Itlas årsberättelse 2022 har publicerats 30.5.2022.

Ladda årsberättelsen 2022 på svenska.

Från ordförande för delegationen

Mandatperioden närmar sig sitt slut och nu är det bra kasta en blick på hela perioden. Den här perioden fick Finland äntligen en parlamentariskt beredd nationell barnstrategi. I strategin anges mål och verksamhet på lång sikt som främjas över förvaltningsgränser och regeringsperioder. Den nationella barnstrategienhetens arbete startade i början av 2023 och en av de första uppgifterna första verksamhetsåret var att påbörja ett pilotförsök med barnbudgetering på välfärdsområdena.

Genomförandet av reformprogrammet för barn- och familjetjänster (LAPE) började under förra regeringsperioden och fortsatte under den här perioden parallellt med social- och hälsovårdsreformen. Centrala helheter i programmet har varit familjecenter, tidigt stöd i vardagen för barn, unga och familjer, mentalvårds- och missbrukstjänster med låg tröskel för barn och unga samt utvecklande av sektorsövergripande barnskydd.

Itla har medverkat i båda de stora projekten och producerat information och mer effektivitet i främjande av barns välfärd samt utbildat ledare för barn- och familjetjänsternas breda fält. Man strävar efter att öka barnvänligheten i samhället genom kunskap, innovationer och utbildning.

Den här regeringsperioden har man genomfört flera lagreformer som påverkar barn, unga och barnfamiljer: rätten till subjektiv dagvård återinfördes, läropliktsåldern höjdes till 18 år, åtgärder mot mobbning har effektiverats, satsningar för att återställa sviterna efter pandemin och det avgiftsfria förskoleförsöket för 5-åringar har utvidgats.

Familjeledighetsreformen trädde i kraft hösten 2022 och dess inverkningar följs med intresse, enligt FPA:s kalkyler lönar det sig ekonomiskt att dela föräldraledigheterna jämlikt, och inverkan av olika alternativ på den egna familjens ekonomi kan uppskattas med räknare. Attityderna måste även ändras i samhället och pappor bör uppmuntras att använda sin andel av familjeledigheterna. Det är mycket viktigt med tanke på växelverkan mellan pappan och barnet för att inte tala om barnets rätt att skapa ett fungerande förhållande till båda föräldrarna redan från liten.

Vi behöver effektivare verksamhet i Finland för att trygga en barndom utan våld. Ett oroväckande fenomen som ungdomar anger i skolhälsoenkäten är en ökning av sexuellt ofredande. Vi behöver olika åtgärder för öka tryggheten i barnens uppväxtmiljö, reformen av sexualbrottslagen hjälper för sin del samt tilläggsresurser som allokerats till arbete mot våld. Samarbetsmodeller bör utvecklas i kontaktytan mellan välfärdsområdena och kommunerna, till exempel i elevvården och mentalvårdstjänster med låg tröskel. Specialkunskapen i rättspsykologi- och psykiatrienheter för barn och unga, det vill säga Barnahus-center, bör användas i alla välfärdsområden.

Fattigdomen i barnfamiljer som snabbt förvärras efter att kriget i Ukraina startade, kräver effektiva tilläggsåtgärder genast i början av nästa regeringsperiod. Itla medverkar under våren för att producera värdefulla jämförande uppgifter till beslutsfattare om lösningar i andra länder.

Totalreformen av barnskyddslagen har redan påbörjats och i lagen är effektivitet och säkrande av barnets delaktighet mycket viktigt. ”Barnskyddet hjälper många familjer, men ingriper även i familjers privatliv. Därför bör reformens mål vara att förbättra medborgarnas – speciellt barnens – rättsskydd och öka barnskyddets förutsägbarhet, öppenhet och effektivitet,” betonar barnaombudsman Elina Pekkarinen.

Jag vill för egen och delegations del tacka för de gångna fyra åren.

Vi står alltid på barnets sida <3

 

Mirka Soinikoski
Ordförande för delegationen vid Självständighetsjubileets barnstiftelsen 2019-2023