Tapauksina Lapset SIB-hankinnat Hämeenlinnassa ja Vantaalla

Tampereen yliopisto ja Itla ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa vaikuttavuusinvestointien (Social Impact Bond, SIB) tuomista muutoksista kaupunkien toimintaan. Työssä keskitytään erityisesti Lapset SIB -hankkeisiin Hämeenlinnassa ja Vantaalla.

Selvityksessä luodataan toimijoiden käsityksiä SIB-toimintamallin vaikutuksista kaupungin toimintaan sekä nostetaan esille SIB-mallin soveltamisen esteitä ja mahdollisuuksia. SIB-hankkeen etenemiseen tarvittavat vaiheet kuvataan prosessina nimenomaan kaupunkien toiminnassa. Lisäksi tunnistetaan yhtäältä kaupunkien toiminnassa näkyviä osaamiskapeikkoja ja byrokratialoukkoja ja toisaalta sellaisia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka edistävät toimintojen integraatiota ja uuden tekemisen syntyä.

”SIB-hankkeet ovat uudenlainen tapa siirtyä suoritteiden hankinnasta vaikuttavuuden hankintaan kunnissa. Tämä on tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluiden järjestämisessä niin, että kunta toimii yhteistyössä eri alueellisten toimijoiden kanssa. Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kohdistuu paljon painetta tuottaa aidosti vaikuttavia palveluja. Sijoittamalla lapsiin ja nuoriin luodaan tulevaisuuden hyvinvointia ja siksi oppien kerääminen SIB-malleista on tärkeää”, sanoo asiantuntija Mari Hirvonen Itlasta.

Kolme tavoitetta SIB-toimintamallin vaikutusten tarkasteluun

  1. Miten toimintamalli on onnistunut vahvistamaan toimijoiden ymmärrystä vaikuttavista interventioista ja miksi? Millaisia hyötyjä tai haittoja, uhkia tai toiveita toimijat nostavat esille?
  2. Millä tavalla SIB-hankkeita toteuttavissa kaupungeissa puhutaan palveluiden ja toimijoiden integraation merkityksestä? Millaisena toimintana SIB-hankkeet nähdään integraation näkökulmasta?
  3. Miten SIB-malli on onnistunut vahvistamaan painopisteen siirtymistä korjaavista palveluista ennaltaehkäisevään suuntaan ja miksi? Miten onnistumista mitataan? Mihin tieto kertyy?

Työstä vastaa Tampereen yliopiston kunta- ja aluejohtamisen yliopistonlehtori ja hallintotieteiden tohtori Jenni Airaksinen.

”Vaikuttavuusinvestoinnit ovat kiinnostava esimerkki uusista toimintatavoista, joilla kaupunkien toimintaan saadaan mukaan uusia toimijoita. Itse SIB-prosessit ovat kiinnostavia, koska niissä tehdään sivistynyttä vaikutusten mallinnustyötä ja pyritään konkreettisesti siirtämään panostuksia korjaavasta ennaltaehkäisevään toimintaan”, korostaa Jenni Airaksinen.

 

Aikataulu ja rahoitus

Työ käynnistyi 1.11.2019 ja raportti valmistuu 31.3.2020 mennessä. Itla toimii selvityksessä kumppanina ja rahoittaa sitä yhteensä 36 000 eurolla.

Lisätiedot

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari, tiina.ristikari@itla.fi, puh. 050 917 7396

Asiantuntija Mari Hirvonen, mari.hirvonen@itla.fi, puh. 044 363 7276

Yliopistonlehtori Jenni Airaksinen, jenni.airaksinen@tuni.fi, puh. 050 318 2492

Lue seuraavaksi