Finland har traditionellt varit innovationernas förlovade land. Olika innovationsstrategier har också gällt barn- och familjetjänster samt interventioner och arbetsmetoder i anknytning till dem.

Vi tror att förnyande av offentligt finansierad serviceproduktion och innovativitet är en nationell konkurrensfaktor.

Den nationella innovationsstrategin har i stor utsträckning utgått från ett kvantitativt perspektiv. Genom finansiering av flera utvecklingsprojekt har målet varit att få nya tankar om tjänster som gäller barn och familjer. Definitionen av innovativitet har emellertid berott på perspektivet. Det som i ett fall har fungerat och varit innovativt har någon annanstans inneburit slöseri av resurser.

Syftet med en utmaningsbaserad och kunskapsintensiv innovationsverksamhet inom barn- och familjetjänster är att öka genomslagskraften.

Det primära målet för Itlas innovationsverksamhet är att stöda en forskningsassisterad reform av tjänsterna för barn och unga.

Vad gör vi?

  • Vi ordnar årligen en utmaningsbaserad innovationstävling.
  • Vi stöder innovativa projekt med forskningsfinansiering.
  • Vi drar lärdom av internationella och inhemska innovationer – vad som fungerar eller inte fungerar och varför.
  • Vi startar ett prognosnätverk för barn- och familjepolitik.

Det finns fortfarande luckor i servicesystemet för barn och familjer och man kan hitta lösningar på dem med hjälp av innovationer. Med innovationsverksamhet kan man också lokalisera framgångsfaktorer för tjänster och sedan sprida dessa vidare. Genom innovationsverksamhet stärks även partnerskap och inlärning tillsammans. Målet är att lära sig av redan genomförda nationella innovationer och försök samt att göra dem synliga. Man vet att man lyckats med något, men däremot vet man inte orsakerna till att man lyckats.

Utgångspunkten för Itlas innovationsverksamhet är att den är utmaningsbaserad. Det betyder att man söker lösningar på problem som redan konstaterats. Vårt mål är att identifiera, förädla och sprida barn- och familjetjänsternas samt arbetsmetodernas innovationer utgående från forskningsdata.

Innovationstävling

Vi ordnar varje år i Finland en innovationstävling för tjänster för barnfamiljer. Tävlingskriterierna fastställs på förhand.

Internationalism

Vårt perspektiv på innovationsverksamhet är internationell. Vi lokaliserar lovande praxis ute i världen och gör Finland känt genom att lyfta fram finländsk lovande praxis.

Vi kan lära oss av andra länder till exempel i fråga om användning av digitala tjänster i stöd som erbjuds barn och barnfamiljer.

Kontakt

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori, kehitysjohtaja, Research Professor, Director of Development
050 917 7396

Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija, Senior Specialist
044 363 7276