Barns och ungdomars välbefinnande kommer att främjas under de kommande åren genom att användningen av evidensbaserade metoder stärks i yrkesutövares arbete.

I januari 2021 anordnade Institutet för hälsa och välfärd och Itla ett seminarium om kvalitet och påverkan för tjänster för barn och unga, och lanserade en serie av fyra utbildningsevenemang.

Seminariet var särskilt inriktat på att stödja genomförandet av de pågående reformerna (t.ex. Den nationella strategin för psykisk hälsa, LAPE-programmet).

Syftet med utbildningsserien var att säkerställa införandet och ingjuta metoder genom att till exempel stärka kompetensen hos chefer och projektaktörer i evidensbaserad verksamhet. Inom social- och hälsovården stöder användningen av evidensbaserade metoder ledning, effektiv och ändamålsenlig resursanvändning och främjar personalens färdigheter att orka i arbetet.

Utbildningsserien gav information om kartläggnings- och förberedelsefasen av metoderna, rotning och säkerställande av kontinuitet. Vi planerar att fortsätta ordna evenemangen i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd. Målgruppen är i synnerhet förvaltningen av nya välfärdsområden. Nästa evenemang förbereds preliminärt för 2023, eftersom välfärdsområdena under 2022 endast kommer att organiseras.

Redan den följande kursen i magisterprogrammet för ledarskap inom social- och hälsoforskning Effektiva metoder och verksamhetsmodeller för evidensbaserat beslutsfattande planeras i samarbete med Helsingfors universitet för år 2023. Målgruppen för utbildningen är framtida yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Under 2022 kommer Itla att uppdatera det material som ligger till grund för båda utbildningsmodulerna, det vill säga Tidig insats bedömningen och implementeringshandböckerna.

 

Tillbaka till årsberättelse