Koronakevään aikana Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö toteutti kaksi selvitystä, jotka liittyivät yhtäältä lastensuojelun sosiaalityön kantokykyyn ja toisaalta sosiaalisessa mediassa kevään 2020 aikana käytyyn keskusteluun koronaepidemiasta.

Selvityksistä nousi esiin kolme suositusta:

  1. vastaavien kriisien varalle matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä ja avohuollon palveluja on lisättävä palvelujärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi,
  2. sosiaalisen median keskusteluja kannattaa hyödyntää tunnistettaessa olemassa olevien palvelujen käyttäjäryhmien palvelukäyttäytymistä sekä paikannettaessa uusia koronaepidemian myötä syntyneitä kohderyhmiä ja uusien kohderyhmien palvelutarpeita sekä
  3. koronaepidemian myötä kehitetyt toimivat yhteistoimintakäytännöt kannattaa vakiinnuttaa osaksi sosiaali-, terveys-, koulutus- ja vapaa-aikasektorien toimintaa myös akuutin koronaepidemian jälkeen.

Terveydenhuollon kantokyky on aiheellisesti huolenaihe koronaepidemian aikana. On kuitenkin syytä huolehtia lastensuojelun sosiaalityön palvelujen kantokyvystä yhtä lailla, koska lastensuojelun ja erityisesti ongelmia ehkäisevillä palveluilla voidaan vaikuttaa siihen, miten pitkäkestoisia koronaepidemian vaikutukset lapsiperheiden hyvinvoinnille tulevat olemaan. Samoin on syytä huomata, että sosiaalisen median keskustelujen analyysi ja digitaalisten palveluiden kehittäminen kannattaa ottaa vakavissaan, koska niistä saadaan tutkimustiedon rinnalle ajantasaista palautetta ja tietoa tarpeista suoraan lapsilta, nuorilta ja perheiltä, Itlan toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen toteaa.

Lastensuojelun asiakkaiksi uusia perheitä

Lastensuojelun sosiaalityötä ja perheiden palveluja koskeva selvitys toteutettiin lasten ja perheiden palveluiden parissa työskenteleville kohdennetulla kyselyllä, jonka avulla pyrittiin selvittämään sosiaalihuollon ja lastensuojelun kantokykyä haastavia tekijöitä ja ratkaisukeinoja kriisistä selviämiseksi. Kyselyyn vastaajat olivat sosiaalityöntekijöitä, opettajia, varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja näiden sektorien esimiehiä. Selvityksessä nousi muun muassa esille, että koronaepidemian myötä lastensuojelun asiakkaiksi on tullut uusia perheitä, joista on tullut sekä huoli-ilmoituksia että lastensuojeluilmoituksia. Koronaepidemian aikana on puhuttu lastensuojeluilmoitusten määrän romahtamisesta, jota ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittävällä tasolla suurimmassa osassa kuntia.

Perheiden voimavarat koetuksella

Sosiaalisessa mediassa käytyjä keskusteluja koskevassa analyysissa tarkasteltiin lapsi- ja perhenäkökulmasta korona-aiheisia keskusteluja. Analyysi nosti esille yhteisiä teemoja keskusteluista, kuten ihmisten yleinen huoli siitä, miten heille käy, miten heidän läheisensä voivat ja mitä ylipäätään tapahtuu Suomelle. Palvelujen saatavuuteen kohdistuvat ongelmat puolestaan näkyivät sosiaalisen median keskusteluissa epidemian pitkittyessä. Epidemia on asettanut monen perheen voimavarat koetukselle.

Sosiaalisen median keskustelut osaksi palvelukehitystä

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön selvitysten perusteella voidaan tehdä kolme suositusta, jotka alleviivaavat moniammatillisen, sektorirajat ylittävän avoimen yhteistyön, matalan kynnyksen palvelujen ja uusien toimintamallien käyttöön ottamisen merkitystä. Esimerkiksi julkisia palveluja kehitettäessä voidaan sosiaalisen median keskusteluja hyödyntämällä kuulla myös heitä, jotka eivät tavallisesti osallistu viranomaisten toimesta järjestettäviin tapahtumiin, tilaisuuksiin ja palvelukehittämiseen. Oppivien algoritmien ja tekoälyn avulla voidaan tunnistaa nopeammin kansalaisia askarruttavia puheenaiheita ja tuoda keskustelut osaksi laajempaa yhteiskunnallista kehitystä. Koronakriisi on luonut alkuja rakenteille, joita on syytä pitää yllä ja kehittää jatkossa.

Sosiaalihuollon toimintakykyä käsittelevä politiikkasuositus on Itlan Tienviitta-sarjan toinen politiikkasuositus.

Lue ja lataa politiikkasuositus kokonaisuudessaan Politiikkasuositus: Sosiaalihuollon toimintakyvystä on huolehdittava kriisin aikana

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, etunimi.sukunimi@itla.fi, puh. 050 318 7068

Politiikkasuositukset perustuvat artikkeleihin:

Wennberg, M., Luukkonen, T. & Haila, K. (2020) Sosiaalihuollon ja lastensuojelun kantokyky koronakriisin aikana. Haastavat tekijät ja uudet ratkaisukeinot kriisistä selviämiseksi. Itlan raportit ja selvitykset 2020:1. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. Raportti julkaistaan 4.6.2020.

Jalonen, H. & Kokkola, J. (2020) Koronapandemian puhujapositiot sosiaalisen median lapsi- ja perheaiheisissa keskusteluissa. Artikkelikäsikirjoitus vertaisarvioitavana kotimaisessa tiedelehdessä.

 

Päivitetty 3.6. klo 15.49