Strategia 2023–2026
Olemme aina lasten puolella.

Itlan tarkoitus ja missio on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Itla edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Kaikkea toimintaamme ohjaavat lapsen oikeudet sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Itla toimii sillanrakentajana ja tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen sekä yhteiskunnalle. Tietoperustaisuus ja kansainvälisyys ovat toiminnan keskeisiä suuntaviivoja.

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.

Yhteiskunnassa vaikuttavista muutostekijöistä Itlan toimintaa koskettavat erityisesti vuoden 2023 alussa aloittaneet hyvinvointialueet ja muutokset kuntien tehtävissä, alueellinen erilaistuminen, väestömuutos sekä lasten hyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistavat ja haastavat tekijät. Lisäksi globaalit kriisit ja ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuus vaikuttavat Itlan toimintaan, kuten koko yhteiskuntaan.

Tuotamme hyvinvointitietoa, esitämme ratkaisuehdotuksia ja viestimme toiminnasta.

Näin toimimme

Toimintamme rakentuu kolmelle toimintakokonaisuudelle, ohjelmatyölle sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkeille ja viestinnälle.

Kasvun tuki

Kasvun tuki -toiminnan tavoitteena on lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattujen psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton edistäminen. Kasvun tuki tuottaa tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa psykososiaalisten varhaisen vaiheen menetelmien vaikuttavuudesta. Arvioimme menetelmiä eli interventioita ja annamme tukea vaikuttaviksi todettujen menetelmien käyttöönotossa eli implementoinnissa. Toisiaan tukevat interventio- ja implementointityö ovat toiminnan perustana.

Yhteisövaikuttavuus

Yhteisövaikuttavuus on viitekehys, johon perustuen mahdollistetaan paikallista ja alueellista lasten ja perheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa tutkimuksen avulla. Yhteisövaikuttavuustyöllä pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäävyyttä ja sujuvaa arkea. Viitekehykseen perustuvat alueelliset oppimisverkostot tukevat kehittämistyötä ja tarjoavat mahdollisuuden vertaisoppimiseen mukana olevien alueiden välillä. Itla toimii yhteisövaikuttavuustyön taustatukiorganisaationa yhdessä Oulun yliopiston kanssa, ja organisaatiot vastaavat yhdessä yhteisövaikuttavuuden edistämisestä ja kehittämisestä sekä antavat taustatukea työlle.

Johtamiskoulutus

Uudistamme lasten hyvinvointia edistävää johtamisosaamista yhteiskunnan eri sektoreilla. Tavoitteena on hyvinvointijohtaminen, jossa toimintaa rakennetaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeista käsin.

Ohjelmatyö

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa jalostaan tutkimustietoa päätöksenteon perustaksi, käynnistetään kokeiluja ja vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä.

Viestintä

Viestimme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin teemoista päättäjille, ammattilaisille ja tutkimusyhteisöille.

Hankkeet

Itla on aktiivisesti mukana useissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävissä yhteistyöhankkeissa. Suurimmat hankkeet vuoden 2024 alussa ovat strategisen tutkimuksen IMAGINE-konsortion Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta -osahanke ja Oikeus osallisuuteen -konsortion Osallisuus palveluissa – Lapset integroidun palvelujärjestelmän yhteiskehittäjinä -osahanke.

Vuosina 2021–2023 opetus- ja kulttuuriministeriö rahoitti Itlan, Helsingin yliopiston ja MDI:n Väestönkehityksen vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen -hanketta. Itlan VIP-hankkeessa tuotettiin materiaalia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttöön käytöksellään reagoivien lasten ja nuorten tukemiseksi. Hanke oli jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kaksivuotiselle, vuonna 2022 päättyneelle VIP-hankkeelle.

Toiminnan mahdollistajat

Uskomme siihen, että yhteiseen tekemiseen pohjautuvalla toiminnalla onnistumme strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme erityisesti tunnistaneet seitsemän toiminnan mahdollistajaa:

  • Monitaitoinen henkilökunta
  • Lasten hyvinvoinnin edistäminen parhaiden osaajien kanssa
  • Yhteistyö lapsipolitiikan avaintoimijoiden kanssa
  • Ketteryys
  • Kansainvälisyys
  • Onnistunut viestintä
  • Sijoitetusta pääomasta huolehtiminen ja täydentävä rahoitus

Itlan strategia laadittiin yhteistyössä sidosryhmien, hallituksen, valtuuskunnan, varainhoitotoimikunnan ja henkilöstön kanssa. Itlan hallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 19. lokakuuta 2022, ja se julkistettiin Itlan 35-vuotisjuhlatilaisuudessa 15. marraskuuta 2022 Helsingissä.