Information om Itla
Syftet med Självständighetsjubileets barnstiftelse är att främja och stödja välbefinnandet, jämlikheten och ställningen samt en god framtid för barn och barnfamiljer i Finland. Itla kan även främja och stödja föräldraskapet samt barnens uppväxtförhållanden och fostran.

Itlas verksamhet består av tre helheter – Tidig insats, kollektiv påverkan och ledarskapsutbildning – samt programmet Samalta viivalta (Från samma linje) – lösningar till fattigdom i barnfamiljer. Dessutom är vi involverade i olika samarbets- och forskningsprojekt. 

Vi producerar och bearbetar information om barns, ungdomars och familjers välbefinnande, samt kommunicerar och engagerar oss i dialog om välbefinnande. 

Läs mer om Itlas verksamhetsenheter, projekt och samarbete. Läs mer om årsberättelsen. 

Samarbete med Itla

Itla är med i olika nätverk, arbetsgrupper samt samarbets- och forskningsprojekt. Om du har förslag om samarbete kan du kontakta verkställande direktör Katri Vataja eller verksamhetsenheternas ledare: Petra Kouvonen, Tidig insats; Tiina Ristikari, Kollektiv påverkan och Från samma linje – lösingar för barnfamiljfattigdom samt Marika Tammeaid, ledarskapsutbildning. 

Stipendier 

Vi beviljar stipendier genom Itlas innovations- och forskningsfond Lapsuuden rakentajat. Fonden kopplar sig till verksamheten av Itlas regionala inlärningsnätverk, och dess mål är att påskynda förnyelsen av barnfamiljetjänsterna i Finland. Fonden finansierar nya experiment och forskning i aktuella ämnen som baserar sig på regionala behov och som härrör från vardagen i arbetet som stöder barnfamiljer i olika områden som hör till nätverket. 

Kapitalförvaltning 

Syftet med kapitalförvaltning är att trygga Itlas verksamhet nu och i framtiden. Itla har en kapitalförvaltningskommitté som svarar för att stiftelsens kapitalförvaltning följer stiftelselagen och god stiftelsesed – planmässig, säker, inkomstgivande, eftertänksam och långsiktig. Ansvar, förståelighet och transparens är viktiga principer vid genomförandet av vår placeringsverksamhet. 

Ekonomi 

Itlas verksamhet finansieras i huvudsak med avkastningen från stiftelsens kapital. Verksamhet kan också finansieras till exempel med extern projektfinansiering. 

År 2024 uppgår verksamhetens budget till cirka tre miljoner euro. 

Itla publicerar årligen en årsberättelse som innehåller en verksamhetsberättelse och ett bokslut samt en revisionsberättelse. Dessutom publicerar vi årligen information om inköpsfakturor indelade enligt leverantör och konto. Inköpen inkluderar mervärdesskatt. Alla dokument finns i dokumentbanken. 

Itlas historia 

Itla grundades 1987. Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond grundades av social- och hälsovårdsministeriet och Centralförbundet för Barnskydd då Finland firade 70-årsjubileet av sin självständighet. Avsikten var att ekonomiskt stödja vetenskapliga forsknings-, försöks- och utvecklingsprojekt som gäller barn och barnskyddet. 

Under 25 år uppfyllde Itla sitt syfte genom att dela ut stipendier och delta i olika projekt.

Under 2013–2017 genomfördes programmet Barn, unga och familjer i det hundraåriga Finland. Programmets syfte var att fokusera på kunskap och utveckla konkreta verktyg och modeller för beslutsfattare samt personer som arbetar med barn, unga och familjer.

Målet var att garantera barn en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar framtid och jämlika förutsättningar i livet oberoende av materiella, hälsomässiga eller sociala förutsättningar. 

Forskning och påverkan 

I programmets forskningsdel genomfördes tre delprogram: Sata lasissa, Sata investointia och Sata kohtaamista. Den nuvarande Tidig insats-verksamheten hade sitt ursprung i Sata kohtaamista-delen. I programmets påverkansdel producerades bland annat sångboken Hundra sånger om Finland och finländskhet för niondeklassister samt filmen Barnens Finland hundra år som visades i Yle Arenan och som fortfarande kan ses på Itlas YouTube-kanal. 

Samarbetspartner i programmet var bland annat Förbundet för mödra- och skyddshem, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Helsingfors stad, Tavastehus stad, Kommunförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, Psykisk Hälsa Finland rf, Institutet för hälsa och välfärd samt hälsoekonomienheten vid Östra Finlands universitets institut för social- och hälsoledning. 

Programmet finansierades av Onni ja Helmi Karttusen säätiö, Centralförbundet för Barnskydd, Alko, Rädda Barnen rf / Tiukula stiftelsen sr, Alli Paasikiven Säätiö och Jenny ja Antti Wihurin rahasto. 

Riksdagens jubileumsbeslut 2017 

I december 2017 beslutade riksdagen donera Itla ett grundkapital om 50 miljoner euro och att utse en delegation som består av riksdagsledamöter till stiftelsen. Lagen om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse och om tillförande av kapital till stiftelsen (lag 1004/2017) behandlades i jubileumssessionen för självständighet 5.12.2017. Itlas stadgar ändrades och namnet förändrades till Självständighetsjubileets barnstiftelse. 

En grund i lagmotionen för att rikta donationen till Itla var att trots anspråkslösa ekonomiska resurser har stiftelsen ”Med sitt arbete för att stärka föräldraskapet med evidensbaserade metoder och för att bygga nätverk för berörda aktörer ”– –” genererat ny kompetens i Finland och visat att dess verksamhet behövs för att motverka marginalisering och minska ojämlikheten bland barn”. 

Itlas första delegation valdes 2018.