Tidig insats
Tidig insats producerar evidensbaserad information om psykosociala metoders effektivitet i ett tidigt skede. Vi utvärderar metoder, det vill säga interventioner, och stödjer ibruktagandet eller implementeringen av sådana metoder i forskningen som har visat sig vara effektiva. Interventions- och implementeringsarbetet, som stödjer varandra, är grunden för vår verksamhet.

Utvärdering och implementering av metoder, Utbildning och påverkan, Tidig insats KI-projektet Syftet med Tidig insats är att få barn, ungdomar och barnfamiljer att må bättre psykiskt och socialt. Vi arbetar för att 

  • beslutsfattande relaterat till barns och ungas välbefinnande ska baseras på forskningsdata
  • tjänsterna för barn, ungdomar och barnfamiljer ska använda metoder vars effektivitet har bevisats med forskning.   

Nordiskt samarbete ligger i bakgrunden 

Tidig insats är en del av NordicDataPrev-nätverket som grundades 2014 tillsammans med andra nordiska aktörer. Förutom Tidig insats ingår i nätverket Ungsinn från Norge, Metodguiden från Sverige och Vidensportalen från Danmark. Syftet med nätverket är att utvärdera psykosociala metoder och samla in forskningsdata för användning inom barn- och familjetjänster i de nordiska länderna. Dessutom är syftet att förbättra informationsflödet till experter och beslutsfattare. 

Verksamheten inom Tidig insats bygger på interventions- och implementeringsexpertis 

Tidig insats har en utvärderingsredaktion som publicerar utvärderingar av tidiga psykosociala metoder för barn, ungdomar och barnfamiljer. Metoderna som utvärderas ska främja barnets eller den ungas psykiska hälsa och psykosociala välbefinnande, eller förebygga och behandla psykiska problem, antingen direkt eller indirekt. Metoderna utvärderas systematiskt enligt utvärdringssystemet för Tidig insats.   

Metodutvärderingarna publiceras som systematiska översikter på webbplatsen Kasvuntuki.fi och i tidskriften Kasvun tuki. Syftet med metodutvärderingarna är att stödja yrkesutövarnas arbete samt att öka evidensbaserat beslutsfattande inom barn- och familjetjänster. 

Fördelarna med en metod som bedöms vara effektiv på grundval av forskningsevidens kan utebli utan systematisk och implementering som har stöd i forskningen. Implementering avser den process genom vilken en metod tas i bruk och görs till en del av en organisations verksamhet. Högkvalitativ implementering förhindrar metoden från att förändras under implementeringsprocessen och bibehåller därmed metodens effektivitet samt garanterar att metoden gynnar målgruppen och att investeringen i metoden är lönsam. Tidig insats ger evidensbaserad information och verktyg för implementering, ibruktagande och uppföljning av metoder.

Läs mer om implementering och projektet Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (Nationell implementeringskompetens som stöd för barn och ungas utveckling) som syftar till att öka kunskaper inom implementering. 

Nationell implementeringskompetens som stöd för barn och ungas utveckling 

Projektet Tidig insats KI fortsätter och kompletterar den utvärdering av psykosociala metoder som har pågått i Itlas Tidig insats -arbete redan under flera år samt implementeringen av effektiva evidensbaserade metoder.

Projektet främjar lika tillgång till effektiva psykiatriska tjänster för barn och ungdomar, oavsett geografiskt område. Genom att främja ett ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper är syftet att förbättra bastjänsterna och säkerställa lika tillgång till effektiva tjänster för främjandet av den mentala hälsan hos barn och unga inom välfärdsområdetstjänster och bildningsväsendet. 

Dessutom tar projektet fram verksamhetsmodeller till stöd för familjer och skolor som berörs av  situationer där det förekommer sjukdom i familjer.  

Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. 

Läs mer om projektet Nationell implementeringskompetens som stöd för barn och ungas utveckling, Tidig insats KI. 

Med främjandet av utbildnings- och påverkansarbete effektiveras upptagandet av barn och ungdomar 

Tidig insats -projektets utbildnings- och påverkansarbete syftar till att sprida information om effektivitetsforskning samt om utvärdering, implementering och upptagande av metoder inom social- och hälsovårdens servicesystem. Vi anordnar både återkommande och engångsutbildningar. 

Återkommande Tidig insats -utbildningar: 

  • Utvärderarutbildning. Utbildningen genomförs av Tidig insats utvärderingsredaktion. 
  • Kursen Vaikuttavat menetelmät ja toimintamallit tutkimusperustaisessa päätöksenteossa. Kursen genomförs av Helsingfors universitets magisterprogram i social- och hälsoforskning och ledning.  
  • Nätkursen Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tukeminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. På kursen lär man sig att använda sådan positiv förstärkning på grupp och individnivå som har stöd i forskningen när det gäller främjande av positivt beteende. Kursen är avsedd som fortbildning för yrkesverksamma inom småbarnspedagogik och grundläggande undervisning. 
  • Nätkursen Näyttöön perustuvat menetelmät osaksi johtamista (publiceras i februari 2024). Kursen presenterar hur ledarskap i barn- och ungdomstjänster kan påskynda införandet av psykosociala metoder och uppnåendet av önskat slutresultat. Målgruppen för kursen är yrkesverksamma som arbetar i chefs- och utvecklingsuppgifter inom social- och hälsovården samt andra yrkesverksamma som är intresserade av implementering. 

Vi kommer att berätta om andra utbildningar på nyhetssidan på webbplatsen kasvuntuki.fi. 

Projekt vi är involverade i: 

  • Muuttuva väestö 
  • Lapso 
  • Forskningsprojektet Taitava. Tidig insats är en partner i Helsingfors universitets projekt, som bland annat coachar barnskyddets ledning och chefer i implementering. 

Mer information 

Vänligen kontakta oss om ni har frågor om Tidig insats. 

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280
Marko Merikukka

Tiedeasiantuntija

Tutkimusetiikan tukihenkilö

Science Specialist

Research Integrity Adviser

Kasvun tuki

040 647 5565
Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797