Vad är Itla för något?

Självständighetsjubileets barnstiftelse sr Itla är en självständig icke-vinstdrivande stiftelse.

Vad är syftet med Itla?

Stiftelsens syfte är att främja och stödja välbefinnandet, jämlikheten och ställningen samt en god framtid för barn och barnfamiljer i Finland. (Itlas stadgar 2 §)

Vad gör Itla i praktiken?

Stiftelsen producerar i nätverkssamarbete med sina partner tillförlitlig, objektiv och öppen information om effekterna av åtgärder som anknyter till välbefinnandet bland barn samt om barnens och familjernas välbefinnande och vardag.

Stiftelsen utbildar centrala samhällsaktörer, gör initiativ för att förbättra barnens och familjernas välbefinnande och främjar innovativitet inom barn- och familjetjänsterna.

Stiftelsen blickar mot framtiden och introducerar teman som gäller barnens och familjernas framtid i den offentliga debatten och politiken.

Vad erbjuder Itla barnen?

Genom forskningsinformation, ledarskap och innovationer är det möjligt att förbättra kvaliteten på arbetet med barn och familjer. Det har en positiv inverkan på barnens liv.

De som får nyttan av Itlas arbete är barnen, de unga och familjerna.

Hur förvaltas stiftelsen?

Stiftelsens verksamhet styrs av en delegation som består av riksdagsledamöter. Delegationen sammanträder två gånger om året. Delegationen har till uppgift att följa upp, stödja och främja stiftelsens verksamhet. Delegationen väljer Itlas styrelse.

Stiftelsens styrelse har till uppgift att slå fast stiftelsens strategi och verksamhetspolitiska riktlinjer.

I stiftelsen arbetar 11 personer (läget i augusti 2019). Dessutom kan stiftelsen ha projekt- och timanställda som arbetar till exempel med utredningar.

Itla är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder och har förbundit sig att iaktta god stiftelsesed.

Är Itlas verksamhet lagstadgad?

Den 5 december 2017 beslutade riksdagen med ett beslut med anledning av hundraårsjubileet av Finlands självständighet donera Itla ett grundkapital om 50 miljoner euro och att utse en delegation som består av riksdagsledamöter till stiftelsen. Då stiftades lagen om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse och om tillförande av kapital till stiftelsen (lag 1004/2017). Lagen reglerar delegationens verksamhet, mandatperiod och uppgifter samt tillförandet av kapital till stiftelsen.

Varför donerade riksdagen pengar till stiftelsen?

Riksdagen beslutade med alla riksdagsgruppers gemensamma beslut att fira hundraårsjubileet av Finlands självständighet genom att stödja välbefinnandet och möjligheterna till jämlik utveckling för alla barn. Riksdagen beslutade att inrikta stödet till en stiftelse eftersom riksdagen har till uppgift att bidra till att barnens ställning förbättras i alla hänseenden genom att utveckla och upprätthålla goda verksamheter som stödjer detta mål. Med sitt arbete för att stärka föräldraskapet med evidensbaserade metoder och för att bygga nätverk för berörda aktörer har stiftelsen genererat ny kompetens i Finland och visat att dess verksamhet behövs för att motverka marginalisering och minska ojämlikheten bland barn. (Lagmotion LM 78/2017 rd)

Hur finansieras stiftelsens verksamhet?

Stiftelsens verksamhet finansieras i huvudsak med avkastningen från stiftelsens kapital. Verksamhet kan också finansieras till exempel med extern projektfinansiering.

Vad finansierar Itla? Beviljar Itla stipendier?

Verksamheten handlar inte om traditionell utdelning av stipendier från stiftelsen. I stället representerar verksamheten påverkan genom information, vilket är en ny slags verksamhet i Finland.

Stiftelsen kan dock finansiera forskningsprojekt, bevilja stipendier och delta i samarbetsprojekt.

Itla beviljar årligen ett innovationspris.

Vad är Tidig insats och evidensbaserade metoder för något?

Stiftelsen bedömer och sprider metoder som bygger på vetenskaplig bevisning, dvs. på vetenskaplig evidens, och som kan användas för att stödja barnens uppväxt och föräldraskapet.

Mer information om metoderna finns på adressen Kasvuntuki.fi. Metoderna är i huvudsak avsedda att användas av yrkesutbildade personer.

När grundades Itla?

Stiftelsen grundades år 1987, då Finland firade 70-årsjubileet av sin självständighet. De stiftande medlemmarna var social- och hälsovårdsministeriet och Centralförbundet för Barnskydd. Då var avsikten att ekonomiskt stödja vetenskapliga forsknings-, försöks- och utvecklingsprojekt som gällde barn och barnskyddet.