Från samma linje – lösningar till fattigdom i barnfamiljer
Forsknings- och utvecklingsprogrammet producerar forskningsdata om barnfamiljers fattigdom som underlag för beslutsfattande, initierar experiment samt stärker samarbetet mellan forskare och aktörer inom området.

I Finland bor cirka 12 procent av barnen i en låginkomstfamilj. Nästan var tionde barnfamilj fick utkomststöd minst en gång år 2022. En fjärdedel av eleverna i årskurser 8 och 9 upplever att deras familjs ekonomiska situation är medelmåttig eller sämre.  

2021 lanserade Itla programmet Från samma linje (Samalta viivalta) – lösningar till fattigdom i barnfamiljer. Forsknings- och utvecklingsprogrammet producerar forskningsdata om barnfamiljers fattigdom som underlag för beslutsfattande, initierar experiment samt stärker samarbetet mellan forskare och aktörer inom området. Omfattningen, orsakerna och konsekvenserna av fattigdom i barnfamiljer beskrivs närmare på Itlas webbplats Fattigdom i barnfamiljer som data (Lapsiperheköyhyys datana). 

Fattigdom i barnfamiljer som data

Omfattningen, orsakerna och konsekvenserna av fattigdom i barnfamiljer beskrivs närmare på Itlas webbplats Fattigdom i barnfamiljer som data.

Programmets mål 

Programmet Från samma linje har tre huvudmål. Det första målet är att gestalta fenomenet och dess underliggande faktorer i samarbete med erfarenhetsexperter, dvs. barn och ungdomar som själva har upplevt fattigdom. 

Det andra målet är att kartlägga internationella och nationella åtgärder för att utrota fattigdom eller minska dess negativa effekter. Dessa kan vara relaterade till bland annat socialskyddet, välfärdstjänster, uppfostran, utbildning och barnens vardag. Programmet är kopplat till reformen av socialskyddet och social- och hälsovårdstjänsterna. 

Det tredje målet är att stärka samarbetet mellan forskare och aktörer inom området, bland annat genom att bygga ett inhemskt nätverk för aktörer samt skapa kopplingar till internationell forskning. 

Unga erfarenhetspåverkares grupp Valoisat 

Gruppen Valoisat (de ljusa) består av unga erfarenhetspåverkare som hoppas på en bredare samhällsdebatt om barnfamiljers fattigdom som fenomen och gemensamt planerar konkreta åtgärder för att minska den. Gruppen startade sin verksamhet i juni 2022. 

Ungdomarna i Valoisat-gruppen vill lyfta fram olika berättelser och upplevelser och involvera både barn och familjer, samt beslutsfattare och påverkare, för att diskutera barnfamiljers fattigdom i samhället i större utsträckning. 

Gruppens namn återspeglar lösningar, positivitet, påverkande och belysning av fattigdom i barnfamiljer som fenomen. 

Från samma linje Oulu 

Från samma linje Oulu är ett samarbetsprojekt mellan Uleåborgs stad och Itla, som bygger på Uleåborgs stads beslut att minska fattigdom i barnfamiljer samt fenomenets negativa inverkan på barn och ungdomar. I Uleåborg är fattigdom i barnfamiljer något vanligare än i Finland i genomsnitt. Fattigdom drabbar totalt cirka 5 000 barn.

Från samma linje -experimentet är kopplat till tidig identifiering av ekonomiska problem i Uleåborgs familjer och syftar till att minska problemens inverkan på barnen och ungdomarna. Experimentets spjutspets är främjande av fritidsverksamhet. En utvärderingsutredning kommer att göras efter experimentet. 

Samarbete

Den totala budgeten för Från samma linje -programmet är 1,2 miljoner euro, och programmet genomförs i samarbete med forskningsinstitut, nationella projekt, aktörer och organisationer inom branschen. Som en del av programmet donerade Itla en professur relaterad till forskning av fattigdom i barnfamiljer till Tammerfors universitet.  

Forsknings- och utvecklingsprogrammet främjar Itlas strategiska mål att bygga broar mellan nyckelaktörer för barns välbefinnande och förbättra barns jämlikhet. Det stöder också genomförandet av den nationella barnstrategin som slutfördes i slutet av 2020 – så att alla barn kan starta från samma linje. 

Mer information

Det treåriga programmet leds av Itlas utvecklingsdirektör, forskningsprofessor Tiina Ristikari, och forskarna i programmet är Lauri Mäkinen, Ilkka Virmasalo och Joel Manner.  


Mer information 

Vänligen kontakta oss om ni har frågor om programmet Från samma linje.

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276
Joel Manner

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 630 2654
Lauri Mäkinen

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 663 9626
Ilkka Virmasalo

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 513 5839