Anticipatory innovation

Ennakoivan innovaation ja julkisen sektorin toimintakyvyn kehittämiskokeilu lapsipolitiikan kysymyksissä

Anticipatory innovationilla tarkoitetaan tulevaisuuslähtöistä ja osallisuutta edistävää julkisen sektorin innovaatiotoimintaa. Käytännössä se tarkoittaa tulevaisuudesta oppimista ennakoinnin, oletusten testauksen, muutosten megatrendien, hiljaisten signaalien tarkastelun sekä testialustojen avulla. Tulevaisuuden ennakointi ja oletusten testaus on tärkeää, jotta pystymme rakentamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiratkaisuja, jotka vastaavat muuttuvan maailman tarpeisiin sekä ennalta ehkäisevät epäsuotuisia kehityskulkuja. 

Itla, OECD sekä Vantaan ja Oulun kaupungit ovat käynnistäneet vuonna 2020 aktiivisessa vaiheessa olevan prosessikehittämisen hankkeen, jossa OECD:n Observatory of Public Sector Innovationin ennakoivan innovaation ajattelua ja menetelmiä testataan Vantaan ja Oulun kaupunkien tulevaisuuden kehityskulkuja ennakoiviin nuorisopoliittisiin teemoihin. Hankkeessa rakennetaan uudenlaista portfolio-oppimista kaupunkien politiikkavalmistelun ja palvelumallien sekä muiden toimijoiden välille. Tavoitteena on luoda uutta menetelmällistä ja käytännön ymmärrystä lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikan ohjauksesta ja kehittämiskeinoista sekä paikallis- että valtakunnan tasolla.

Lisätietoa Anticipatory innovation -lähestymistavasta ja julkisen sektorin innovaatioista:

Lisätietoja: https://oecd-opsi.org/projects/innovation-facets/

Lue myös toimitusjohtaja Petri Virtasen blogiteksti aiheesta.

Lisätietoa Anticipatory innovation -verkostohankkeesta: Marika Tammeaid ja Tiina Ristikari

Työ 2.0 Lab

Itla on yhtenä innovaatiokumppanina mukana yhteiskehittämisen tila Työ 2.0 Labissä

”Olipa kerran virkamiehiä, joilla oli unelma: He halusivat edistää julkishallinnon yhteisiä päämääriä laajemmassa verkostossa. Ajatuksissa siinsi idea fyysisestä, virtuaalisesta ja mentaalista kohtaamispaikasta, joka mahdollistaisi yhteisten asioiden työstämisen ilmiöistä käsin. Syntyi Työ 2.0 Lab – moderni yhteiskehittämisen tila, etätyöpiste ja tapahtumatila vain kivenheiton päähän Helsingin rautatieasemasta.”

Labin ideana on tuoda yhteen eri toimijat ja tarjota uudenlainen työskentelyalusta ideoinnille, luovuudelle ja ilmiölähtöiselle työskentelylle niin eri hallinnonalojen välille kuin julkisen hallinnon ja muiden toimijoiden ja kansalaisten välille. Se toimii samaan aikaan tulevaisuuteen suuntautuvana verkostotyötä palveleva tilana, etätyöpisteenä ja muuntuvana tapahtumatilana. Itlan työlle Lab tarjoaa sekä erinomaiset innovointipuitteet että luontevan verkoston lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen hallinnonala- ja sektorirahat ylittävällä tavalla.

Lab on kahden vuoden kokeilu, jonka jatkosta päätetään kokeilun edetessä. Mahdollistajina ja innovaatiokumppaneina Työ 2.0 Labissä toimivat Senaatti-kiinteistöt, valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, valtiokonttori, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelma, Valtori, Helsingin seurakuntayhtymä, Kirkkohallitus, Itla-säätiö ja Helsingin kaupunki.

Työ 2.0 Lab sijaistee Helsingin keskustassa, osoitteessa Yliopistonkatu 5.

Mikä on Työ 2.0?

Työ 2.0 on jo useamman vuoden kestänyt valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistöjen ja Valtorin yhteinen panostus fiksumman tekemisen puolesta. Työ 2.0 levittää työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työ- ja toimintatapojen uudistamiseen. Uudelleentarkastelun ja kehittämisen kohteena ovat johtaminen, toimintatavat, osaaminen, työympäristöt sekä uuden teknologian hyödyntäminen. Työ 2.0 muodostaa myös kehittämisalustan, joka verkottaa eri toimijoita yhteen tavoitteena levittää fiksummin tekemisen tapoja sekä luoda käytäntöjä, jotka poistavat fiksun työn tekemisen esteitä.

Lisätietoa Labistä ja uudista työn tekemisen tavoista löydät täältä:

Työ 2.0 Lab
#työ2piste0lab
#yhteinentyö
Valtiovarainministeriö

Lisätietoa Itlasta ja Labista: Marika Tammeaid

interventio- ja implementointitutkimus

Implementointitutkimuksen professuurit Oulun ja Turun yliopistoihin

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö lahjoittaa kaksi professuuria, toisen Oulun yliopistolle ja toisen Turun yliopistolle. Lahjoitusprofessuurien ala on interventio- ja implementointitutkimus. Professuurit ovat ainoita laatuaan lasten hyvinvointiin liittyvässä tutkimuksessa Suomessa ja kansainvälisestikin merkittäviä. Professuurit kohdistuvat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävien interventioiden ja niiden implementoinnin tutkimukseen.

Ouluun lahjoitettava professuuri sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan Elinikäisen terveyden tutkimusyksikköön. Turun professuuri taas sijoittuu lääketieteellisen tiedekunnan lastenpsykiatrian tutkimuskeskukseen.

Molemmat lahjoitusprofessuurit ovat osa-aikaisia (50 %) ja niiden kesto on kolme vuotta. Kutakin professuuria rahoitetaan 80 000 eurolla vuodessa kolmen vuoden ajan, yhteensä 240 000 euroa/professuuri. Lisäksi lahjoituksissa on optio kahden vuoden jatkosta.

Lue lisää tiedotteesta.

Näyttöön perustuvat menetelmät

Itla rahoittaa Lapset puheeksi ja Ihmeelliset vuodet -menetelmien kotipesätoimintaa vuonna 2020

Itla on solminut yhteistyösopimuksen MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa Lapset puheeksi -menetelmän kotipesätoiminnasta. MIELI ry vastaa vuonna 2020 menetelmän kouluttajakoulutuksesta, kouluttajien jatkokoulutuksesta ja koordinoi menetelmäkoulutuksia. Itla rahoittaa toimintaa 70 000 eurolla.

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa on kehitetty ja tutkittu vuosia digiavusteista käytösongelmien varhaisen vaiheen hoitoon suunnattua Voimaperheet vanhempainohjausta. Neuvoloissa tarjottavan etähoidon lisäksi mukaan kytketään perinteinen ryhmämuotoinen Ihmeelliset vuodet -menetelmä. Itlan rahoitus toiminnalle on 200 000 euroa.

Menetelmien kotipesätoiminnan rahoitus liittyy Itlan tavoitteeseen lisätä ja tukea näyttöön perustuvaa toimintaa ja näyttöön perustuvien psykososiaalisten interventioiden käyttöä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisessä. Kotipesätoiminta on vahvasti kytköksissä Ouluun ja Turkuun lahjoitettuihin interventio- ja implementointitutkimuksen professuureihin ja yliopistoissa tehtävään kehittämiseen ja tutkimukseen.

Lue lisää tiedotteesta.

Lapsiystävällinen kunta

Itla ja Unicef yhteistyössä Lapsiystävällinen kunta –mallin digitalisoimiseksi

Itla tukee Lapsiystävällinen kunta -mallin digitalisointia, koska malli on tutkitusti todettu toimivaksi lapsen oikeuksien ja lapsivaikutusten arvioinnin edistämisessä (esimerkiksi Owal Groupin vaikuttavuusselvitys 2017). Itlan rahoittaa lapsiystävällinen kunta -mallia yhteensä 100 000 eurolla 2019-2020.

Digitalisaatiolla tehostetaan mallin hyödyntämistä kunnissa ja lisätään esimerkiksi lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksia sekä vahvistetaan lapsivaikutusten arviointia.

Lisätietoja tiedotteesta.

Tampereen yliopisto ja Itla yhteistyössä

Lapset SIB-hankkeet Hämeenlinnassa ja Vantaalla

Tampereen yliopisto ja Itla ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa vaikuttavuusinvestointien (Social Impact Bond, SIB) tuomista muutoksista kaupunkien toimintaan. Työssä keskitytään erityisesti Lapset SIB -hankkeisiin Hämeenlinnassa ja Vantaalla.

Selvityksessä luodataan toimijoiden käsityksiä SIB-toimintamallin vaikutuksista kaupungin toimintaan sekä nostetaan esille SIB-mallin soveltamisen esteitä ja mahdollisuuksia. SIB-hankkeen etenemiseen tarvittavat vaiheet kuvataan prosessina nimenomaan kaupunkien toiminnassa. Lisäksi tunnistetaan yhtäältä kaupunkien toiminnassa näkyviä osaamiskapeikkoja ja byrokratialoukkoja ja toisaalta sellaisia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka edistävät toimintojen integraatiota ja uuden tekemisen syntyä.

Työ käynnistyi 1.11.2019 ja raportti valmistuu 31.3.2020 mennessä. Itla toimii selvityksessä kumppanina ja rahoittaa sitä yhteensä 36 000 eurolla.

Lue lisää tiedotteesta.

Yhdessä selviydytään -sivusto

Uusi digitaalinen työkalupakki auttaa käsittelemään huolia

Yhdessä selviydytään -sivusto on avattu tueksi vanhemmille, jotka kaipaavat työkaluja huolten hallintaan ja lasten psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen koronapandemian aikana. Sivusto on maksuton ja tarkoitettu kaikenikäisten lasten vanhemmille.

Itla on palvelussa mukana yhteistyökumppanina. Teemme Turun yliopiston kanssa yhteistyötä näyttöön perustuvien työmenetelmien kehittämisessä ja myös Itlan toinen implementointi- ja interventiotutkimuksen lahjoitusprofessuureista sijoittuu Turkuun.

”Haluamme tukea suoraan perheille suunnattavia, tutkimukseen perustuvia tukimuotoja, erityisesti nyt kun monet lapset ja perheet ovat koronaepidemian vuoksi haasteellisessa tilanteessa. Digitaaliset menetelmät ovat ensiarvoisia juuri tässä ajassa, ja näiden kehittämis- ja tutkimustyöstä Voimaperheet-työryhmällä on jo 10 vuoden kokemus”, kertoo Itlan tieteellinen päätoimittaja Marjo Kurki.

Lisätietoa yhdessaselviydytaan.fi