Project

Nationell implementeringskompetens som stöd för barn och ungas utveckling, Tidig insats KI

Syftet med projektet Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (Nationell implementeringskompetens som stöd för barn och ungas utveckling, Tidig insats KI) är att nationellt främja ibruktagandet och implementeringen av sådana psykosociala metoder för barn, ungdomar och familjer som är bevisligen effektiva. Projektet Tidig insats KI fortsätter och kompletterar den utvärdering av psykosociala metoder som har pågått i Itlas Tidig insats-arbete redan under flera år samt implementeringen av effektiva evidensbaserade metoder. Lösningarna som utvecklas i projektet kommer att integreras som en permanent del av denna helhet. Projektets utvecklingsarbete kompletterar också implementeringen av effektiva metoder i enlighet med den nationella strategin för psykisk hälsa. Projektet Tidig insats KI startades av Itla under våren 2023, och projektperioden kommer att pågå fram till slutet av 2025. Projektet finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet.
Year: 2023-2025

Utvecklingsarbetet är inriktat på tre nivåer 

Syftet med projektet Tidig insats KI är att främja ibruktagandet och implementeringen av bevisligen effektiva psykosociala metoder för barn, ungdomar och familjer på olika nivåer: nationellt, regionalt och lokalt.

1.
På nationell nivå är målet att främja valet av evidensbaserade effektiva metoder för nationell spridning. Vi vill öka förståelsen för metodernas effektivitet, anpassning och uppföljning som stöd för beslutsfattandet.
2.
På regional nivå är målet att stärka välfärdsområdenas implementeringskompetens gällande psykosociala metoder genom att tillhandahålla nödvändigt och användbart stöd för systematisk implementering som baserar sig på forskningsdata.
3.
På lokal nivå skapas verktyg för att främja psykisk hälsa genom modellering av verksamhetsmodeller för psykosocialt stöd för skolor och familjer med allvarliga sjukdomar. Syftet är att stärka samarbetet mellan organisationer inom social- och hälsovården och bildningsväsendet.

Projektets utgångsläge 

Projektets utgångsläge är den befintliga lagstiftningen och stödet för arbetsfördelning som lagstiftningen möjliggör. Den nationella metodutvärderingen och implementeringen måste ses som en helhet där arbetsfördelningen och processerna är gemensamt överenskomna och tydliga. 

I Tidig insats KI-projektet är det väsentligt att permanent verksamhet skapas för att stödja den nationella implementeringen och i synnerhet de uppgifter som definieras i förordningen om centralisering av specialiserad sjukvård. Utöver social- och hälsovården fokuserar utvecklingsarbetet på bildningsväsendet och därmed sammanhängande elev- och studerandevården. 

Effektiva metoder och tillgängligheten av tjänster

En psykosocial metod som väljs för nationell spridning ska: 

  • vara evidensbaserad 
  • svara på ett identifierat behov av stöd 
  • ovara lämplig för målgruppen 

Projektet främjar lika tillgång till effektiva psykiatriska tjänster för barn och ungdomar, oavsett område. Ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper syftar till att förbättra bastjänsterna och säkerställa lika tillgång till effektiva psykiatriska tjänster för barn och ungdomar inom välfärdsområdenas tjänster och bildningsväsendet. 


Mer information

Kontakta oss i frågor som rör Projektet Tidig insats KI

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280
Piia Karjalainen

Kehittämispäällikkö

Development Manager

Kasvun tuki

040 662 4821
Miia Ståhle

Kehittämispäällikkö

Development Manager

Kasvun tuki

040 631 2975
Elina Tolonen

Kehittämispäällikkö

Development Manager

040 571 6597