Mitä Itlan lapsipolitiikan tieto on?

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin voidaan vaikuttaa tutkimustietoa hyödyntämällä. Itla tuottaa ja analysoi tietoa, julkaisee erilaisia katsauksia, ylläpitää Kasvun tuki -tietolähdettä ja tukee näyttöön perustuvien psykososiaalisten interventioiden ja työmenetelmien implementointia.

Painotus ennaltaehkäisyyn ja kasvun tukeen

Psykososiaalisia ongelmia on mahdollista ennaltaehkäistä. Lasten hyvinvointia voidaan parhaiten vahvistaa tukemalla kasvuympäristöjen valmiutta, kykyjä ja konkreettisia keinoja huolehtia lasten tasapainoisesta kehityksestä. Epidemiologisen tutkimustiedon mukaan riskiryhmät on mahdollista tunnistaa jo varhain ja riskiryhmiin kuuluville voidaan tarjota tutkimusnäyttöön perustuvaa vaikuttavaa tukea ja hoitoa.

Olemme tiedostaneet, että lasten hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan helposti lähestyttävissä olevaa tietoa varhaisen tuen menetelmien vaikuttavuudesta.

Vaikuttaviksi todettujen toimien tukeminen on sekä inhimillisestä että kansantaloudellisesta näkökulmasta kannattavaa. Psykososiaalisten ongelmien varhaisella tunnistamisella, oikea-aikaisella tuella ja hoidolla on vahva yhteys nuoruuden ja aikuisuuden hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Tieto päätöksenteon tukena

Lapsia, nuoria ja perheitä koskevan päätöksenteon ja palveluiden suunnittelun tulisi pohjautua ajankohtaiseen ja luotettavaan tietoon. Ilman vahvaa valtakunnallista ohjausta tieto ei siirry kunnasta toiseen tai sektorilta toiselle. Usein painopiste on korjaavissa palveluissa, ei ongelmien varhaisessa tunnistamisessa tai  ennaltaehkäisemisessä.

Suuri osa lapsiperheille suunnatusta tuesta on projektiluontoista, pirstaleista ja laadultaan vaihtelevaa. Tutkimustietoa hyödyntämällä voidaan pienentää sitä riskiä, että resursseja käytetään vaikutuksiltaan vähäisiin, tehottomiin tai jopa haitallisiin toimenpiteisiin.

Kaksi lasta leikkii hiekkalaatikolla.

Kehitämme tietopohjaa

Tutkimustieto palvelee lapsiperheitä ja lasten kehitysympäristöjä yhdenvertaisesti koko maassa.

Itla parantaa näyttöön perustuvan tiedon saatavuutta ja juurtumista.

Itlan tieto tuottaa välineitä, joilla edistetään lapsipolitiikkaa ja uudistetaan lasten ja perheiden palveluja.

Mistä Itlan lapsipolitiikan tieto koostuu?

Kasvun tuki

Itla arvioi lasten kasvun tueksi tarkoitettuja psykososiaalisia interventioita ja työmenetelmiä, jotka on koottu Kasvuntuki.fi-portaaliin. Ammatissaan lapsiperheitä kohtaavat työntekijät, palveluiden johtajat sekä päätöksentekijät saavat portaalista tietoa näyttöön perustuvista menetelmistä. Menetelmien arvioinnit valmistellaan tieteellisessä Kasvun tuki -toimituksessa. Itlan tieteellinen neuvosto hyväksyy arvioinnit.

Itla on luonut Kasvuntuki.fi-portaalin pitkäjänteisen pohjoismaisen NordicDataPrev-verkostossa tehdyn yhteistyön pohjalta. NordicDataPrev-verkosto muodostuu pohjoismaisten tietolähteiden edustajista ja sen tarkoituksena on vaihtaa tietoa arviointikriteereistä ja muista ajankohtaisista aiheista. Vuodelle 2019 verkosto on saanut rahoitusta tiedonvaihdon edistämiseksi osana Norjan pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajuusohjelmaa.

Katsaukset

Itlassa tehdään jatkossa erilaisia katsauksia.

Katsausten aiheet  valikoituvat esimerkiksi

  • tutkimuksesta (epidemiologia, rekisterit, kyselyt jne.) tai
  • tietoon tulleista lasten tai lapsiperheiden hyvinvointia uhkaavista tekijöistä, joista tarvitaan lisäymmärrystä.

Menetelmien levittäminen ja juurruttaminen

Itla on yhdessä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa levittänyt ja juurruttanut vaikuttavia menetelmiä valtakunnallisesti vuodesta 2018 alkaen. Levittäminen aloitettiin osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE) ja se jatkuu yhteistyössä LAPE-akatemian kanssa. Kansainvälisessä toimeenpanotutkimuksessa korostetaan kriittisiä vaiheita menetelmien käyttöönotosta aina juurruttamis- ja ylläpitovaiheeseen saakka. Itla tuottaa tietoa osana LAPE-akatemiaa juuri näihin kriittisiin vaiheisiin.

Lue lisää toimeenpanosta oppaasta: Näyttöön perustuva työ lasten kasvun tukena – miten johtaa juurtumista? 

Yhteystiedot

Petra Kouvonen

Kehitysjohtaja
041 455 2280
Marjo Kurki.

Marjo Kurki

Tieteellinen päätoimittaja
044 271 0797