Ohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja lapsiperheköyhyyden poistamiseksi Suomesta.

Lapsiperheköyhyys ymmärretään lapsiperheiden taloudellisena niukkuutena, joka haittaa tai estää lasten oikeuksien ja tarpeiden toteutumista. Lähtökohtana on ilmiön ylisukupolvinen luonne sekä lasten eri kehitysvaiheisiin liittyvät erityispiirteet. Lapsiperheköyhyyttä tarkastellaan eri ikäryhmien näkökulmasta.

Ohjelman kolme päätavoitetta

  1.  Jäsentää Suomen lapsiperheköyhyys ilmiönä.
  2. Tunnistaa kansainvälisiä ja kansallisia vaikuttavia toimia, joilla lapsiperheköyhyyttä voidaan vähentää ja joilla sen negatiivisia vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuteen voidaan ehkäistä tai vähentää.
  3. Vauhdittaa ja tukea lapsiperheköyhyyteen kohdistuvaa tutkimus-, kokeilu- ja vaikuttamistoimintaa.
Ohjelmassa tunnistetaan lapsiköyhyyden ratkaisumahdollisuudet julkisessa politiikassa sosiaaliturvaetuuksien, hyvinvointipalvelujen, kasvatuksen, ohjauksen ja koulutuksen näkökulmista.

Lapsiperheköyhyyden professuuri suomalaiseen yliopistoon

Säätiö lahjoittaa vuoden 2022 alusta alkaen yhteen suomalaiseen yliopistoon lapsiperheköyhyyden tutkimukseen liittyvän viisivuotisen professuurin. Lahjoitusprofessuurista on pyydetty ehdotukset kolmesta yliopistosta.

Lahjoitusprofessuurin käynnistämisen lisäksi ohjelman ensimmäisessä vaiheessa perustetaan ohjausryhmä ja rakennetaan yhteistyöverkosto sekä aloitetaan lapsiperheköyhyyden määrittely ilmiönä.

Lisäksi ohjelmaan palkataan 2–3 post-doc-tutkijaa tukemaan ohjelman toimeenpanoa.

Ohjelman vaikuttavuuden ja innovatiivisuuden varmistamiseksi ohjelman toteutukseen kutsutaan mukaan alan keskeisimpiä suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita, päättäjiä ja tutkijoita. Ohjelman toteutuksessa osallistetaan myös vähävaraisten perheiden lapsia.

Tutkimusyhteistyöstä ja verkostojen rakentamisesta liikkeelle

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö teki alustavan päätöksen keväällä 2021 kolmivuotisen tutkimus- ja kehittämisohjelman käynnistämisestä. Säätiön hallitus hyväksyi ohjelman täsmennetyn työsuunnitelman 25.8.2021 sekä 1,2 miljoonan euron budjetin kolmelle vuodelle.

Itlan kehitysjohtaja Tiina Ristikari johtaa ohjelmaa ja vastaa sen toimeenpanosta.

”Tämän syksyn aikana lähdemme liikkeelle tutkimusyhteistyöstä. Ohjelma on jo herättänyt paljon kiinnostusta ja tärkeänä tavoitteena on myös nostaa tietoisuutta ongelmasta ja sen ratkaisukeinoista koko yhteiskunnassa”, kertoo Ristikari.

Tutkimus- ja kehittämisohjelma edistää Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön strategista tavoitetta olla sillanrakentaja lasten hyvinvoinnin avaintoimijoiden kanssa ja edistää lasten hyvinvointia Suomessa. Tavoite toteutuu rakentamalla lapsiköyhyyden tutkija- ja toimijaverkostoja Suomessa ja luomalla niille yhteistyölinkkejä kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön. Sillanrakentamisen rooli liittyy tutkimus- ja kehittämisohjelmassa myös siihen, että ohjelman aikana rakennetaan aihealueen keskeisten asiantuntijoiden kotimainen ”oppimispartneriverkosto’ luomaan ratkaisumalleja lapsiköyhyyden tematiikkaan liittyen.

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Tiina Ristikari
tiina.ristikari@itla.fi, 050 917 7396

Toimitusjohtaja, professori Petri Virtanen
petri.virtanen@itla.fi, 050 318 7068