Q&A – Usein kysyttyjä kysymyksiä
Itla edistää ja tukee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Rakennamme siltoja tutkimuksen, käytännön ja päätöksenteon välille. Tuotamme tietoa ammattilaisille ja päättäjille ja tuemme palveluiden kehittämistä ja johtamista.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta. (Itlan säännöt 2 §)

 • Lapsen oikeudet, osallisuus, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys
 • Sillanrakentaminen ja lisäarvon tuottaminen
 • Tietoperusteisuus ja kansainvälisyys
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys

Tuotamme hyvinvointitietoa eri elämäntilanteissa olevista lapsista ja lapsiperheistä.

Esitämme konkreettisia ratkaisuehdotuksia lasten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Viestimme toiminnastamme päätöksentekijöille kaikille hallinnon tasoille.

Arvioimme psykososiaalisia menetelmiä, joilla tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä. Tuotamme tietoa menetelmien implementoinnista eli käyttöönotosta ja tuemme menetelmien käyttöönottoa esimerkiksi hyvinvointialueilla.

Olemme mukana tukemassa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen, kehitysympäristöjen sekä yhteisöjen uudistumista tutkimuksen avulla ja kehitämme yhteisövaikuttavuuden periaatteisiin perustuvaa yhteistyötä eri puolilla Suomea.

Vauhditamme palvelujärjestelmän systeemistä muutosta johtamiskoulutuksella, joka on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja lapsipolitiikan keskeisille toimijoille, kuten hyvinvointialueille ja kunnille sekä järjestöille.

Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta ja lapsimyönteistä ilmapiiriä yhteiskunnassa tuottamalla ja nostamalla esiin tietoa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja tulevaisuutta koskevista teemoista. Ylläpidämme keskustelua ja tuemme yhteistyötä päättäjien, tutkijoiden ja ammattilaisten välillä.

Perustamme toimintamme tutkittuun tietoon.

Kasvun tuen tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja lapsiperheiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kasvun tuki tuottaa tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa psykososiaalisten varhaisen vaiheen tuen menetelmien vaikuttavuudesta. Arvioimme menetelmiä ja annamme tukea vaikuttaviksi todettujen menetelmien käyttöönotossa eli implementoinnissa. Toisiaan tukevat interventio- ja implementointityö ovat toimintamme perustana.

Itla julkaisee myös vertaisarvioitua Kasvun tuki -aikakauslehteä, joka laajentaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia koskevaa monitieteellistä tietopohjaa.

Itlan ja Oulun yliopiston yhteisövaikuttavuustyön tavoitteena on tukea lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen, kehitysympäristöjen sekä yhteisöjen uudistumista tutkimuksen avulla. Yhteisövaikuttavuustyön avulla pyritään vahvistamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäävyyttä ja sujuvaa arkea. Yhteisövaikuttavuus on tavoitelähtöinen viitekehys kompleksisten ilmiöiden paikalliseen ratkaisuun. Se painottaa julkisen ja kolmannen sektorin sekä paikallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä, ja on keskeinen osa Itlan alueellisen oppimisverkoston työtä.

Alueellinen oppimisverkosto on vuonna 2020 käynnistetty lasten ja perheiden sujuvan arjen kehittämisen aloite. Tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kasvatuksen ja koulutuksen organisaatioiden toiminnan mahdollisimman hyvä yhteensovittaminen. Verkosto tukee kehittämistyötä ja tarjoaa mahdollisuuden vertaisoppimiseen mukana olevien alueiden välillä.

Kolmivuotisessa (2021–2024) lapsiperheköyhyyteen pureutuvassa tutkimus- ja kehittämisohjelmassa tuotetaan ja jalostetaan tutkimustietoa päätöksenteon perustaksi, käynnistetään kokeiluja ja vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on vähentää lapsiperheköyhyyttä ja sen kielteisiä vaikutuksia Suomessa. Ohjelmassa on toteutettu Lapsiperheköyhyys datana -sivusto, joka lisää ymmärrystä lapsiperheköyhyyden laajuudesta, kohdentumisesta, seurauksista ja ratkaisuista.

Itlastoon kootaan säännöllisesti päivittyviä lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia kansallisia indikaattoreita käyttäjäystävälliseksi ja visuaaliseksi tietopankiksi. Indikaattorit luetaan automaattisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tilastokeskuksen tietokannoista.

Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutus edistää hyvinvointijohtamista, jossa toimintaa rakennetaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeista käsin. Koulutus tarjoaa alustan moninäkökulmaiselle tulevaisuustyölle sekä mahdollisuuden testata, jalostaa ja viedä käytäntöön uusia ideoita yksin ja yhdessä.

Itla kertoo toiminnastaan säännöllisesti ja monikanavaisesti verkkosivustoilla, somessa ja tapahtumissa. Itla.fi-verkkosivuston lisäksi Itlalla on kolme muuta sivustoa

 • Kasvuntuki.fi
  • Kasvun tuen sivulla on arviointi- ja implementointitietoa psykososiaalisista menetelmistä. Toimintaa kuvataan tarkemmin kohdassa Kasvun tuki.
 • Itlasto.fi
  • Itlasto on tietopankki, johon kootaan säännöllisesti päivittyviä lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia kansallisia indikaattoreita.
 • Lapsuudenrakentajatverstas.fi
  • Lapsuuden rakentajat Verstas on lasten, nuorten ja perheiden sujuvan arjen edistämisen tietopankki ja verkostomaisen työn tuki. Sivustolla on tietoa pärjäävyydestä ja yhteisövaikuttavuudesta sekä siitä, miten nämä yhdistyvät Lapsuuden rakentajat alueellisen oppimisverkoston kehittämistyössä.

Lisäksi Itla.fi-sivulla on julkaistu

 • Tukimateriaalia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen
  • Tukimateriaalia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kriisinkestävyyden vahvistamiseen -sivustolle on koottu tukimateriaalia kriisien käsittelyyn varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja harrastustoiminnassa.
 • Lapsiperheköyhyys datana -kooste

Itlan tutkimuksista, koulutuksista, webinaareista ja muusta toiminnasta saa ajantasaista tietoa X-palvelussa, Facebookissa, LinkedInissä ja Instagramissa sekä Itlan uutiskirjeistä. Itlan YouTube-kanavalta löytyy tapahtumien tallenteita, koulutusmateriaaleja ja muita videoita. Lapsuuden rakentajat podcastissa julkaistaan vuodessa noin kymmenen keskustelua hyvän lapsuuden rakennuspalikoista.

Itla julkaisee Kasvun tuki -aikakauslehteä ja neljää julkaisusarjaa: Horisontti: Itlan tutkimukset, Navigaattori: Itlan raportit, Opaste: Itlan oppaat ja käsikirjat sekä Tienviitta: Itlan politiikkasuositukset. Julkaisemme tutkimustuloksia tiiviisti sarjassa Pointti: Selkeästi tutkimuksesta. Lisäksi julkaisemme erilaisia selvityksiä ja kannanottoja.

 

Itla edistää ja tukee lasten ja nuorten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, asemaa sekä hyvää tulevaisuutta.

Olemme mukana kehittämässä palveluita niin, että ne vastaavat paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. Kasvun tuki -työssä arvioimme psykososiaalisia menetelmiä, jotka on suunnattu esimerkiksi käytöksellään reagoivien lasten tai ahdistuksesta ja masennuksesta kärsivien nuorten tueksi. Tuemme myös menetelmien käyttöönottoa, niin että vaikuttaviksi arvioidut menetelmät olisivat yhdenvertaisesti kaikkien lasten, nuorten ja perheiden saatavilla. Yhteisövaikuttavuus-työssä tavoitteena on turvata lapsen hyvä arki haastavassa tilanteessa, esimerkiksi silloin, kun perheessä on sairautta tai jokin muu arkea kuormittava tekijä.

Olemme mukana suurten kaupunkien Harrastamisen Suomen mallin kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten liikunnan harrastuspolkuja.

Itla asemoituu tutkimuksen ja käytännön kehittämistyön välimaastoon. Vaikutamme siihen, että palvelujärjestelmä voi tarjota lapsille, nuorille ja perheille oikean avun oikeaan aikaan. Perheiden auttaminen vaatii eri toimijoiden yhteistyötä. Toimimme sellaisen yhteistyön edistäjänä, mihin muilla toimijoilla ei välttämättä ole mahdollisuutta.

Itlalla on kansanedustajista koostuva valtuuskunta, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Valtuuskunnan tehtävänä on seurata, tukea ja edistää säätiön toimintaa. Valtuuskunta valitsee Itlan hallituksen.

Itlan hallituksen tehtävänä on määritellä säätiön strategia ja toimintapoliittiset linjaukset.

Säätiöllä on toimitusjohtaja, joka johtaa Itlan toimintaa.

Itlassa toimii varainhoitotoimikunta, joka vastaa siitä, että säätiön varainhoito on säätiölain ja hyvän säätiötavan mukaista – suunnitelmallista, varmaa, tuloa tuottavaa, harkitsevaista ja pitkäjänteistä. Vastuullisuus, ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä periaatteita sijoitustoiminnan toteuttamisessa.

Säätiössä työskentelee noin 40 henkilöä, joista osa projekti- ja tuntityössä esimerkiksi tutkimuksen parissa.

Itla on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudattaa hyvää säätiötapaa.

Itla on perustettu vuonna 1987 Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuonna ja sen perustajajäsenet olivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto. Tuolloin tarkoitus oli lapsiin ja lastensuojeluun kohdistuvien tieteellisten tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeiden taloudellinen tukeminen.

5.12.2017 eduskunta päätti Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlapäätöksellä lahjoittaa Itlalle 50 miljoonan euron pääoman ja nimetä säätiölle kansanedustajista koostuvan valtuuskunnan. Tällöin säädettiin laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta (Laki 1004/2017). Laissa säädetään valtuuskunnan valinnasta, toimikaudesta ja tehtävistä sekä säätiön pääomittamisesta.

Itla on itsenäinen säätiö, jonka toimintaa ohjaavat säätiölaki ja säätiön säännöt.

Kaikkien eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä eduskunta päätti juhlistaa satavuotiasta itsenäistä Suomea  tukemalla lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä.

Tuki kohdistettiin Itlalle, koska sen tehtävänä on vaikuttaa lasten aseman kohenemiseen kehittämällä ja ylläpitämällä tätä tavoitetta tukevia hyviä toimintoja.

Tieteelliseen näyttöön pohjautuvan vanhemmuuden tuen edistämistyöllä ja alan toimijoita verkostoimalla säätiö on luonut  Suomeen uutta osaamista ja osoittanut näin toimintansa tarpeellisuuden lasten syrjäytymisen ehkäisyssä ja eriarvoisuuden vähentämisessä. (Lakialoite LA782017 vp)

Itlan toiminta rahoitetaan pääasiassa säätiön pääoman tuotoilla. Toimintaa voidaan rahoittaa myös esimerkiksi ulkopuolisella hankerahoituksella.

Itlan varainhoitotoimikunta seuraa varainhoidon toteutumista. Itlan sijoittamisen aikajänne on pitkä. Riskien minimoimiseksi omaisuus on hajautettu.

Itla voi sääntöjensä perusteella rahoittaa tutkimushankkeita, osallistua yhteistyöprojekteihin ja myöntää apurahoja.

Myönnämme apurahoja Itlan Lapsuuden rakentajat innovaatio- ja tutkimusrahaston kautta. Rahasto kytkeytyy Itlan alueellisen oppimisverkoston toimintaan ja sen tavoitteena on vauhdittaa lapsiperhepalveluiden uudistumista Suomessa. Se rahoittaa uusia kokeiluja ja alueellisista tarpeista nousevaa tutkimusta verkostoon kuuluvilla alueilla. Rahoituskohteet valitaan ajankohtaisista aiheista, jotka nousevat lapsiperheiden tukemiseen liittyvän työn arjesta.


Lisätietoja

Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää Itlan toiminnasta.

Katri Vataja

Toimitusjohtaja

CEO

040 702 0899
Kirsi Campello

Viestintäjohtaja
Director of Communications

040 630 1633