Vuosikertomus 2019

 

 

 

Vuosi 2019 pähkinänkuoressa

Selvitykset

Selvitys lapsivaikutusten arvioinnista

Selvityksessä tarkasteltiin lapsivaikutusten arvioinnin nykytilaa ja kehitystarpeita säädösvalmistelussa ja poliittisessa päätöksenteossa sekä valtiohallinnossa että kunnissa.

Kansainvälinen selvitys lapsistrategioista ja lapsivaikutusten arvioinnista

Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia lapsistrategioita vertailumaissa on, miten ne on laadittu ja miten niitä toteutetaan. Pyrkimyksenä oli tunnistaa käytäntöjä ja oppeja, joita Suomessa voisi hyödyntää.

Yhteistyöhankkeet

Lapsiystävällinen kunta –mallin digitalisoiminen

Itla tukee Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin digitalisoimista. Digitalisaatiolla tehostetaan mallin hyödyntämistä kunnissa ja lisätään esimerkiksi lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia sekä vahvistetaan lapsivaikutusten arviointia.

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen yhteisövaikuttavuusmallin avulla

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ja Lastenmaailma ry ovat aloittivat yhteistyöhankkeen, jossa kokeillaan ja analysoidaan erityisesti Collective Impact eli yhteisövaikuttavuus-lähestymistavan soveltuvuutta lasten osallistamiseen kaupunkisuunnittelussa.

Lapset SIB

Tampereen yliopisto ja Itla solmivat yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa vaikuttavuusinvestointien (Social Impact Bond, SIB) tuomista muutoksista kaupunkien toimintaan. Selvityksessä luodaan toimijoiden käsityksiä SIB-toimintamallin vaikutuksista kaupungin toimintaan sekä nostetaan esille SIB-mallin soveltamisen esteitä ja mahdollisuuksia.

Mitä tehdä teini-ikäisten kiireellisten sijoitusten kasvulle?

Itla käynnisti yhdessä THL:n kanssa teini-ikäisten sijaishuollon työmenetelmiä koskevan selvityksen. Toukokuuhun 2020 mennessä selvitetään, millaisia menetelmiä on kehitetty vaativiin tilanteisiin ja millaisten menetelmien on todettu vaikuttavan.

Itla perusti kansallisen lapsi- ja perhepolitiikan ennakointiverkoston

Miltä maailmamme näyttää 20 vuoden päästä? Mitä se tarkoittaa lasten ja perheiden asuinympäristön kannalta? Millaista osaamista meidän tulisi vahvistaa yhteiskunnassamme, jotta lapset, nuoret ja perheet voisivat entistä paremmin tulevaisuudessa? Itlan koordinoiman kansallisen lapsi- ja perhepolitiikan ennakointiverkoston tehtävänä on ennakoida tulevaisuutta erityisesti lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta.

Koulutus

Lapsuuden rakentajat – tulevaisuuden tekemisen paikka johtajille

Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutus starttaa vuoden 2020 alussa. Se tarjoaa alustan moninäkökulmaiselle tulevaisuustyölle sekä alustan, jolla testata, jalostaa ja viedä käytäntöön uusia ideoita yksin ja yhdessä. Koulutusta suunniteltiin vuonna 2019.

Palkinnot

Jakkara-palkinto Turkuun

Itlan Kasvun tuki -toimitus myönsi vuoden 2019 Jakkarapalkinnon näyttöön perustuvan työtavan edistämisestä Turun kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja Turun yliopistollisen keskussairaalan nuorisopsykiatrian yhteiselle toimintamallille, jonka avulla nuoret saavat apua mielenterveyden pulmiin koulussa.

Kaakkuri-malli palkittiin parhaana suomalaisena ”Islannin mallina”

Itlan haastekilpailun voitti meni Oulun kaupungin Kaakkuri-pilotille. Kaakkurin mallin tavoitteena on järjestää vapaa-ajan toimintaa lapsille ja nuorille uudenlaisella yhteistyöllä sekä lasten ja perheiden tarpeista käsin. Lisäksi malliin kuuluu perhekohtainen yhteistoiminta silloin, kun lapsi ja perhe tarvitsee monialaista tukea. Malli pohjautuu Lapset puheeksi –palvelumalliin ja siihen on yhdistetty tutkimus yhtenä ongelmanratkaisukeinona.

Lahjoitukset

Kaksi lahjoitusprofessuuria interventio- ja implementointitutkimuksen alalle

Professuurit lahjoitettiin Turun yliopistolle ja Oulun yliopistolle, jotka nimittävät professorit kevään 2020 aikana. Lahjoitusprofessuureihin liittyy yhteistyötä sekä tiedon että innovaation osalta.

Menetelmien kotipesätoiminta

Näyttöön perustuvien menetelmien levittäminen jatkui

Vuoden 2019 aikana jatkui Kasvun tuki -työ, jonka puitteissa psykososiaalisia menetelmiä arvioidaan ja levitetään. Säätiö levittää menetelmiä, jotka vastaavat keskeisiin kansanterveydellisiin haasteisiin ja ovat saaneet vahvan tai kohtalaisen vahvan näytön. Itla on levittänyt menetelmiä yhteistyössä Mieli ry:n kanssa. Vuonna 2019 Itlan rahoitusosuus oli 305 900 euroa. Lisäksi lapsi- ja perhepalveluiden johdolle on tarjottu juurruttamisen tukea osana LAPE-akatemioita vuoden 2019 aikana viidessä eri tilaisuudessa.