Vad är Itlas kunskap om barnpolitiken?

Det är möjligt att öka välfärden hos barn, unga och familjer med hjälp av forskningsinformation. Itla producerare och analyserar information, ger ut rapporter av olika slag, uppdaterar informationskällan Tidig Insats och stödjer genomförandet av evidensbaserade psykosociala interventioner och arbetsmetoder.

Betoning på förebyggande och tidiga insatser

Det är möjligt att förebygga psykosociala problem. Det bästa sättet att öka barnens välbefinnande är att stödja beredskapen, förmågan och de konkreta metoderna i deras uppväxtmiljöer att sköta om att barnen utvecklas på ett balanserat sätt. Det är möjligt att identifiera riskgrupper redan i ett tidigt skede med hjälp av epidemiologisk forskningsinformation, och de som ingår i riskgrupper kan erbjudas stöd och vård som bygger på forskningsevidens.

Vi har insett att det behövs lättillgänglig information om effekten av metoderna för tidig insats för att förbättra barnens välbefinnande.

Att stödja åtgärder som konstaterats ha ett bra genomslag är lönsamt både mänskligt sätt och med tanke på samhällsekonomin. En tidig identifiering av psykosociala problem samt stöd och vård som ges barnet vid rätt tidpunkt har en stark koppling till hens välbefinnande och funktionsförmåga under ungdomsåren och i vuxenlivet.

Information som stöd för beslut

Beslut och planeringen av tjänster som gäller barn, unga och familjer ska bygga på aktuell och tillförlitlig information. Utan stark styrning på riksplanet förmedlas informationen inte mellan olika kommuner eller sektorer. Tonvikten ligger ofta på korrigerande åtgärder som vidtas i efterhand, inte på tidig identifiering eller på förebyggande.

Största delen av stödet till barnfamiljer är av en projektkaraktär, splittrat och av varierande kvalitet. Med hjälp av forskningsinformation är det möjligt att minska risken att resurser används på åtgärder som har små effekter eller på åtgärder som är ineffektiva eller rentav skadliga.

Kaksi lasta leikkii hiekkalaatikolla.

Vi utvecklar kunskapsbasen

Forskningsinformation betjänar barnfamiljer och barnens utvecklingsmiljöer jämlikt i hela landet.

Itla förbättrar tillgången till evidensbaserad information och bidrar till att den blir förankrad.

Itla använder information för att producera verktyg som främjar barnpolitiken och gör det möjligt att förnya tjänsterna för barn och familjer.

Vad består Itlas kunskap om barnpolitik av?

Tidig insats

Itla bedömer psykosociala interventioner och arbetsmetoder som har samlats i portalen Tidig insats och som är avsedda att stöda barns tillväxt. Arbetstagare som möte barnfamiljer i sitt yrke, servicechefer och beslutsfattare får information om evidensbaserade metoder i portalen. Bedömningarna av metoderna bereds av den vetenskapliga redaktionen för Tidig insats. Itlas vetenskapliga råd godkänner bedömningarna.

Itla har skapat portalen Tidig insats utgående från ett långsiktigt samarbete som utfördes i nätverket NordicDataPrev. Nätverket NordicDataPrev består av företrädare för nordiska datakällor. Nätverkets syfte är att utbyta information om bedömningskriterierna och om andra aktuella ämnen. Nätverket fick finansiering 2019 för främjande av informationsutbyte som en del av Norges ordförandeprogram i Nordiska ministerrådet.

Rapporter

Itla publicerar i fortsättningen rapporter av olika slag.

Rapporternas teman bygger till exempel på

  • forskning (epidemiologi, register, enkäter osv.) eller på
  • faktorer som hotar välbefinnandet hos barn eller barnfamiljer och som behöver undersökas ytterligare.

Sprida och förankra metoder

Itla har tillsammans med MIELI Föreningen för Mental Hälsa i Finland rf spritt och förankrat effektiva metoder landsomfattande sedan 2018. Arbetet inleddes som en del av Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) och det fortsätter i samarbete med LAPE-akademierna. I en internationell undersökning om implementeringen betonas de kritiska skedena allt från att metoderna tas i bruk fram till förankrings- och underhållsskedet. Itla producerar information som en del av LAPE-akademin för just dessa kritiska skeden.

Läs mer om implementeringen i vägledningen: Evidensbaserat arbete som stöd för barns utveckling – hur leder man etableringen?

Kontakt

Petra Kouvonen

Johtaja, Director, Direktör
041 455 2280
Marjo Kurki

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja, Programme director
044 271 0797

Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija, Science Specialist, Tutkimusetiikan tukihenkilö, Research Integrity Adviser
040 647 5565