Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti nostaa ensimmäistä kertaa esille, että luonnon heikentyneellä tilalla on kielteisiä vaikutuksia mielenterveyteen. Toimenpiteiden osalta raportti korostaa nuorten osallistumista sekä tieteen, päätöksentekijöiden ja nuorten välisen vuoropuhelun edistämistä.  

Lasten osallisuutta koskeva näkökulma on ollut innoittajana Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön, Alli Paasikiven säätiön ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) vuonna 2021 alkaneessa yhteistyössä.

Lasten luontosuhteen hyvinvointivaikutuksia esiteltiin lapsen oikeuksien viikon yhteydessä pidetyssä ÄÄNI21 Lapsen oikeuksien foorumissa eduskunnan Kansalaisinfossa 12.11.2021. Tilaisuudessa päättäjät, tutkijat ja nuoret Hämeenlinnan nuorisovaltuustosta keskustelivat aiheesta. SYKE on laatinut laajan kansainväliseen tutkimukseen perustuvan kirjallisuuskatsauksen (Arola ym., käsikirjoitus), jonka alustavia tuloksia tutkijaryhmä esitteli tilaisuudessa.

Aineiston ja tilaisuuden perusteella esiin nousee neljä suositusta:

  • Lasten ilmastoahdistus ja huoli luonnosta on otettava vakavasti. On mietittävä keinoja, joiden avulla lapset voivat käsitellä globaaleja ympäristöongelmia ja niiden vaikutuksia sekä niiden herättämiä On tärkeää, että lapset voivat vaikuttaa luonto- ja ilmastoratkaisuihin.
  • Tarvitaan politiikkatoimia, jotka turvaavat lasten luontosuhteen kehittymisen myös tulevaisuudessa. On tärkeää osallistaa lapsia näiden toimenpiteiden suunnitteluun. Esimerkiksi Opetushallitus, hyvinvointialueet ja kunnat voivat edistää yhdessä lasten luontoliikuntaa niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja perusopetuksessa.
  • Suomen on tärkeää ottaa kantaa siihen, että YK:n lapsen oikeuksien komitea (UNCRC) julkaisisi yleissopimuksen toimeenpanon tueksi yleiskommentin, jossa se käsittelee lasten luontosuhteen merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja toisaalta ilmastoahdistuksen merkitystä lasten tulevaisuususkolle.
  • Lasten luontosuhteesta tarvitaan lisää pitkäaikaistutkimusta, jossa syvennytään luontosuhteen ja hyvinvoinnin vaikutusmekanismeihin. Tutkimustietoa tarvitaan siitä, miten luontosuhde vaikuttaa lasten fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä siitä, miten sukupuoli, etnisyys ja sosioekonominen asema ovat yhteydessä lasten luontosuhteeseen ja sen hyvinvointivaikutuksiin.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan sanoa, että lasten luontosuhteella on suuri merkitys lasten hyvinvointiin. Lasten kertomuksissa korostuu kuuluminen yhteen luonnon kanssa. Lapset myös sisällyttävät usein luontoa koskeviin kertomuksiinsa huolen luonnon tilasta ja saastumisesta.

– On tärkeää, että lapset voivat purkaa ilmastoahdistukseen liittyviä asioita. Ministeriöiden tulisi lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa politiikkaan ja päätösten valmisteluun, kertoo toimitusjohtaja Petri Virtanen Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöstä.

– Selvityshankkeemme on hyvin ajankohtainen. Juuri ilmestynyt IPCC-raportti tuo selkeästi esille sen, ettei luonto ole ehtymätön luonnonvara.

Kirjallisuuskatsauksessa analysoitiin 72 vertaisarvioiduissa tiedelehdissä viimeisen 20 vuoden aikana julkaistua artikkelia, joista 23 käsitteli nimenomaisesti luontosuhteen merkitystä lasten hyvinvoinnille.

Lue politiikkasuositus kokonaisuudessaan: Lapsille pitää turvata mahdollisuudet vahvistaa luontosuhdettaan

 

Lisätiedot:
Petri Virtanen, petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068
Petra Kouvonen, petra.kouvonen@allinsaatio.fi, 041 455 2280