Syftet med Självständighetsjubileets barnstiftelse är att främja och stödja välbefinnandet, jämlikheten och ställningen samt en god framtid för barn och barnfamiljer i Finland. Stiftelsen kan även främja och stödja föräldraskapet samt barnens uppväxtförhållanden och fostran.

Kunskap, innovationer och utbildning är Itlas tre verksamhetsområden.

Kunskap – Itla främjar användningen av forskningsresultat i barnens alla uppväxtmiljöer samt i beslutsfattandet. Med verksamhet som baserar sig på vetenskaplig evidens förbättras verksamhetens genomslagskraft och därigenom välbefinnandet hos barn och barnfamiljer.

Genom att utnyttja forskningsdata är vårt mål att förebygga ojämlikhet bland barn och garantera jämlika utgångspunkter för alla barn.

Läs mer på kunskapssidan.

Innovationer – Genom innovationer söker vi lösningar för att förnya tjänsterna för barn och familjer. Det primära målet är att stöda en forskningsassisterad reform av tjänsterna för barn och unga. Årligen ordnas en utmaningsbaserad innovationstävling för tjänster för barn. Innovativa projekt stöds med forskningsfinansiering. Dessutom lär vi oss av regionala innovationer om vad som fungerar och inte fungerar och varför det är så.

Läs mer på innovationssidan.

Utbildning – Itla främjar den barn- och ungdomspolitiska samhällsdebatten och kompetensen genom att ordna kort och längre utbildning för nyckelgrupper som är viktiga med tanke på barnens välmående. Särskilt satsar vi på en ledarskapsutbildning som sammanför olika verksamhetssektorer i samhället.

Läs mer på utbildningssidan.

Läs mer om Itlas verksamhet i årsberättelse på materialsidan.

Itlas stadgar (pdf)

Samarbete och finansiering som beviljas av Itla

Itla är med i olika nätverk, arbetsgrupper och samarbets- och forskningsprojekt.

Man kan kontakta utvecklingsdirektör Petra Kouvonen, vetenskaplig chefredaktör Marjo Kurki eller utvecklingsdirektör Tiina Ristikari om man har samarbetsförslag.

Itla delar årligen ut ett innovationspris.

Itla har inget system som utgår från regelbunden ansökan om stipendier.

Lapsi seisoo sohvalla ja kiinnittää seinälle kelloa.

Verksamheten styrs av god stiftelsesed

Självständighetsjubileets barnstiftelse sr är en självständig stiftelse. Itla är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder och har förbundit sig att iaktta god stiftelsesed.

Kapitalförvaltning

Syftet med kapitalförvaltning är att trygga en verksamhet som följer stiftelsens stadgar nu och i framtiden. Itla har en kapitalförvaltningskommitté som svarar för att stiftelsens kapitalförvaltning följer stiftelselagen och god stiftelsesed – planmässig, säker, inkomstgivande, eftertänksam och långsiktig. Även förståelighet och transparens är viktiga principer för stiftelsens placeringsverksamhet.

Kapitalförvaltningskommitténs medlemmar

Itlas historia

Itla grundades 1987. Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond grundades av social- och hälsovårdsministeriet och Centralförbundet för Barnskydd då Finland firade 70-årsjubileet av sin självständighet. Avsikten var att ekonomiskt stödja vetenskapliga forsknings-, försöks- och utvecklingsprojekt som gäller barn och barnskyddet.

Under 25 år uppfyllde Itla sitt syfte genom att dela ut stipendier och delta i olika projekt.

Under 2013–2017 genomfördes programmet Barn, unga och familjer i det hundraåriga Finland. Programmets syfte var att fokusera på kunskap och utveckla konkreta verktyg och modeller för beslutsfattare samt personer som arbetar med barn, unga och familjer. Syftet var också att erbjuda en uppdaterad bild av metoder som kan användas för att främja den gemensamma fostringsuppgiften såväl i familjer, tjänster som i det politiska beslutsfattandet.

Målet var att garantera barn en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar framtid och jämlika förutsättningar i livet oberoende av materiella, hälsomässiga eller sociala förutsättningar.

Programmet utgick från tre centrala principer:

  1. helhetssyn (barnets hela uppväxtmiljö)
  2. förebyggande av problem och
  3. stödjande av resurser samt kunskapernas användbarhet.

Forskning och påverkan 

I programmets forskningsdel genomfördes tre delprogram som gällde barnens uppväxt i den finländska alkoholkulturen, hur barnens rättigheter syns i kommunernas budgetering samt tjänster och kunskaper i det tidiga stödet. Av dessa uppstod Tidig insats. Programmets påverkansdel hade två delprogram: Hundra sånger om Finland och finländskhet samt filmen Barnens Finland hundra år som fortfarande kan ses både i Itlas YouTube-kanal och i Yle Arenan. Dessutom deltog Itla i genomförandet av FN-ungdomarnas deklaration om hållbar utveckling.

Samarbetspartner var bland annat Förbundet för mödra- och skyddshem, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Helsingfors stad, Tavastehus stad, Kommunförbundet, Centralförbundet för Barnskydd, Psykisk Hälsa Finland rf, Institutet för hälsa och välfärd och hälsoekonomi vid Östra Finlands universitets institut för social- och hälsoledning.

Programmet finansierades av Onni ja Helmi Karttusen säätiö, Centralförbundet för Barnskydd, Alko, Rädda Barnen rf / Tiukula stiftelsen sr, Alli Paasikiven Säätiö och Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Riksdagens jubileumsbeslut 2017

I december 2017 beslutade riksdagen donera Itla ett grundkapital om 50 miljoner euro och att utse en delegation som består av riksdagsledamöter till stiftelsen. Lagen om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse och om tillförande av kapital till stiftelsen (lag 1004/2017) behandlades i jubileumssessionen för självständighet 5.12.2017. Itlas stadgar ändrades och namnet förändrades till Självständighetsjubileets barnstiftelse.

En grund i lagmotionen för att rikta donationen till Itla var att trots anspråkslösa ekonomiska resurser har stiftelsen ”Med sitt arbete för att stärka föräldraskapet med evidensbaserade metoder och för att bygga nätverk för berörda aktörer ”– –” genererat ny kompetens i Finland och visat att dess verksamhet behövs för att motverka marginalisering och minska ojämlikheten bland barn”.

Under 2018 genomförde Itla tillsammans med Föreningen för Mental Hälsa i Finland programmet Tidig insats som en del av Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Under 2018 utsågs också den första delegationen och en ny styrelse samt ordnades kapitalförvaltning.