Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen
Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa tuotamme tutkimustietoa lapsiperheköyhyydestä päätöksenteon perustaksi, käynnistämme kokeiluja sekä vahvistamme aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä.

Suomessa noin 12 prosenttia lapsista elää pienituloisessa perheessä. Lähes joka kymmenes lapsiperheistä sai toimeentulotukea vähintään kerran vuonna 2022. Neljännes 8. ja 9. luokan oppilaista kokee perheensä taloudellisen tilanteen kohtalaiseksi tai sitä huonommaksi.

Itla käynnisti vuonna 2021 lapsiperheköyhyyteen pureutuvan Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelman. Tutkimus- ja kehittämisohjelmassa tuotetaan tutkimustietoa lapsiperheköyhyydestä päätöksenteon perustaksi, käynnistetään kokeiluja sekä vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä. Lapsiperheköyhyyden laajuutta, syitä ja seurauksia kuvataan tarkemmin Itlan Lapsiperheköyhyys datana -sivustolla.

Lapsiperheköyhyys datana

Lapsiperheköyhyys datana -sivusto lisää ymmärrystä lapsiperheköyhyyden laajuudesta, kohdentumisesta, seurauksista ja ratkaisuista.

Ohjelman tavoitteet

Samalta viivalta -ohjelmalla on kolme keskeistä tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on jäsentää ilmiötä ja sen taustatekijöitä yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden eli köyhyyttä itse kokeneiden lasten ja nuorten kanssa.

Toisena tavoitteena on kartoittaa kansainvälisiä ja kansallisia toimia, joilla voidaan poistaa köyhyyttä tai vähentää sen kielteisiä vaikutuksia. Ne voivat liittyä esimerkiksi sosiaaliturvaan, hyvinvointipalveluihin, kasvatukseen, koulutukseen ja lasten jokapäiväiseen arkeen. Ohjelma kytkeytyy sosiaaliturvan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen.

Kolmantena tavoitteena on vahvistaa aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä muun muassa rakentamalla kotimaista toimijaverkostoa ja luomalla linkkejä kansainväliseen tutkimukseen.

Nuorten kokemusvaikuttajien Valoisat-ryhmä

Valoisat-ryhmä koostuu nuorista kokemusvaikuttajista, jotka toivovat laajempaa yhteiskunnallista keskustelua lapsiperheköyhyydestä ilmiönä ja suunnittelevat yhdessä konkreettisia toimia sen vähentämiseksi. Ryhmä aloitti toimintansa kesäkuussa 2022.

Valoisat-ryhmän nuoret haluavat tuoda esille erilaisia tarinoita ja kokemuksia ja ottaa mukaan sekä lapset ja perheet että päättäjät ja vaikuttajat, jotta lapsiperheköyhyydestä keskusteltaisiin laajemmin yhteiskunnassa.

Ryhmän nimi kuvastaa ratkaisuja, positiivisuutta, vaikuttamista ja lapsiperheköyhyyden valaisemista ilmiönä.

Samalta viivalta Oulu

Samalta viivalta Oulu on Oulun kaupungin ja Itlan yhteistyöprojekti, jonka taustalla on Oulun kaupungin päätös vähentää lapsiperheköyhyyttä ja sen kielteisiä vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Oulussa lapsiperheköyhyys on hieman yleisempää kuin Suomessa keskimäärin. Köyhyys koskettaa yhteensä noin 5 000 lasta.

Samalta Viivalta Oulu -kokeilu liittyy oululaisten perheiden varhaiseen talousongelmien tunnistamiseen sekä ongelmien lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseen. Kokeilun kärkenä on vapaa-ajan toiminnan edistäminen. Kokeilusta tehdään arviointitutkimus.

Yhteistyö

Samalta viivalta -ohjelman kokonaisbudjetti on 1,2 miljoonaa euroa, ja sitä toteutetaan yhteistyössä alan tutkimuslaitosten, valtakunnallisten hankkeiden, toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Osana ohjelmaa Itla lahjoitti lapsiperheköyhyyden tutkimukseen liittyvän professuurin Tampereen yliopistoon.

Tutkimus- ja kehittämisohjelma edistää Itlan strategista tavoitetta rakentaa siltoja lasten hyvinvoinnin avaintoimijoiden välille ja parantaa lasten yhdenvertaisuutta. Se tukee myös vuoden 2020 lopussa valmistuneen kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa – jotta jokainen lapsi saisi ponnistaa samalta viivalta.

Kolmivuotisesta ohjelmasta vastaa Itlan kehitysjohtaja, tutkimusprofessori Tiina Ristikari ja tutkijoina ohjelmassa työskentelevät Lauri Mäkinen, Ilkka Virmasalo ja Joel Manner. Erikoisasiantuntija Mari Hirvonen toimii ohjelman Valoisat -kokemusvaikuttajaryhmän työssä ja Samalta Viivalta Oulu-kokeilussa.


Lisätietoja

Olethan meihin yhteydessä Samalta viivalta -ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä.

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Mari Hirvonen

Erityisasiantuntija

Senior Specialist

Yhteisövaikuttavuus

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

044 363 7276
Joel Manner

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 630 2654
Lauri Mäkinen

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 663 9626
Ilkka Virmasalo

Projektitutkija

Project Researcher

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen

040 513 5839
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys
Uutiset
|
21.05.2024
Tutkimus: Harrastukset ja välittävät aikuiset helpottavat lapsuuden köyhyydessä pärjäämistä
Harrastukset ja välittävät aikuiset helpottavat köyhyydessä pärjäämistä lapsena. Lapsuudessa koettu taloudellinen niukkuus vaikuttaa hyvin erilaisin tavoin rahankäyttöön aikuisena. Nämä seikat ilmenevät Itlan uudesta tutkimuksesta, jossa tarkastellaan lapsuudessa koettua köyhyyttä, köyhyydessä pärjäämistä sekä sitä, minkälaisia seurauksia lapsuudessa koetulla köyhyydellä on aikuisuuteen.
Samalta viivalta
Tapahtuma
|
19.04.2024
Vahvat perheet – vahva työllisyys
Samalta viivalta Oulu -kokeilun tilaisuudessa kuullaan tutkimustietoa työllisyyden ja lapsiperheköyhyyden yhteydestä.
30.05.2024
8:30-12:00
Wegelius-sali, Albertinkatu 16 (0. krs), 90100 Oulu, myös etänä!
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta Oulu
Tapahtuma
|
17.04.2024
Miten lasten ja nuorten köyhyydessä pärjäämistä voidaan tukea?
Valoisat-ryhmän nuoret kokemusvaikuttajat ovat yhdessä Itlan tutkijoiden kanssa tutkineet nuorten aikuisten kokemuksia lapsuuden köyhyydestä ja köyhyydessä pärjäämisestä. Toukokuussa on aika perehtyä tutkimuksen tuloksiin ja keskustella yhdessä siitä, miltä köyhyys tuntuu ja miten köyhyydessä pärjäämistä voidaan tukea?
21.05.2024
10.00-11.30
Kansalaisinfo, Arkadiankatu 3, Helsinki
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Blogi
|
18.12.2023
Mielekkäällä vapaa-ajan toiminnalla vähennetään taloudellisten vaikeuksien vaikutuksia lapsiin ja nuoriin
Samalta viivalta Oulu -kokeilu ja siihen liittyvä arviointitutkimus suuntautuvat oululaisten lapsiperheiden talousongelmien varhaiseen tunnistamiseen sekä talousongelmien lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten vähentämiseen vapaa-ajan toiminnan edistämisen kautta.
Samalta viivalta
Samalta viivalta Oulu