Itla främjar den barn- och ungdomspolitiska samhällsdebatten och kompetensen genom att ordna korta och längre utbildning för nyckelgrupper som är viktiga med tanke på barnens välmående.

Åren 2020–2022 satsar Itla inom utbildningsverksamheten särskilt på

  • en ledarskapsutbildning som sammanför olika verksamhetssektorer i samhället,
  • på att förankra evidensbaserade metoder som är avsedda att användas som stöd för barnfamiljer och barnens uppväxt samt på att skapa regionala strukturer. Utbildningarna genomförs med samarbetspartner.

Ledarutbildning för beslutsfattare

Ett människo- och serviceinriktat grepp om ledarskapet spelar en viktig roll när det gäller att skapa en barnpolitik för samhället och ett högklassigt servicesystem för barn och familjer. Syftet med utbildningen är att främja en stark kunskapsbas och innovativitet inom barn- och familjepolitiken.

I Finland tillhandahålls stora mängder goda tjänster för barn och familjer, men verksamheten bedrivs ofta så att den är begränsad till bestämda sektorer och yrkesgrupper. I praktiken är utmaningen fortsättningsvis att lära sig att arbeta multiprofessionellt inom omsorgssektorn. Det finns också mycket information, och det är viktigt att den omvandlas till verksamhet som har genomslag. Dessutom behövs det genuint nya verksamhetssätt inom barn- och familjesektorn för att skapa ett barnvänligt Finland. Ledarskap är en katalyserande funktion som påverkar vad som görs, hur det görs och hur man lyckas.

Bra lösningar skapas genom

  • kunskap och kunnande,
  • förnyelseförmåga,
  • smidig organisering,
  • utveckling av samarbetsförmåga som överskrider sektorsgränserna,
  • förtroende och
  • skickligt ledarskap.

För att påskynda sektorsövergripande och framtidsorienterad utveckling bjuder Självständighetsjubileets barnstiftelse in beslutsfattare, ledare och påverkare som arbetar med frågor som gäller barnens välbefinnande att lära sig tillsammans genom att ordna långvariga Barndomsbyggarna-ledarskapsutbildningar.

De första Barndomsbyggarna-utbildningarna börjar under våren 2020 och de följande kurserna under 2021. Utbildningen erbjuder en plattform för ett framtidsarbete med många perspektiv samt möjligheten att testa, förädla och införa i praktiken nya idéer ensamma och tillsammans. Till Barndomsbyggarna-utbildningen kallas riksdagsledamöter, chefer för ministerier och ämbetsverk, chefer och servicechefer för städer, kommuner och kyrkan, ledare för organisationer som arbetar inom barn- och familjepolitik samt chefer för företag som levererar tjänster för barn, unga och familjer.

Utbildningens totala längd är cirka 10 månader.

Du kan också anmäla ditt intresse att delta i en utbildning!

Kontakt

Marika Tammeaid

Kehitysjohtaja, Director of Development, Utvecklingsdirektör
050 340 9798

Stödet för kompetensen bidrar till att förankra evidensbaserade metoder och skapa regionala strukturer

Just nu erbjuder Itla i samarbete med Mieli Ry och Lape-akademin, som drivs av Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, landskapen kompetensstöd för att förankra evidensbaserade metoder och hjälpa till med att skapa regionala strukturer.

Syftet är att under de närmaste åren säkerställa tillgången till utbildning och konsultering om olika validerade arbetsmetoder och interventioner överallt i Finland. Det är nödvändigt att bygga upp en nationell evidensbaserad verksamhetsmodell för att säkerställa att barn och familjer har lika möjligheter till välbefinnande. Det centrala är att utveckla utbildnings- och konsultationsmallen för tjänster, interventioner och arbetsmetoder till ett nationellt system som garanterar barn och familjer lika möjligheter att dra nytta av arbetsmetoderna och interventionerna oberoende av på vilket håll i Finland de bor.

Kontakt

Petra Kouvonen

Johtaja, Director, Direktör
041 455 2280