Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Säätiö voi edistää ja tukea myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Tieto, innovaatiot ja koulutus ovat Itlan kolme toiminta-aluetta.

Tieto  – Itla edistää tutkitun tiedon käyttöä lasten kaikissa kasvuympäristöissä sekä päätöksenteossa. Tieteelliseen näyttöön perustuvalla toiminnalla parannetaan toiminnan vaikuttavuutta ja sitä kautta lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

Tutkimustietoa hyödyntämällä pyrimme ehkäisemään lasten eriarvoistumista ja takaamaan yhdenvertaiset lähtökohdat kaikille lapsille.

Lue lisää tieto-sivulta

Innovaatiot – Innovaatioilla etsitään ratkaisuja lasten ja perheiden palvelujen uudistamiseen. Ensisijainen tavoite on tukea lasten ja perheiden palvelujen tutkimusavusteista uudistumista. Vuosittain toteutetaan haastelähtöinen lasten palvelujen innovaatiokilpailu. Tutkimusrahoituksella tuetaan innovatiivisia hankkeita. Lisäksi otetaan oppia alueellisista innovaatioista, siitä mikä toimii ja mikä ei toimi ja miksi näin on.

Lue lisää innovaatiot-sivulta.

Koulutus  – Itla edistää lapsi- ja perhepolitiikan yhteiskunnallista keskustelua ja osaamista järjestämällä lyhyt- ja pitkäkestoista koulutusta lasten hyvinvoinnin kannalta tärkeille avainryhmille. Erityisesti panostetaan eri yhteiskunnan toimintasektorit yhteen kokoavaan johtamiskoulutukseen.

Lue lisää koulutus-sivulta.

Lue lisää Itlan vuoden 2018 toiminnasta vuosikertomuksesta (pdf) Vuosikertomus 2018.

Itlan säännöt (pdf) 

Yhteistyö ja Itlan myöntämä rahoitus

Itla on mukana mukana erilaisissa verkostoissa, työryhmissä ja yhteistyö- ja tutkimushankkeissa.

Yhteistyöehdotuksista voi olla yhteydessä joko kehitysjohtaja Petra Kouvoseen, tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurkeen tai kehitysjohtaja Tiina Ristikariin.

Itla myöntää vuosittain innovaatiopalkinnon.

Itlalla ei ole säännölliseen apurahahakuun perustuvaa järjestelmää.

Lapsi seisoo sohvalla ja kiinnittää seinälle kelloa.

Hyvä säätiötapa ohjaa toimintaa

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr. on itsenäinen säätiö. Itla on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsen ja on sitoutunut noudattamaan hyvää säätiötapaa.

Varainhoito

Varainhoidon tarkoitus on turvata säätiön sääntöjen mukainen toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Itlassa toimii varainhoitotoimikunta, joka vastaa siitä, että säätiön varainhoito on säätiölain ja hyvän säätiötavan mukaista – suunnitelmallista, varmaa, tuloa tuottavaa, harkitsevaista ja pitkäjänteistä. Myös ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys ovat säätiölle tärkeitä periaatteita sijoitustoiminnan toteuttamisessa.

Varainhoitotoimikunnan jäsenet

Säännöt Aineistot-sivulla

Itlan tarina

Itla on perustettu vuonna 1987. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön perustivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä Lastensuojelun Keskusliitto Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuonna. Tavoitteena oli lapsiin ja lastensuojeluun kohdistuvien tieteellisten tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeiden taloudellinen tukeminen.

25 vuoden ajan Itla toteutti tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja osallistumalla erilaisiin hankkeisiin.

Vuosina 2013-2017 toteutettiin Lapset, nuoret ja perheet 100-vuotiaassa Suomessa – ohjelma. Ohjelman tavoitteena oli tuoda tieto keskiöön ja kehittää konkreettisia työkaluja ja mallinnuksia päätöksentekijöille sekä lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville. Tavoitteena oli myös tarjota päivitetty kuva keinoista, joilla edistää yhteistä kasvatustehtävää niin perheissä, palveluissa kuin poliittisessa päätöksenteossakin.

Päämääränä oli taata lapsille sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä tulevaisuus ja tasavertaiset lähtökohdat elämässä riippumatta aineellisista, terveydellisistä tai sosiaalisista lähtökohdista.

Ohjelmaa ohjasi kolme keskeistä periaatetta:

  1. kokonaisnäkemys (lapsen koko kasvuympäristö)
  2. ongelmien ennaltaehkäisy ja
  3. voimavarojen tukeminen sekä tiedon käytettävyys.

Tutkimusta ja vaikuttamista 

Ohjelman tutkimusosiossa toteutettiin kolme osaohjelmaa: Sata lasissa ja Sata investointia sekä Sata kohtaamista, josta syntyi Kasvun tuki. Ohjelman vaikuttamisosiossa oli kaksi osaohjelmaa: Sata laulua Suomesta ja suomalaisuudesta sekä Lasten Suomi sata vuotta -filmi, joka on edelleen nähtävissä sekä Itlan Youtube-kanavalla että Yle Areenassa. Lisäksi Itla oli mukana YK-nuorten kestävän kehityksen sitoumusten julistuksen toteuttamisessa.

Yhteistyökumppaneina olivat mm. Ensi- ja turvakotien liitto, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Helsingin kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Kuntaliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja terveystaloustiede Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitokselta.

Ohjelmaa rahoittivat Onni ja Helmi Karttusen säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto, Alko, Pelastakaa Lapset ry / Tiukulan säätiö, Alli Paasikiven Säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Eduskunnan juhlapäätös 2017

Joulukuussa 2017 eduskunta päätti lahjoittaa Itlalle 50 miljoonan euron pääoman ja nimetä Itlalle kansanedustajista koostuvan valtuuskunnan. Laki Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta ja säätiön pääomittamisesta (1004/2017) käsiteltiin itsenäisyyden satavuotisjuhlaistunnossa 5.12.2017. Iltan sääntöjä muutettiin ja nimi muutettiin muotoon Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö.

Yhtenä perusteena lakialoitteessa lahjoituksen kohdistamiseksi Itlalle oli se, että vaatimattomista taloudellisista voimavaroista huolimatta “Tieteelliseen näyttöön pohjautuvan vanhemmuuden tuen edistämistyöllä ja alan toimijoita verkostoimalla, säätiö on kyennyt luomaan Suomeen uutta osaamista ja osoittanut näin toimintansa tarpeellisuuden lasten syrjäytymisen ehkäisyssä ja eriarvoisuuden vähentämisessä.”

Vuoden 2018 aikana Itla toteutti yhdessä Suomen Mielenterveysseuran kanssa Kasvun tuki -hanketta osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Vuoden aikana valittiin myös ensimmäinen valtuuskunta sekä uusi hallitus ja järjestettiin varainhoito.