Strategia 2023–2026

Olemme aina lasten puolella

 ”Strategia on ajattelua ja tekoja, jotka näkyvät arjessa. Tule mukaan, Itla on yhteinen.” 

Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kurttila

Itlan tarkoitus ja missio on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Itla edistää ja tukee myös vanhemmuutta sekä lasten kasvuoloja ja kasvatusta.

Kaikkea toimintaamme ohjaavat lapsen oikeudet sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet. Itlan toimii sillanrakentajana ja tuottaa lisäarvoa sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle. Tietoperustaisuus ja kansainvälisyys ovat toiminnan keskeisiä suuntaviivoja.

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää.

Yhteiskunnassa vaikuttavista muutostekijöistä Itlan toimintaa koskettavat erityisesti vuoden 2023 alussa aloittaneet hyvinvointialueet ja muutokset kuntien tehtävissä, alueellinen erilaistuminen, väestömuutos sekä lasten hyvinvointia ja mielenterveyttä vahvistavat ja haastavat tekijät. Lisäksi globaalit kriisit ja ilmastonmuutos sekä luonnon monimuotoisuus vaikuttavat Itlan toimintaan, aivan niin kuin koko yhteiskuntaan.

Visiomme on

Olemme aina lasten puolella.

Tuotamme hyvinvointitietoa, esitämme ratkaisuehdotuksia ja viestimme toiminnasta.

Tuotamme hyvinvointitietoa eri elämäntilanteissa olevista lapsista ja lapsiperheistä. Esitämme konkreettisia ratkaisuehdotuksia lasten hyvinvoinnin parantamiseksi. Viestimme toiminnastamme päätöksentekijöille kaikille hallinnon tasoille.

Näin toimimme

Toimintamme rakentuu kolmelle toimintakokonaisuudelle, ohjelmatyölle sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkeille ja viestinnälle.

Kasvun tuki

Kasvun tuki -toiminnan tavoitteena on lasten, nuorten ja lapsiperheiden psykososiaalisten interventioiden käyttöönoton edistäminen. Kasvun tuki tuottaa varhaisen tuen päivittyvää tietolähdettä ammattilaisille sekä tukee lapsi- ja perhepalveluiden johtajia, päätöksentekijöitä sekä toimijoita implementointityössä.

Yhteisövaikuttavuus

Yhteisövaikuttavuus on viitekehys, johon perustuen mahdollistetaan paikallista ja alueellista lasten ja perheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa. Viitekehykseen perustuvat alueelliset oppimisverkostot tukevat kehittämistyötä ja tarjoavat mahdollisuuden vertaisoppimiseen mukana olevien alueiden välillä.

Johtamiskoulutus

Uudistamme lasten hyvinvointia edistävää johtamisosaamista. Tavoitteena on hyvinvointijohtaminen, jossa toimintaa rakennetaan lasten, nuorten ja perheiden tarpeista käsin.

Ohjelmatyö

Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmassa jalostaan tutkimustietoa päätöksenteon perustaksi, käynnistetään kokeiluja ja vahvistetaan aihepiirin tutkijoiden ja toimijoiden yhteistyötä.

Viestintä

Viestimme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin teemoista päättäjille, ammattilaisille ja tutkimusyhteisöille.

Ulkopuolisen rahoituksen toiminta

Suurimmat hankkeet vuoden 2023 alussa ovat Strategisen tutkimuksen IMAGINE-konsortion Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta -osahanke ja Right to Belong -konsortion Osallisuus palveluissa – Lapset integroidun palvelujärjestelmän yhteiskehittäjinä -osahanke. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa Itlan, Helsingin yliopiston ja MDI:n Väestönkehityksen vaikutukset varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen (2021–2023) -hanketta. Itlan VIP-hanke on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kaksivuotiselle, vuonna 2022 päättyneelle VIP-hankkeelle, jonka Käytöksellään reagoivien lasten ja nuorten teemaryhmässä tuotettiin materiaalia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. 

 

Toiminnan mahdollistajat 

Uskomme siihen, että yhteiseen tekemiseen pohjautuvalla toiminnalla onnistumme strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Olemme erityisesti tunnistaneet seitsemän toiminnan mahdollistajaa:

  • Monitaitoinen henkilökunta 
  • Lasten hyvinvoinnin edistäminen parhaiden osaajien kanssa 
  • Yhteistyö lapsipolitiikan avaintoimijoiden kanssa 
  • Ketteryys 
  • Kansainvälisyys 
  • Onnistunut viestintä 
  • Sijoitetusta pääomasta huolehtiminen ja täydentävä rahoitus 

Itlan strategia laadittiin yhteistyössä sidosryhmien, hallituksen, valtuuskunnan, varainhoitotoimikunnan ja henkilöstön kanssa. Itlan hallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 19. lokakuuta 2022, ja se julkistettiin Itlan 35-vuotisjuhlatilaisuudessa 15. marraskuuta 2022 Helsingissä.