7 Hallinto, varainhoito ja varainhankinta

Säätiön toimielimet ovat kansanedustajista koostuva valtuuskunta, hallitus ja varainhoitotoimikunta sekä toimitusjohtaja. Lisäksi säätiössä toimii tieteellinen neuvosto. Säätiön hallitus hyväksyi maaliskuussa 2019 säätiölle työjärjestyksen ja toukokuussa sekä hallituksen että tieteellisen neuvoston työjärjestyksen. Säätiö noudattaa hyvää hallintotapaa. Säätiö on Säätiöiden ja rahastojen
neuvottelukunnan jäsen.

Valtuuskunta

Itlan valtuuskunta vaihtui vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen eduskunnan päätöksellä
18.6.2019. Valtuuskunta kokoontui ensimmäisen kerran 11.12.2019. Kokouksessa valtuuskunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mirka Soinikosken (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Eeva-Johanna Elorannan (sd.).

Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet löytyvät täältä.

Hallitus

Säätiön hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana yhdeksän kertaa.

Valtuuskunta valitsi kokouksessaan 11.12.2019 neljä uutta hallituksen jäsentä ja varajäsentä. Uudet jäsenet aloittivat hallitustyönsä 1.1.2020.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet löytyvät täältä.

Varainhoitotoimikunta

Varainhoitotoimikunta arvioi sijoitetun varallisuuden tuottokehitystä ja riskejä, sijoitusstrategian toimivuutta sekä ulkopuolisten omaisuudenhoitajien toimintaa vähintään kahdesti vuodessa.

Varainhoitotoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

Toimikunnan jäsenet Itlan hallituksesta ovat Petri Pohjonen, Teppo Koivisto, Sixten Korkman ja Mikko Mikkola. Lisäksi toimikunnassa on mukana osastopäällikkö Annika Ekman Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.

Toimitusjohtaja

VTT, dosentti Petri Virtanen aloitti helmikuussa 2019 säätiön toimitusjohtajana. Elokuun 2019 alusta alkaen toimitusjohtaja on myös toiminut osa-aikaisena hallintotieteen professorina Vaasan yliopistossa. Toimitusjohtajan sijaisena toimii kehitysjohtaja Tiina Ristikari.

Tieteellinen neuvosto

Tieteellinen neuvosto tekee konsensuspäätöksen työmenetelmien luokituksesta tieteellisen päätoimittajan esityksen pohjalta. Arviointityössä painotetaan objektiivisuutta ja puolueettomuutta. Tieteellisen neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti lasten ja perheiden tukemiseen läheisesti liittyviä tieteenaloja.

Tieteellinen neuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.

Neuvoston jäsenet löytyvät täältä.

Henkilöstö

Vuoden aikana henkilöstön määrä kasvoi kolmesta henkilöstä 12 henkilöön. Palkatut henkilöt toimivat pääasiassa kehitysjohtajan ja asiantuntijan nimikkeillä. Lisäksi säätiössä on työskennellyt projektitutkija First 1000 days -hankkeessa.

Varainhoito ja varainhankinta

Säätiön varainhoidosta päättää säätiön hallitus. Itlan sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa hallitusta avustaa ja päätöksiä valmistelee varainhoitotoimikunta. Varainhoitotoimikunta arvioi sijoitetun varallisuuden tuottokehitystä ja riskejä, sijoitusstrategian toimivuutta sekä ulkopuolisten omaisuudenhoitajien toimintaa.

Säätiön hallitus hyväksyi säätiölle sijoitusstrategian 27.11.2018. Sijoitusstrategiassa todetaan, että säätiön sijoitusvarallisuuden pitkän aikavälin strategiseksi tuottotavoitteeksi on asetettu 4 prosentin vuosittainen reaalituotto. Strategian mukaisesti säätiön sijoittamisen aikajänne on pitkä ja säätiön varojen sijoitustoiminnan on oltava suunnitelmallista ja vastuullista. Sijoituksien tulee olla tehokkaasti hajautettuna eri omaisuusluokkien, maantieteellisten alueiden, toimialojen, omaisuudenhoitajien ja sijoitustyylien kesken. Ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä periaatteita sijoitustoiminnan toteuttamisessa.

Itlalla on kaksi varainhoitajaa, Taaleri Oyj ja Evli Pankki Oyj. Säätiön vuoden 2019 toimintamenobudjetti oli yhteensä 2.145.000 euroa. Toimintamenobudjetin toteutuma vuonna 2019 oli yhteensä 1.709.981 euroa.

Säätiön tilikauden aikainen tilintarkastus toteutettiin 23.—24.10.2019. Tilintarkastusraportissa tuotiin esille, ettei säätiön saamaa lahjoitusta ole toistaiseksi rahastoitu omassa pääomassa, vaan lahjoitus sisältyy säätiön edellisten tilikausien voittovaroihin.

Säätiön hallitus päätti esittää säätiön valtuuskunnalle, että valtuuskunta tekee säätiön saamaa lahjoitusta koskevan rahastointipäätöksen kevään 2020 kokouksessaan vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyessään. Rahastointia koskeva kirjanpidon kirjaus tehdään vuoden 2020 tilikaudella. Säätiön lahjoituspääoman rahastoiminen toteutetaan niin, ettei säätiön saama eduskunnan lahjoitus enää vuoden 2020 tilinpäätöksessä sisälly säätiön edellisten tilikausien voittovaroihin. Rahasto muodostetaan sijoitussalkun luovutushetken markkina-arvon määräisenä.

Säätiön sijoitetun pääoman markkina-arvo oli 31.12.2019 yhteensä 56.081.325 euroa ja säätiön käteisvarat olivat 6.746.666 euroa. Tilikauden ylijäämä on 615.620,60 euroa.

Lisää sijoitusvuodesta 2019 voi lukea vuosikertomuksen tuloslaskemasta.