Itlas årsberättelse 2021 har publicerats 16.5.2022.

Ladda årsberättelsen 2021 på svenska.

Från ordförande för delegationen

Vi gör barn och unga synliga på alla nivåer av beslutsfattandet

I skrivande stund har kriget i Ukraina pågått i två månader. Precis när det såg ut som att coronapandemin höll på att släppa taget och vi kunde se ljuset i ändan av tunneln – så spred sig krigets skugga över Europa. Det är vår plikt som vuxna att skydda barn från skuggor och olika hotbilder. Vi måste vårda hoppet om en bättre framtid mitt i allt detta. Stödet för föräldraskap är ännu viktigare än förut och måste få tillräckligt med resurser. Det viktigaste är att motarbeta fattigdom i barnfamiljer, att sänka tröskeln för att använda familjetjänster och att skapa en trygg barndom.

En betydande del av tjänsterna för barn och familjer kommer att överföras till välfärdsområdena i början av 2023. I framtiden kommer barnrådgivningsbyrån, mentalvårdsservicen för barn och unga samt barnskyddet att höra till välfärdsområdets uppdrag. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om hur dessa tjänster ska tillhandahållas i framtiden.

Den nationella barnstrategin godkändes våren 2021 och dess genomförande har inletts. Kommunerna och välfärdsområdena har för första gången tillgång till en nationell strategi för att förverkliga barnens rättigheter på alla myndighetsnivåer.

Beslutsfattandet måste ha stark kännedom om hur stor andel av offentliga medel används för barn och vilka effekter de har. Det är viktigt att barnbudgetering och bedömning av effekten på barn integreras i välfärdsområdenas verksamhet från dagen de etableras. Vår gemensamma uppgift är att se till att barn och ungdomar synliggörs på alla beslutsnivåer.

Beslutsfattare och chefer för barnfamiljstjänster måste ha den senaste, evidensbaserade kunskapen till sitt förfogande, så att rätt hjälp når ut till så många barn, unga och barnfamiljer som möjligt i Finland. Kunskapsbaserat ledarskap, mätning av tjänsternas verkningsfullhet och barnens delaktighet måste sättas i centrum.

 

Mirka Soinikoski
Ordförande för delegationen vid Självständighetsjubileets barnstiftelsen
riksdagsledamot, specialläkare

 

Itlas år 2021

Itlas vision är att göra Finland till den bästa platsen i världen för barn genom att bygga ett barnvänligt samhälle. Det kommer inte bara att gynna omkring en miljon människor som för närvarande lever sin barndom, utan även framtida generationer.

I ett barnvänligt samhälle beaktas barnets bästa i allt beslutsfattande och barnets rättigheter förverkligas för varje barn. Den nationella strategin för barn, som blev färdigt år 2021, och programmet för att genomföra det har på ett betydande sätt bidragit till att öka medvetenheten om innehållet i FN:s konvention om barnets rättigheter i vårt land. Itla har å sin sida varit med och byggt upp och främjat genomförandet av barnstrategin och vill fortsätta att bygga en framtid där hänsyn till barns rättigheter och barncentrerade aktiviteter är vanliga i beslutsfattande och serviceverksamhet.

Itlas mål för samhällelig påverkan

Välbefinnandet och förmågan att klara sig för de barn, unga och barnfamiljer som bor I Finland stärks och barnen får en god framtid I landet.

Samhällets barnvänliga attityd utvecklas – jämställdheten förbättras och barnets rättigheter respekteras i ännu högre grad.

Servicesystemet för barn och familjer ger svar på barnens och familjernas servicebehov I samarbete med proffs på uppväxtmiljöer.

För att uppnå målen för samhällelig påverkan är det nödvändigt att proffs barnens välbefinnande och de som fattar beslut om barns välbefinnande lyckas med sitt arbete. Den primära målgruppen för Itlas verksamhet är yrkesverksamma och beslutsfattare, vars kunskapsbas, arbetssätt och sektorsövergripande samarbete kan förbättra förhållandena för barns och ungdomars uppväxtmiljö och där beslut om dem fattas och tjänster för dem planeras och genomförs.

Itlas effektivitetsmål är fokuserade på en förändring I samma storleksklass som samhället. En sådan förändring sker steg för steg, precis som gammal visdom säger, men framför allt är det nödvändigt att välja de steg som har mest inverkan.

Itlas verksamhet fokuserar på evidensbaserad välfärdsinformation, innovation i tjänster för barn och familjer och utveckling av ledarskapsfärdigheter som främjar barns välbefinnande samt kommunikation. Under 2021 lanserades dessutom ett forsknings- och utvecklingsprogram om barnfamiljfattigdom i Itla.

“Itla strävar efter förändring med dessa aktiviteter, eftersom man med dem kan påverka områden som identifierats som kritiska för tjänster riktade till barn, ungdomar och familjer, liksom i positionen och i framtiden i det finländska samhället”, säger Petri Virtanen VD för Itla.

Vi producerar och förädlar information för utveckling av tjänster

Kärnan i allt stiftelsen gör är forskningsbaserad kunskap, med vilken man kan styrka effekten av åtgärder för att främja barns och ungas välbefinnande.

Itla bedriver forskning både på egen hand och i form av samarbetsprojekt med andra aktörer. Stiftelsen har också donerat tre professurer till finländska universitet. De är alla relaterade till forskningsteman som är viktiga för barns välbefinnande.

Utifrån forskning bedömer vi effektiviteten hos psykosociala metoder med vilka man försökt utveckla tjänster som hjälper barn och barnfamiljer. I vårt program mot barnfamiljefattigdom Från samma linje (Samalta viivalta), tar vi itu med barnfamiljfattigdom som fenomen och letar efter nya lösningar baserade på forskningsdata för att minska fattigdomen.

2021 öppnade vi Itlasto, en kunskapsbasen om barn och ungas välbefinnande, och lanserade tidskriften Kasvun tuki, som syftar till att bredda kunskapsbasen om barns, ungdomars och familjers välbefinnande.

Det nordiska samarbetet i anknytning till Tidig insats fortsatte inom nätverket NordicDataPrev och med projektet De första 1000 dagarna (The First 1 000 days) i de nordiska länderna.

”Stiftelsen har uppnått positionen som en pålitlig och kompetent aktör i forskningsverksamhet som berör barns välbefinnande, vilket bland annat framgår av att stiftelsen ombeds att delta mycket i olika konsortier”, säger Virtanen.

Bland de enskilda forskningsprojekt som inleddes under 2021 kan nämnas studien som finansierats av UKTM om de demografiska förändringarnas inverkan på småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Forskningsprojektet genomförs år 2022–2024 i samarbete med Helsingfors universitet och MDI, ett konsultföretag för regional utveckling.

Ledarskap som möjliggörare av barnorientering

Vi främjar förändring genom att organisera bade ledarskapsutbildning och utbildning för introduction och rotning av forskningsbaserade metoder.

Ledningen har möjlighet att påverka beslutsfattande och tjänster så att de bygger på barns, ungdomars och familjers behov. Vi anordnar långvarig ledarskapsutbildning för chefer och beslutsfattare inom barns välbefinnande, vilket stärker ledar skapsförmågan, systemkompetensen och den människonära och barncentrerade ledningsfilosofin inom tjänster för barn. Stöd till ledarskapsfärdigheter kommer att bidra till övergången från sektorsspecifik verksamhet till barncentrerad verksamhet på lokal, regional och nationell nivå.

Broar mellan forskning, praktik och beslutsfattande

Förutom forskningsdata behövs dialog mellan kunskap och dess användare, liksom praktiska experiment. Vi stärker förmågan att lära sig att ta till sig lärdomarna om barns välbefinnande, samhällspåverkan och övergripande vardagligt välbefinnande som bygger på att klara sig.

Itlas och Uleåborgs universitets Regionala nätverk för lärande Barndomens byggare, för olika parter samman och hjälper till att utveckla tjänster så det kan fungera bättre tillsammans. Det regionala lärnätverkets befolkningsunderlag består av mer än en halv miljon människor, varav cirka 100 000 är barn. Det regionala nätverkets verksamhet bygger på principerna om kollektiv påverkan, som Itla aktivt har främjat i Finland under de senaste åren.

”Betydelsen av itla, liksom många andra stiftelser, är särskilt tydlig i deras förmåga att främja samarbete som andra aktörer kanske inte kan göra. I komplexa frågor är tvärvetenskapligt samarbete ofta en förutsättning för framgång”, fortsätter Virtanen.

Itla har också samarbetat med barnstrategins genomförande, strategin för psykisk hälsa, LAPE-programmet, Barnombudsmannadelegationen och OECD:s OPS (Observatory of Public Sector Innovation).

Fondens internationella verksamhet fick även bra stöd av den internationella expertpanel på tre personer som inledde sitt arbete 2021. Vi har fortsatt vårt internationella samarbete med Tromsö universitet i Norge, Mcmasters university i Kanada och det nederländska universitetet i Vrije. Dessutom har Itla inlett ett samarbete med University of Canberra i Australien.

För halvtidsöversynen av strategin beställde fonden en intressentutredning i maj 2021. I flera svar ansågs Itla var en aktör med “hög profil” samt en värdefull samarbetspartner. Brobygge och samarbete är viktiga principer och mål för Itla. Det enda sättet att bygga ett barnvänligt samhälle är genom samarbete.

 

En förutsättning för Itlas verksamhet är stiftelsens förmögenhet och dess goda förvaltning. Itlas verksamhet finansieras huvudsakligen genom vinst för placerat kapital. Stiftelsens investerade kapital hade 2021 ett marknadsvärde på 64,1 milj. euro. Itlas realiserade budget för 2021 var 2,3 miljoner euro. Syftet med Itlas ekonomiska förvaltning är att trygga stiftelsens verksamhet i enlighet med stiftelsens regler nu och i framtiden.

Artiklar

Ledarskapsutbildning gjorde målet med det egna arbetet tydligare

Bra jobbat! – ungas tankar om framtiden och arbetslivet

Prisutdelning för utmaningstävlingen Barndomens byggare Mobilappen StepApp

Fenomengrupperna gav upphov till diskussioner om hur familjebakgrunden inverkan på utbildningsstigar

Ett förhållande till naturen främjar barns välbefinnande

Lite kan sägas om effektiviteten av psykosociala tjänster för barn och familjer

Grunden för livslångt välbefinnande och psykisk hälsa bildas under de första 1 000 dagarna

Evidensbaserade metoder för att stödja arbetet inom vård- och omsorgsförvaltningen och beslutsfattarna

Tidskriften Kasvun tuki utökar kunskapsbas om välbefinnande för barn, ungdomar och familjer

En översyn av år 2022

År 2022 kommer fortfarande att präglas av coronapandemin och dess effekter, även om de redan minskar. Pandemin har haft en direkt inverkan på barn, ungdomar och familjer, till exempel som en psykisk hälsobörda och brist på lärande. I förberedelserna av denna årsberättelse i början av 2022 har Rysslands aggression i Ukraina dessutom försatt världssituationen i en ny position, vilket tvingar Finland att tänka på barns välbefinnande och samhällets hållbarhet ur ett nytt perspektiv.

Förändringen i den säkerhetspolitiska miljön återspeglas i barnens välbefinnande. Med detta i åtanke har stiftelsen varit aktiv i att lansera åtgärder relaterade till kriget i Ukraina i början av 2022.

Verksamhetsåret 2022 är det sista året i stiftelsens nuvarande strategiperiod. Under 2022 kommer stiftelsen att ta fram en strategi för 2023–2026 som en öppen process tillsammans med intressenter.

År 2022 är också Itlas 35-årsjubileum. Vi firar vår årsdag med arbete och under ledning av Republikens president Sauli Niinistö. Huvudtemana för våra jubileumsevenemang är framtiden och den sociala och barns resiliens i vardagen – att stödja barn att klara sig samtidigt som man säkerställer tjänster för barnfamiljer i föränderliga situationer.

Det framväxande temat i Itla är relaterat till barnens förhållande till naturen och därmed till barns planetariska välbefinnande. Till exempel blir det allt vanligare att tala om att mildra klimatångesten i Finland. År 2022 kommer vi troligen att se nya typer av fenomen som utmanar barns och barnfamiljers välbefinnande. Ett sådant fenomen är relaterat till den annanhet och ensamhet som barn upplever. Snabbt framskridande demografiska förändringar, såsom sjunkande födelsetal och en åldrande befolkning, för med sig sina egna utmaningar, vilket snabbt påverkar tillgången till tjänster för barn och barnfamiljer. De välfärdsområden som i början av år 2023 kommer att starta sin verksamhet bildar ett kapitel för sig mitt i denna förändringsprocess. Lösningar för till exempel tjänsteintegration och familjetjänster kommer att genomföras per välfärdsområde i slutet av 2022.

Under verksamhetsåret 2022 ökar efterfrågan på stiftelsens forskningskompetens, vilket har varit ett strategiskt mål de senaste åren. Detta är en fortsättning på det intresse som uppstått de senaste åren för att samarbeta med stiftelsen i frågor som rör barns välbefinnande.

Kärnan i Itlas verksamhet kommer inte att förändras under 2022. Konventionen om barnets rättigheter, stärkandet av jämlikheten, minskningen av ojämlikheten, internationaliteten och byggandet av broar genom att sammanföra förändringsaktörer förblir vägledande principer för organisationen och driften av fondens verksamhet.

Fortsätt läsa Itlas Årsberättelse 2021. Information om stiftelsens riktingar för urveckling, ekonomi, finanser, administration och intressanta artiklar.