, josta noin puolet jäsenistä on erovuorossa 2020. Aikaisempi hallitus kokoontui puheenjohtaja Pentti Arajärven ja varapuheenjohtaja Maria Kaisa Aulan johdolla 5 kertaa ja uusi hallitus puheenjohtaja Petri Pohjosen ja varapuheenjohtaja Maria Kaisa Aulan johdolla 7 kertaa (jäsenet liitteissä 2 ja 3).

Toimitusjohtajaksi valittiin syksyllä 2018 VTT Petri Virtanen, joka aloitti tehtävässään 5.2.2019. Asiamiehen toimen korvaa helmikuun 2019 alusta toimitusjohtaja. Asiamiehen tehtäviä on säätiössä hoitanut VTT Petra Kouvonen kuluneen vuoden aikana.

 

SÄÄTIÖN RAKENNE

 

7.2 Varainhankinta

Säätiön sääntöjen 4 §:n 1 momentin mukaan Itlan toimintaa voidaan rahoittaa toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella sekä säännöissä määrätyn mukaisesti säätiön pääomalla. Vuoden 2018 aikana Itlan toimintaa on rahoitettu pääosin valtionavustuksella ja muulla ulkopuolisella rahoituksella.

 

7.3 Varainhoito

7.3.1 Varainhoidon järjestäminen

Varainhoidosta päättää säätiön hallitus. Itlan istuva hallitus on vuoden aikana perustanut varainhoitotoimikunnan, laatinut varainhoidolle suunnitelman ja kilpailuttanut varainhoidon.

Säätiön sijoitusstrategia hyväksyttiin syksyllä 2018. Syksyllä 2018 Itlan varainhoidosta on suoritettu hankintalain mukainen kilpailutus. Varainhoidosta vastaaviksi tahoiksi valittiin Taaleri Oy sekä Evli Oy. Kummallekin taholle ohjataan hoidettavaksi 25 miljoonan euron varallisuus. Varainhoitosopimukset allekirjoitettiin 14.11.2018.

Itlan varainhoitotoimikuntaan kuuluu viisi jäsentä: Petri Pohjonen, Teppo Koivisto (toimikunnan puheenjohtaja), Mikko Mikkola, Sixten Korkman ja Annika Ekman. Annika Ekman on ulkojäsen, eli hän ei kuuluu Itlan hallitukseen. Varainhoitotoimikunta seuraa Itlan varainhoidon toteutumista. Seurannan järjestämiseksi yhteistyötä on seurantavuoden aikana tehty SijoittajaPro Finland Oy:n kanssa.

 

7.3.2 Säätiön sijoitusstrategia

Säätiön sijoitusvarallisuuden pitkän aikavälin strategiseksi tuottotavoitteeksi on asetettu neljän prosentin reaalituotto vuodessa, minkä tulisi kattaa toiminnasta syntyvät kulut. Säätiön sijoittamisen aikajänne on pitkä. Säätiön varojen sijoitustoiminnan on oltava suunnitelmallista ja vastuullista. Säätiön tulee huolehtia sijoittamiseen liittyvien riskien hallinnasta. Sijoitusten tulee olla tehokkaasti hajautettuna eri omaisuusluokkien, maantieteellisten alueiden, toimialojen, omaisuudenhoitajien ja sijoitustyylien kesken. Ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys ovat säätiölle tärkeitä periaatteita sijoitustoiminnan toteuttamisessa.

Säätiön kaikkea toimintaa ohjaavat lasten oikeudet, joten sijoitustoiminnassakin tulee ottaa huomioon YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Hyvänä lähtökohtana säätiö nojaa toiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (PRI). Säätiö ottaa sijoitustoiminnassaan huomioon ESG-näkökohdat eli ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallinnointitapaan liittyvät asiat. Vastuullisen sijoittamisen avulla varmistetaan sijoituksille hyvä tuotto sekä hallitaan sijoitusriskejä tehokkaasti. Säätiö voi käyttää ulkopuolisia omaisuudenhoitajia sijoitustoiminnassaan ja sen raportoinnin järjestämisessä. Tämä tarkoittaa, että omaisuudenhoitaja tekee yksittäiset sijoitusanalyysit ja -valinnat säätiön puolesta.

 

7.3.3 Sijoitustoiminta

Sijoitussalkun kokonaisuutta on hajautettu kahdesti kuluneen vuoden aikana. Alkuvuodesta yhtiökohtaista riskiä haluttiin pienentää ja osakkeet hajautettiin hallituksen päätöksellä (3/2018) siten, että varoja oli seitsemällä yhtiöllä: Tieto, Telia, Nordea, Kesko, Metso, Fortum ja Neste. Käteisenä pidettiin viisi miljoonaa euroa. Osana varainhoidon kilpailuttamista hallitus teki päätöksen osakkeiden myymisestä. Elokuun lopussa (23.8.2018) salkku oli tuottanut yli kahdeksan miljoonaa euroa.

Sijoitustoimintaa rakennetaan vuoden 2019 aikana vahvasti yhteistyössä Itlan hallituksen määräämän varainhoitotoimikunnan kanssa.

 

7.4. Tilintarkastus

Itlan tilintarkastuksen on suorittanut kertomusvuonna KHT Jaana Salmi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä. Varatilintarkastajat ovat KHT Henrik Sormunen ja KHT Soila Rantala.