Självständighetsjubileets barnstiftelse

Syftet med Självständighetsjubileets barnstiftelse sr. (Itla) är att främja och stödja välbefinnande och jämlikhet bland barn och barnfamiljer bosatta i Finland, likaså att främja och stödja deras ställning och en bra framtid för dem.

Kunskap, innovationer och utbildning är Itlas tre verksamhetsområden.

Kunskap – Målet är att främja användningen av kunskap i barnens alla uppväxtmiljöer och i beslutsfattandet. Då verksamheten grundar sig på vetenskapliga bevis ökar dess slagkraft och därigenom barnens och barnfamiljernas välbefinnande.

Geom att utnyttja forskningsdata strävar vi efter att förebygga ojämlikhet bland barn och garantera jämlika utgångspunkter för alla barn.

Innovationer – Genom innovationer söker vi lösningar för att förnya tjänsterna för barn och familjer. Det primära målet är att stöda en forskningsassisterad reform av tjänsterna för barn och unga. Årligen ordnas en utmaningsbaserad innovationstävling för tjänster för barn. Innovativa projekt stöds med forskningsfinansiering. Dessutom lär vi oss av regionala innovationer om vad som fungerar och inte fungerar och varför det är så.

Utbildning – Itla främjar den barn- och ungdomspolitisk samhällsdebatten och kompetensen genom att ordna korta och längre utbildning för nyckelgrupper som är viktiga med tanke på barnens välmående. Särskilt satsar vi på en ledarskapsutbildning som sammanför olika verksamhetssektor i samhället.

 

Tidig insats

Tidig insats är en källa för effektiva arbetsmetoder för att stöda barn och familjer.

Itla bedömer psykosociala interventioner och arbetsmetoder som har samlats i portalen Tidig Insats (Kasvuntuki.fi) och som är avsedda att stöda barns tillväxt. Arbetstagare som möte barnfamiljer i sitt yrke, servicechefer och beslutsfattare får information om evidensbaserade metoder i portalen. Bedömningarna av metoderna bereds av den vetenskapliga redaktionen för Tidig Insats. Itlas vetenskapliga råd godkänner bedömningarna.

Itla har skapat portalen Kasvuntuki.fi utgående från det långvariga samarbetet som utfördes i nätverket NordicDataPrev för nordika datakällor. Nätverket fick finansiering 2019 för främjande av informatonsutbyte som en del av Norges ordförandeprogram i Nordiska ministerrådet.

Spridning och förankring av metoder

Itla har tillsammans med MIELI Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf spritt och förankrat effektiva metoder landsomfattande allt sedan 2018. Spridningen inleddes som en del av Reformprogrammet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) och det fortsätter i smaarbete med LAPE-akademierna. I en internationell undersökning om implementeringen framhävs de kritiska skedena allt från att metoderna tas i bruk fram till förankrings- och underhållsskedet. Itla producerar information som en del av LAPE-akademierna för just dessa kritiska skeden.

Läs mer om genomförandet Evidensbaserat arbete som stöd för barns utveckling – hur leder man etableringen? 

Pellavapäinen lapsi hymyilee.

Genom att utnyttja kunskap strävar vi efter att förebygga ojämlikhet och garantera lika förutsättningar för alla barn.

Självständighetsjubileets barnstiftelse

Itla grundades 1987 av social- och hälsovårdsministeriet och Centralförbundet för Barnskydd i samband med Finlands självständighets 70-årsjubileum. I december 2017 fattade riksdagen ett jubileumsbeslut att donera 50 miljoner euro till Itla. Samtidigt utsågs en delegation för Itla som består av riksdagsledamöter. Delegationen följer, stöder och främjar stiftelsens verksamhet.

Lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse och om tillförande av kapital till stiftelsen 1004/2017.

 

Styrelsemedlemmar

Ordinarie medlemmar

Ordförande: Petri Pohjonen, generaldirektör, Invalidförbundet
Vice ordförande: Maria Kaisa Aula, ordförande, Väestöliitto; statsekreterare, finansministeriet
Riitta Särkelä, verksamhetsledare, Förbundet för mödra- och skyddshem
Klaus Ranta, direktör och ansvarig läkare, HUS/HYKS
Mirjam Kalland, professor i småbarnsfostran, Helsingfors universitet; ordförande, Mannerheims Barnskyddsförbund
Sixten Korkman, professor emeritus i ekonomi
Terhi Päivärinta, direktör (utbildning och kultur), Kommunförbundet

Suppleanter

Arto Willman, välfärdschef, Uleåborgs stad
Hanna Heinonen, verksamhetsledare, Centralförbundet för Barnskydd
Teppo Koivisto, branschdirektör, Statskontoret; ordförande, Tiukulan Säätiö
Tuire Santamäki-Vuori, direktör för välfärdsavdelningen, Institutet för hälsa och välfärd
Jorma Komulainen, barnläkare, chefredaktör för God medicinsk praxis-redaktionen, Suomalainen lääkäriseura Duodecim
Mikko Mikkola, verkställande direktör, Juho Vainion Säätiö; ombudsman, Onni ja Helmi Karttusen säätiö
Jouni Välijärvi, professor i utbildning och utbildningspolitik, Jyväskylä universitet

 

Delegationens medlemmar

Material

Svenskspråkiga publikationer

Kontaktuppgifter

Självständighetsjubileets barnstiftelse sr är en självstädnig stiftelse. Itla är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder och har förbundit sig att iaktta god stiftelsesed.