Syftet med Självständighetsjubileets barnstiftelse

 

Syftet med Självständighetsjubileets barnstiftelse sr. (Itla) är att främja och stödja välbefinnande och jämlikhet bland barn och barnfamiljer bosatta i Finland, likaså att främja och stödja deras ställning och en bra framtid för dem.

 

Itlas verksamhet är kunskapsbaserad. Målet är att främja användningen av kunskap i barnens alla uppväxtmiljöer och i beslutsfattandet. Då verksamheten grundar sig på vetenskapliga bevis ökar dess slagkraft och därigenom barnens och barnfamiljernas välbefinnande.

 

Itla utvärderar och tillhandahåller metoder som baserar sig på vetenskapliga bevis och som kan användas för att stödja en bra uppväxt för barn och som stöd för föräldrarna. De evaluerade, evidensbaserade metoderna är tillgängliga på webbplatsen Kasvuntuki.fi  (Tidig insats). Metoderna är i huvudsak avsedda som stöd för det arbete som praktiker i branschen utför. Via det gemensamma projektet Tidig insats sprider Itla och Föreningen för Mental Hälsa i Finland fyra program runtom i Finland. Tidig insats är en del av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE).

 

I fortsättningen producerar Itla också kunskap baserad på vetenskapliga bevis direkt för föräldrar och andra fostrare.

 

En viktig del av Itlas arbete är att påverka det nationella beslutsfattandet och barn- och familjepolitiken genom att göra evidensbaserad kunskap tillgänglig för beslutsfattarna och genom att bygga nätverk med olika aktörer för att använda kunskap.

 

Genom att utnyttja kunskap strävar vi efter att förebygga ojämlikhet och garantera lika förutsättningar för alla barn.

 

Itla grundades 1987 av social- och hälsovårdsministeriet och Centralförbundet för Barnskydd i samband med Finlands självständighets 70-årsjubileum. I december 2017 fattade riksdagen ett jubileumsbeslut att donera 50 miljoner euro till Itla. Samtidigt utsågs en delegation för Itla som består av riksdagsledamöter. Delegationen följer, stöder och främjar stiftelsens verksamhet.

 

Styrelsemedlemmar (på Finska)

Delegationens medlemmar (på Finska)