Selkeä vastuunjako, yhteiset tavoitteet ja seuranta sekä yhdenvertaisuuden teeman sisällyttäminen koulutukseen ovat keskeisiä keinoja keventää perhetaustan merkitystä koulutuspolkuihin.

Suomessa on koulutusjärjestelmä, joka pystyy tukemaan monia muita maita paremmin tasavertaisia mahdollisuuksia oppia. Nyt julkaistava politiikkasuositus nostaa esiin kuitenkin kolme keskeistä ongelmaa, jotka koskevat sote- palvelujen, kunnan ja valtion sekä opetushenkilöstön rooleja.

Yhteisten, kunnianhimoisten tavoitteiden kirkastaminen

Sekä ammattilaiset että päättäjät ovat huolissaan pois käännyttämisen ja vastuun siirtelyn kulttuurista. Lapsen ja perheen siirtäminen palvelusta toiseen tai ammattilaiselta toiselle rasittaa arkea ja heikentää turvallisuuden tunnetta. Tarvitaan tutkimusta siitä, miksi näin toimitaan, ja miten tilannetta voitaisiin parantaa.

Ongelman ratkaiseminen edellyttää yhteistä tahtotilaa ja rakenteellisia uudistuksia. Koska olemassa olevaan tilanteeseen on helppo tyytyä, tarvitaan kunnianhimoa tehdä asiat entistä paremmin. Pois käännyttämisen kulttuuri korjataan yhteisellä tahtotilalla ja rakenteilla, jotka mahdollistavat eri sektoreiden yhteisen työn perheiden arjen tueksi.

Yhteiset tavoitteet ja seurantajärjestelmä

Kunnilla on vahva itsehallinto koulutuksen järjestämisessä. Kunnilla on kuitenkin eri lähtökohdat koulutuksen laadukkaaseen järjestämiseen. Kahden politiikkatason – kuntien ja valtion – rinnakkaisuus vaikeuttaa yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien toteuttamista.

Kuntien erojen vuoksi sattuma, eli mihin kuntaan lapsi syntyy, vaikuttaa lapsen koulutuspolkuun ja siihen, miten perhetausta ohjaa koulutusmahdollisuuksia. Kuntien erojen tasaaminen edellyttää laadunvarmistusjärjestelmää, jolla huolehditaan siitä, että lapsen oikeudet koulutuksessa toteutuvat. Lisäksi päätöksenteon eri tasojen yhteistyön parantamiseksi tarvitaan jaettua tilannekuvaa ja jaettuja tavoitteita. Kun tavoitteet ovat selvät, valtio, hyvinvointialueet ja kunnat voivat tehdä yhdessä sopimuksia, jotka parantavat koululaisten hyvinvointia ja oppimista.

Kasvatus- ja opetusalojen koulutukseen osaamistavoitteisiin ja sisältöihin teemaa tukevia lisäyksiä

Opettajalla on suuri merkitys myös yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien kannalta.

Opettajankoulutukset eivät huomioi riittävällä tavalla erityisopetuksen, opinto- ja uraohjauksen ja monialaisen yhteistyön kysymyksiä, eivätkä näin ollen valmista opetushenkilöstöä käytännön työssä väistämättä eteen tulevaan monialaiseen yhteistyöhön.

Tärkeää olisi myös lisätä opettajaksi opiskelevien ymmärrystä perhetaustan vaikutuksesta koulutuspolkuihin muun muassa sosioekonomisen tilanteen sekä kieli- ja kulttuuritaustan osalta. Tavoitteena tulisi olla lisätä tietoisuutta vaikutuksista ja keinoja vähentää niitä – myös uudistamalla koulutusjärjestelmän rakenteita

 

Lisätiedot:
Tutkimusprofessori Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, 050 917 7396
Erikoistutkija Aapo Hiilamo, aapo.hiilamo@itla.fi, 040 640 2792

Politiikkasuositus:
Lasten yhdenvertaisten koulutuspolkujen saavuttamiseksi tarvitaan kunnianhimoisempia toimia: Selkeä vastuunjako, yhteiset tavoitteet ja seuranta sekä teeman sisällyttäminen koulutukseen

Itlan Samalta viivalta -ohjelma etsii ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen. Ohjelman alussa selvitettiin, mitä tutkimustiedon perusteella voidaan sanoa perhetaustan yhteydestä koulutukseen, ja miten tähän yhteyteen voidaan vaikuttaa. Selvityksessä hyödynnettiin ilmiökarttamenetelmää, jossa monimutkaista ilmiötä lähestytään yhdistämällä asiantuntijatietoa ja systemaattista tiedonhakua. Prosessi sisälsi kolme keskustelua, joissa tutkijat, ammattilaiset ja päättäjät pohtivat aiheeseen liittyviä keskeisiä teemoja ja myyttejä. Ratkaisuehdotukset eivät suoraan edusta keskustelujen osallistujien näkemyksiä.