Hanke

Kasvun tuki KI

Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (Kasvun tuki KI) –hankkeen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden näyttöön perustuvien vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista. Hanke jatkaa ja täydentää Itlan Kasvun tuki -työssä jo vuosien ajan tehtyä menetelmien arviointia ja implementoinnin tukea. Hankkeessa mallinnetaan lisäksi psykososiaalisen tuen toimintamalleja sekä kouluihin että perheille, joissa on vakavaa sairautta. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.
Vuosi: 2023-2025

Kehittämistyö kohdentuu kolmelle tasolle

Kasvun tuki KI -hankkeen missiona on edistää lasten, nuorten ja perheiden vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa palvelujärjestelmän eri tasoilla: kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

1.
Kansallisella tasolla tavoitteena on edistää sitä, että kansalliseen levitykseen valitaan näyttöön perustuvia vaikuttavia menetelmiä. Lisätään ymmärrystä menetelmien vaikuttavuudesta, adaptoinnista ja seurannasta päätöksenteon tueksi.
2.
Alueellisella tasolla tavoitteena on vahvistaa hyvinvointialueiden psykososiaalisten menetelmien implementointiosaamista tarjoamalla tutkimustiedon perusteella tarpeellista ja hyödyllistä tukea suunnitelmalliseen implementointiin.
3.
Paikallisesti luodaan työkaluja mielenterveyden edistämiseksi mallintamalla psykososiaalisen tuen ja mielenterveyden tuen toimintamalleja sekä kouluihin että perheille, joissa on vakavaa sairautta. Tarkoituksena on vahvistaa organisaatioiden välistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoimen välillä.

Hankkeen lähtökohdat

Hankkeessa lähtökohtana on olemassa oleva lainsäädäntö ja lainsäädännön mahdollistaman työnjaon tukeminen. Kansallinen menetelmäarviointi ja implementointi on nähtävä kokonaisuutena, jossa työnjako ja prosessit ovat yhdessä sovittuja ja selkeitä.

Kasvun tuki KI –hankkeessa on olennaista, että kansallisen implementoinnin ja erityisesti erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen määrittämien tehtävien tueksi luodaan pysyvää toimintaa. Kehittämistyö kohdistuu sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös sivistystoimeen ja sen yhteydessä toimivaan opiskeluhuoltoon.

Vaikuttavat menetelmät ja palveluiden saatavuus

Kansalliseen levitykseen valittavan psykososiaalisen menetelmän tulee

  • olla näyttöön perustuva
  • vastata tunnistettuun tuen tarpeeseen
  • olla kohderyhmälle soveltuva.

Hankkeessa edistetään lasten ja nuorten vaikuttavien mielenterveyspalveluiden alueellisesti riippumatonta yhdenvertaista saatavuutta. Eri ammattiryhmien yhteistyötä lisäämällä pyritään parantamaan peruspalveluita ja takaamaan lapsille ja nuorille vaikuttavien mielenterveyspalveluiden yhdenvertainen saatavuus hyvinvointialueiden palveluissa ja sivistystoimen yhteydessä.


Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä Kasvun tuki KI -hankkeeseen liittyvissä kysymyksissä.

Petra Kouvonen

Johtaja

Director

Direktör

Kasvun tuki

041 455 2280
Piia Karjalainen

Kehittämispäällikkö

Development Manager

Kasvun tuki

040 662 4821
Miia Ståhle

Kehittämispäällikkö

Development Manager

Kasvun tuki

040 631 2975
Elina Tolonen

Kehittämispäällikkö

Development Manager

040 571 6597