Kevään koronaepidemia on herättänyt huolta lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista ja pärjäämisestä taloudellisessa taantumassa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön juuri valmistuneesta tutkimuksesta nousee kaksi vahvaa suositusta: taantumassa on tärkeää panostaa lapsiperheille suunnattuihin mielenterveys-, koulutus- ja sosiaalipalveluihin sekä perheiden tuen tulee vahvistaa pärjäävyyttä ja arjen sujumista. 

Huhti-toukokuussa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin vuonna 2008 alkaneen maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutusta lasten ja lapsiperheiden mielenterveysongelmiin, päihteiden käyttöön ja perheväkivaltaan. Tutkimuksia talouskriisien vaikutuksista lasten ja perheiden hyvinvointiin on tehty melko vähän, erityisesti koskien kriisien pitkittäisvaikutuksia.  

Talouskriisit heikentävät lasten hyvinvointia

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että talouskriisit heikentävät lasten hyvinvointia, etenkin mielenterveyttä, ja lisäävät käytöshäiriöitä. Kyse on kuitenkin monisyisemmästä ilmiöstä kuin suorista taloudellisten ongelmien vaikutuksista. Joidenkin tutkimusten mukaan taloudellisella taantumalla on vaikutusta päihteiden käytön lisääntymiseen. Perheväkivalta näyttää lisääntyvän varsinkin Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten perusteella.  

Politiikkasuosituksessa nostetaan esille näkökohtia lapsiperheille suunnattujen integroitujen mielenterveys-, koulutus- ja sosiaalipalveluiden vahvistamisesta sekä yhteiskunnan kyvystä havaita riskissä olevia ryhmiä. Terveys- ja sosiaalisektorin tulee jatkossa tunnistaa suurimman riskin ryhmät, koska taantumien vaikutukset voivat olla erilaisia eri väestöryhmissä. Lasten pärjäävyydellä ja hyvällä arjella on oleellinen merkitys vaikeista ajoista, kuten taloudellisesta taantumasta, selviytymiseen. Riskissä olevien ryhmien tunnistamiseen ja räätälöityjen palvelujen järjestämiseen tarvitaan yhteistyötä sekä lasten ja perheiden ympärillä olevien paikallisten yhteisöjen osallistamista.  

Myös tutkimusta pitkän aikavälin vaikutuksista tarvitaan

Koronaepidemian kohdalla tulisi myös tutkia, millaisia vaikutuksia keväällä 2020 alkaneella taloustaantumalla on lapsiperheiden hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.  
Politiikkasuosituksen pohjana olevan kirjallisuuskatsauksesta ovat tehneet Aapo Hiilamo, Heikki Hiilamo, Tiina Ristikari ja Petri Virtanen. Katsauksesta kirjoitettu tieteellinen artikkeli on vertaisarvioitavana kansainvälisessä tiedelehdessä.  

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö tekee kevään 2020 aikana selvitystyötä sosiaalityön, sosiaalihuollon ja lastensuojelun kapasiteetista selvitä koronaepidemian vaikutuksista. Selvitystyö koostuu useammasta osasta, joista kirjallisuuskatsaus taloudellisen taantuman vaikutuksista lasten ja perheiden hyvinvointiin on ensimmäinen.  

Talouskriisiä käsittelevä politiikkasuositus avaa Itlan politiikkasuositusten Tienviitta-sarjan. 

Lue ja lataa politiikkasuositus kokonaisuudessaan Politiikkasuositus: Talouskriisissä pitää vahvistaa lasten pärjäävyyttä ja mielekästä arkea 

Lisätietoja 
Toimitusjohtaja Petri Virtanen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, etunimi.sukunimi@itla.fi, puh. 050 318 7068