2020-luvun julkisen johtamisen haasteiden tematiikkaan pureutuu Petri Virtasen ja Marika Tammeaidin tänään julkistettu kirja Developing Public Sector Leadership: New Rationale, Best Practices and Tools (Springer, 2020).  

Kirjassa pohditaan julkisen hallinnon uutta aktiivista roolia yhteiskunnassa ja julkisen hallinnon johtajien roolin muuttumista. Byrokraattinen johtamiskäsitys on korvautumassa 2020-luvulla uudentyyppisellä strategisella ajattelulla, jossa julkisen hallinnon johtajista tulee paitsi toistensa, myös yhteiskunnan toimijoiden yhteistyökumppaneita. Samalla korostuu ajatus siitä, että julkisen hallinnon henkilöstöä johdetaan jatkossa enenevässä määrin itseohjautuvuuteen kannustaen ja motivaatiota lisäämällä.  

Virtasen ja Tammeaidin kirjassa jäsennetään julkisen johtamisen ja päätöksenteon erityisluonnetta sekä julkisten organisaatioiden uudistumishaasteita. Kirjoittajat nostavat esiin 2020-luvun julkisen johtamisen avainkyvykkyydet, jotka edesauttavat julkisten organisaatioiden johtajia selviämään haastavista tehtävistään kompleksisessa maailmassa. Julkisen johtamisen uusina ratkaisevina taitoina esitetään esimerkiksi oppimaan oppiminen, kriittinen ajattelu ja opitun käytäntöön vieminen.  

Kirja yhdistelee tutkimustietoa, käytännön esimerkkejä Suomesta ja muualta maailmasta sekä kirjoittajien pitkää ammatillista kokemusta julkishallinnosta ja johtamisen kehittämisestä. Kirjan tavoitteena on auttaa julkishallinnon johtajia ja organisaatioita kehittämään omaa toimintaansa sekä uudistaa julkisen sektorin johtamiskoulutusta oppimista ja systeemistä muutosta tukevaksi. 

Tapausesimerkkinä kirjassa esitellään kirjoittajien Sitralle toteuttama koulutusohjelma Uudistuva julkinen sektori – Mahdollistava johtaminen ja valikoima siihen rakennettuja oppimistehtäviä. Kirjoittajien mukaan 2020-luvun julkisen johtamisen menestys perustuu ennakoivaan, tulevaisuuslähtöiseen ajatteluun, vahvuuksille rakentavaan sektorit ylittävään yhteistyöhän ja palveluajatteluun. 

Kirjoittajat 

Petri Virtanen on Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön toimitusjohtaja ja Vaasan yliopiston hallintotieteen professori. Aikaisemmin hän vastasi projektijohtajana julkisen sektorin johtamisohjelmasta Sitrassa ja on toiminut hallintotieteen professorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Hän on työskennellyt myös Net Effect Ltd:n toimitusjohtajana ja yksikönpäällikkönä valtiovarainministeriössä. Petri Virtanen on Lapin, Helsingin ja Tampereen yliopistojen dosentti, ja hän on kirjoittanut useita kirjoja julkisen johtamisen kysymyksistä.  

 

Marika Tammeaid on ratkaisukeskeinen valmentaja, kehittäjä ja oppimismuotoilija, joka työskentelee Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiössä kehitysjohtajana. Aikaisemmin hän vastasi julkisen sektorin Uudistuja-koulutuksista Sitrassa. Hänellä on pitkä kokemus julkisen sektorin organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä mm. valtiovarainministeriöstä, Valtiokonttorista sekä kansainvälisistä tehtävistä. Hän toimii voimavara- ja ratkaisukeskeisen ajattelun ja toiminnan kouluttajana useissa yliopistollisissa täydennyskoulutuslaitoksissa. 

 

Lisätietoja 

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen, petri.virtanen@itla.fi, puh. 050 318 7068 
Kehitysjohtaja Marika Tammeaid, marika.tammeaid@itla.fi, puh. 050 340 9798.