Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön säännöt kertovat säätiön tarkoituksesta ja toiminnan merkityksestä.

ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN LASTENSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

§1 NIMI JA KOTIPAIKKA

(1 mom.) Säätiön nimi on Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr, ruotsiksi Självständighetsjubileets barnstiftelse sr.

(2. mom.) Säätiö voi käyttää toiminnassaan nimen ohella toissijaista tunnusta Itla.

(3. mom.) Säätiön kotipaikka on Helsinki.

§2 TARKOITUS

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

§3 TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

(1. mom.) Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi

-tehdä, arvioida ja julkaista tutkimuksia ja selvityksiä ja niiden arviointeja sekä tutkitusti parhaita käytäntöjä, ja edistää niiden käyttöä ja hyödyntämistä

-kouluttaa ja jakaa tietoa lasten kanssa työskenteleville ja huolehtia tiedotuksesta väestölle

-koota lasten kanssa työskenteleviä ja lapsuutta tutkivia yhteistyöhön ja osallistua yhteistyöhankkeisiin

-antaa tukea ja ohjausta perheiden sisäisten suhteiden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi

-avustaa ja tukea erityisesti tehokkaita ja vaikuttavia lapsiin kohdistuvia palveluita ja muuta toimintaa eriarvoisuuden vähentämiseksi ja vakaan kehityksen turvaamiseksi

-jakaa apurahoja ja avustuksia tieteelliseen tutkimukseen

-toteuttaa tarkoitustaan kaikilla muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla.

(2. mom.) Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden kautta ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä sekä tehdä kansainvälistä yhteistyötä tarkoituksensa toteuttamiseksi.

(3. mom.) Säätiö voi tukea perustajiansa (sosiaali-ja terveysministeriö ja Lastensuojelun Keskusliitto).

4 § TOIMINNAN RAHOITUS

(1.mom.) Säätiön toimintaa voidaan rahoittaa toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella sekä näissä säännöissä määrätyn mukaisesti säätiön pääomalla.

(2.mom.) Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säätiölle luovutetun omaisuuden tuottoa ja muuta aiemmin kertynyttä Säätiön omaisuuden tuottoa voidaan käyttää säätiön tavanomaisen toiminnan rahoittamiseen vuosittain säätiön hallituksen hyväksymän toimintabudjetin ja -suunnitelman mukaisesti.

(3.mom) Jos säätiön oma pääoma on alle Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säätiölle luovutetun omaisuuden luovutushetken markkina-arvon, säätiön sijoitusomaisuutta on kartutettava niillä varoilla, jotka jäävät käyttämättä tavanomaisten toimintamenojen jälkeen.

(4. mom.) Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

(5. mom.) Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, hakea ja saada tutkimus- ja kehitysrahoitusta sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuutta. Säätiö voi asianmukaisin suostumuksin ja luvin järjestää arpajaisia ja keräyksiä.

(6. mom.) Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea liiketoimintaa.

§5 VALTUUSKUNTA

(1. mom.) Säätiöllä on valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata, tukea ja edistää säätiön toimintaa.

(2. mom.) Valtuuskunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja toimikaudesta säädetään lailla.

§6 VALTUUSKUNNAN TOIMINTA

(1. mom.) Valtuuskunta kokoontuu vuosittain kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa.

(2. mom.) Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunta, valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä sitä vaatii kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

(3. mom.) Kutsu valtuuskunnan kokoukseen lähetetään valtuuskunnan päättämällä tavalla vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät päätösasiat.

7 VALTUUSKUNNAN PÄÄTÖKSENTEKO

(1. mom.) Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet valtuuskunnan jäsenistä.

(2. mom.) Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen jäsenen erottamista koskeva päätös on pätevä, jos ehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa kaikista valtuuskunnan jäsenistä.

(3. mom.). Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavana on yksi henkilö, vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

(4. mom.). Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi valtuuskunnan jäsen.

(5. mom.) Valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

(6. mom.) Valtuuskunta määrää valitsemiensa hallituksen jäsenten erovuoroisuusjärjestyksen siten, että noin puolet jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein. Erovuoroisuus määrätään arvalla, jollei asiasta päätetä yksimielisesti.

§8 HALLITUS

(1. mom.) Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallituksen tehtävä on huolehtia säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi.

(2. mom.) Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet.

(3. mom.) Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä ja näiden varajäsenistä on noin puolet erovuorossa joka toinen vuosi. Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

(4. mom.) Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuuskunta. Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenet ja varajäsenet kesken toimikauden.

(5. mom.) Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa, erotetaan tai menettää kelpoisuutensa hallituksen jäsenen tehtävään taikka hallituksen jäsenen tai varajäsenen paikka tulee muutoin avoimeksi kesken toimikauden, valtuuskunta valitsee uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

(6. mom.) Hallituksella tulee olla kokemusta säätiön tarkoituksen alueella toimivien yhteisöjen ja säätiöiden toiminnasta, säätiön tarkoituksen alalla toimivasta julkisesta hallinnosta, tieteellisestä tutkimuksesta säätiön tarkoituksen alalla ja sijoitustoiminnasta.

(7. mom.) Hallituksen jäseniä ja varajäseniä valittaessa on noudatettava naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n säännöksiä

§9 HALLITUKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

(1. mom.) Hallitus kokoontuu päättäminään aikoina ja milloin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä katsoo sen tarpeelliseksi. Kokouskutsun toimittamistavasta ja ajasta päättää hallitus.

(2. mom.) Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä.

(3. mom.) Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa tai näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

(4. mom.) Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

§10 TOIMITUSJOHTAJA JA TUTKIMUSPROFESSORI

(1. mom.) Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

(2. mom.)  Yhdellä säätiön toimihenkilöllä voi säätiön hallituksen päätöksellä olla tutkimusprofessorin arvonimi edellyttäen, että ko. henkilöllä on todettu dosentin tai professorin pätevyys.

§11 NIMENKIRJOITUSOIKEUS

(1. mom.) Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä.

(2. mom.) Hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

§12 TILINTARKASTAJA

Valtuuskunta valitsee säätiölle vähintään yhden tilintarkastajan.

§13 TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIKERTOMUS

(1. mom.) Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on toimitettava huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on annettava kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

(2. mom.) Valtuuskunta antaa vuosittain säätiön toiminnasta kertomuksen eduskunnan puhemiesneuvostolle. Kertomukseen on liitettävä jäljennös tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja säätiön toimintakertomuksesta.

§14 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

(1. mom.) Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa hallituksen jäsenten kokonaismäärästä.

(2. mom.) Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että vähintään kolme neljäsosaa valtuuskunnan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on kannattanut sääntöjen muuttamista.

(3. mom.) Säätiön purkamisesta voidaan päättää samalla tavoin kuin edellä on määrätty sääntöjen muuttamisesta.

§15 PURKAMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi säätiölle luovutetun omaisuuden jäljellä oleva osa on palautettava Suomen valtiolle. Muilta osin säätiön omaisuus on luovutettava käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen.

§16 MOITEOIKEUS

Säätiön perustajilla ei ole säätiölain 7 luvun 1 §:n mukaista moiteoikeutta säätiön päätöksistä. Tämä määräys tulee voimaan, kun säätiön ensimmäinen valtuuskunta on valittu.