Itla kouluttaa osaajia Teaching recovery techniques -menetelmän käyttöön sotatraumoista kärsivien ukrainalaislasten auttamiseksi ja tuottaa suomalaisille opettajille materiaalia sotaa koskevien asioiden käsittelemiseksi lasten kanssa. Hankkeen materiaaleja tuotetaan suomen, ukrainan ja venäjän kielellä.

Sota altistaa lapset traumaattisille kokemuksille, joilla on yhteys myöhempiin mielenterveyden ongelmiin, kuten traumaperäiseen stressihäiriöön. Sotakokemukselle altistuneita lapsia ja nuoria voidaan auttaa tutkitusti vaikuttavilla menetelmillä, kuten Teaching recovery techniques (TRT) -menetelmällä.

Trauman käsittelyyn voi olla tarvetta akuutisti sota-alueella olevilla lapsilla sekä pidemmällä aikavälillä Suomeen muuttavilla tai pakolaisina saapuvilla lapsilla, nuorilla ja perheillä. Suomessa asuvien lasten kannalta koulun ja opettajan asiantuntemus kriisin käsittelyssä on keskeisessä roolissa.

TRT-menetelmän koulutus Suomessa ja kriisialueella

Teaching recovery techniques on ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ryhmäinterventio traumalle altistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Menetelmän tavoitteena on tukea sotatraumalle altistuneita toipumisessa ja parantaa selviytymistä kertomalla traumaattisen stressin vaikutuksista sekä opettamalla keinoja näiden vaikutusten lievittämiseen ja hallintaan. TRT-ryhmiä ohjaavat koulutuksen saaneet ammattihenkilöt.

Itlan koordinoima asiantuntijaryhmä laatii TRT-menetelmään liittyvän koulutussuunnitelman sekä koordinoi TRT-kouluttajien toimintaa Suomessa. Lisäksi ryhmä kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Ukrainassa sotatoimialueella olevien lasten auttamiseksi.

TRT-menetelmä perustuu traumakeskeiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian malliin. Menetelmän vaikuttavuutta on tutkittu muun muassa Palestiinassa ja sillä on todettu olevan vahva vaikutus masennusoireisiin, mielenterveyden ongelmiin ja traumaattiseen suruun. Kasvun tuki -menetelmäarvioinnissa TRT-menetelmällä on todettu olevan vahva tutkimusnäyttö eli sen avulla saavutetaan myönteisiä muutoksia. 

Tutkimusperustaisen materiaalin kokoaminen ja jakaminen suomalaisille opettajille

Lisäksi Itla tuottaa tutkimusperustaista opetusmateriaalia opettajille Suomen kouluihin yhteistyössä PANDEMICS-ohjelman EduRESCUE-tutkimuskonsortion kanssa, jota rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto. Materiaalilla vahvistetaan opettajien kykyä toimia ja selviytyä poikkeustilanteissa ja valmiutta kertoa sotaan liittyvistä asioista lapsille. Materiaali auttaa käsittelemään ajankohtaisia kriisejä sekä parantaa tuleviin kriiseihin varautumista. Materiaali voidaan tarjota myös vanhemmille.

Itlan tekee yhteistyötä EduRESCUE-tutkimuskonsortion lisäksi Opetushallituksen kanssa.

Lisätietoja

Erikoistutkija Marjo Kurki, marjo.kurki@itla.fi, 044 271 0797

Erityisasiantuntija Anna Häggman, anna.haggman@itla.fi, 040 828 2006