Kohtaamiskoulutuksen tavoitteena on saada tukea tarvitsevien nuorten ääni kuuluviin muun muassa nuorten asioista päättäville tahoille sekä kehittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten valmiuksia kohdata tukea tarvitsevia nuoria. 

Kohtaamiskoulutusta tarjoaa Tukenasi Ry:n Nuorten Raati, joka on nuorista aikuisista koottu kokemusvaikuttaja- ja kehittämisryhmä. Raatilaiset ovat opiskelijoita, työssäkäyviä, työttömiä tai erilaisten työllistymistä edistävien palveluiden piirissä olevia nuoria aikuisia. Heillä on kokemuksia muun muassa mielenterveyden haasteista, terapian hausta, työttömyydestä, opintojen keskeyttämisestä, kiusatuksi tulemisesta, tukiverkostojen puutteesta tai yksinäisyydestä. Raatilaisia yhdistää koetuttujen elämänhaasteiden lisäksi ennen kaikkea halu ja kiinnostus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, erityisesti nuorille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. 

”Jos kohtaaminen puuttuu, palvelu ei toimi”

Kohtaamiskoulutus on 2,5 tuntia kestävä lähi- tai etäkoulutus, jossa nuoret kertovat omakohtaisia kokemuksiaan hyvistä ja huonoista kohtaamisista erilaisissa tukipalveluissa sekä vinkkejään hyvään kohtaamiseen. Osallistuja voi arvioida omaa työtapaansa ja kohtaamisen taitoaan. Tärkeitä elementtejä ovat jakaminen sekä vuoropuhelu nuorten ja ammattilaisten välillä. 

”Nuoret olivat aivan mahtavia, avoimia ja asiat oli hyvin koottu ja mietitty etukäteen! Toivoisin, että jokainen nuorten kanssa töitä tekevä saisi teidän kertomat opit omaan työhönsä ja kohtaisi jokaisen nuoren omana itsenään. ”

Vaikuttavuusmuotoilulla tietoa muutoksesta

Vaikuttavuusmuotoilulla mallinnetaan ja mitataan ilmiöitä ja palveluiden toimintamekanismeja, jotta ymmärretään, tuottavatko palvelut sitä arvoa, joka niillä oletetaan olevan.  

Itlan Lapsuuden rakentajat 2020 – kilpailun voitto vei Kohtaamiskoulutuksen Adventure Club vaikuttavuuskiihdyttämöön, jossa yhteistyössä nuorten kanssa palvelumuotoiltiin koulutusta eteenpäin ja laadittiin vaikutusmalli sekä hypoteesit kuvaamaan, millaisia muutoksia koulutus voi saada aikaan. 

Kohtaamiskoulutuksen vaikutus kohdistuu kahteen suuntaan: 

  1. Nuorten jakamat kokemukset ja vinkit kasvattavat koulutukseen osallistujien motivaatiota kiinnittää huomiota kohtaamisten laatuun sekä empatiaa ja ymmärrystä asiakkaan kokemuksiin. Lisäksi koulutus tarjoaa kipinän viedä nuorten vinkkejä arkeen.
  2. Omien kokemusten jakaminen voimaannuttaa nuoria: se kasvattaa itseluottamusta ja auttaa punomaan omat kokemukset osaksi elämäntarinaa. Lisäksi se tarjoaa mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

Kohtaamiskoulutuksen vaikutusmalli

Kohtaamiskoulutuksen vaikutusmalli. Nuorten omien kokemusten mukaan palveluita on, mutta jos he eivät tule kuulluksi, hyväksytyksi tai tulevat vähätellyksi, palvelu ei toimi. Hyvät kohtaamiset mahdollistavat sen, että palvelu toimii niin kuin sen on tarkoitus ja yhteiskunta saa paremminvoivia kansalaisia.

Vaikuttavia tuloksia

Nuorten kokemukset

Nuorille suunnatun kyselyn perusteella kouluttaminen ja kokemusasiantuntijana toimiminen kasvattavat itseluottamusta, voimaannuttavat ja vahvistavat tunnetta siitä, että koulutusten myötä voi vaikuttaa yhteiskuntaan ja saada aikaan muutosta. Lisäksi esiintymis- ja ihmissuhdetaidot karttuvat. Koulutuksissa on kuitenkin hyvä pitää silmällä koulutuksen mahdollista kuormittavuutta. Kaiken kaikkiaan kohtaamiskouluttaminen koettiin positiivisena.

Osallistujien kokemukset

Vaikutusta arvioitiin kyselyillä syksyllä 2020. Tulosten mukaan Kohtaamiskoulutukseen osallistumisella on positiivinen vaikutus nuorten parissa toimiviin ammattilaisiin.

Kohtaamiskoulutus

  • kasvattaa motivaatiota hyviin kohtaamisiin (80%)
  • lisää empatiaa ja ymmärrystä asiakkaan kokemuksia ja ainutlaatuisuutta kohtaan (73%)
  • lisää halua kohdata nuoret yksilöinä (79%)
  • tuo kipinää kiinnittää huomiota kohtaamisiin (97%).

Kertokaa lisää! 

Kaikki hyötyvät empatiasta ja hyvistä kohtaamistaidoista.   

Bookkaa koulutus organisaatiollesi osoitteessa kohtaamiskoulutus.fi.

Kohtaamiskoulutuksen nuorten raatilaiset.

”Me tehdään tätä, koska me halutaan tulla kuulluiksi. Me halutaan olla luomassa jotain, jossa nuoret ja ammattilaiset kehittyy yhdessä, samalta viivalta lähtien. Nuorten raadin kautta me tunnetaan itsemme tärkeiksi. Että meidän mielipiteillä ja ajatuksilla on oikeasti väliä ja niitä halutaan kuulla. Monille meistä tää on isoimpia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavimpia asioita, joita ollaan elämämme aikana tehty.” 

 

Liisa Love, Tukenasi ry sekä Laura Turkki ja Maria Solovjew, Adventure Club