Itlan hankkeet
Toteutamme itse ja olemme mukana erilaisissa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa ja kokeiluissa. Sivulta löydät Itlassa sekä meneillään olevat että päättyneet hankkeet.
PANDEMICS- ja YOUNG-ohjelmat
Itlan ohjelmajohtaja Marjo Kurki johtaa strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamia YOUNG- ja PANDEMICS-ohjelmia. Ohjelmajohtaja rakentaa ja johtaa sekä ohjelman omaa että ohjelmien välistä yhteiskunnallista vaikuttavuustoimintaa. Itla on myös mukana YOUNG-ohjelman Oikeus osallisuuteen -hankkeessa Osallisuus palveluissa (StB, Services to belong) -työpaketilla ja Imagine-hankkeessa Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen -työpaketilla.
Kasvun tuki KI
Kansallinen implementointiosaaminen lasten ja nuorten kasvun tueksi (Kasvun tuki KI) –hankkeen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja perheiden näyttöön perustuvien vaikuttavien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja juurruttamista. Hanke jatkaa ja täydentää Itlan Kasvun tuki -työssä jo vuosien ajan tehtyä menetelmien arviointia ja implementoinnin tukea. Hankkeessa mallinnetaan lisäksi psykososiaalisen tuen toimintamalleja sekä kouluihin että perheille, joissa on vakavaa sairautta. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.
Osallisuus palveluissa (Right-to-belong-hanke)
Itla johtaa ja toteuttaa Osallisuus palveluissa (StB, Services to belong) -työpakettia, joka on osa Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (Right to Belong) -tutkimuskonsortiota. Työpaketissa tutkitaan ja kehitetään julkisia ja julkisesti rahoitettuja palveluja yksinäisyyttä kokeville lapsille ja nuorille. Oikeus osallisuuteen -tutkimuskonsortion tavoitteena on rakentaa päätöksenteon tueksi tutkimukseen perustuvia ratkaisuja lasten ja nuorten yksinäisyyden ja ostrakismin eli sosiaalisen ulossulkemisen ehkäisemiseksi.
Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen (IMAGINE-hanke)
Itla johtaa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Mielenterveysinterventioiden suunnitelmallinen käyttöönotto ja juurruttaminen -työpakettia, joka on osa IMAGINE-hanketta. IMAGINE-hankkeen tavoitteena on turvata nuorten tasavertainen pääsy vaikuttaviin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin ja sujuvampi siirtymä aikuisuuteen sekä nuorten osallisuus yhteiskunnassa mielenterveysongelmista huolimatta.
Suurten kaupunkien yhteinen Harrastamisen Suomen mallin kehittämishanke
Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton liikuntaharrastus koulupäivän yhteydessä. Kehittämishankkeessa ovat mukana Turun, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Jyväskylän kaupungit, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta sekä Itla. Itla vastaa hankkeessa yhteisövaikuttavuuteen perustuvan yhteiskehittämisen mallin koulutuksesta. Kehittämishanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Lapsoset – Lapsiperheiden pienituloisuus ja sosiaaliturvaetuudet
Pienituloisten perheiden lapset ovat haavoittuvassa asemassa, ja lapsuudessa koetulla köyhyydellä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia. Lapsiperheiden tukeminen on laajasti jaettu tavoite, mutta keinoista on erimielisyyttä. Kelan ja Itlan yhteisessä Lapsoset-tutkimushankkeessa selvitetään erilaisia vaihtoehtoja pienituloisten lapsiperheiden tukemiseen. Hanketta rahoittaa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS).

Lue lisää päättyneistä hankkeista

2021-2023
Muuttuva väestö – Väestönkehityksen vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen
Itlan, Helsingin yliopiston ja MDI:n toteuttama tutkimushanke tuotti tietoa väestönmuutosten vaikutuksista varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen järjestämiseen sekä palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen.
2019-2020
Lapset SIB-hankkeet Hämeenlinnassa ja Vantaalla
2021-2022
Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille
2020-2022
Käyttäytymisellään reagoivien lasten ja nuorten tuki esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa
2020-2021
Anticipatory innovation
2019-2020
Lapsiystävällinen kunta