Uutiset>Uutiset

Marjo Kurki ohjelmajohtajaksi startegisen tutkimuksen Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät – ohjelmaan

Itlan erikoistutkija Marjo Kurki on valittu strategisen tutkimuksen Lapset ja nuoret – hyvinvoivat tulevaisuuden tekijät (YOUNG) -ohjelman ohjelmajohtajaksi. Ohjelmassa etsitään tutkimuksen avulla ratkaisuja lasten ja nuorten yhtäläisten mahdollisuuksien, hyvän elämän ja turvallisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi.

Viidestä tutkimushankkeesta muodostuvan YOUNG-ohjelman tavoitteena on löytää tutkimukseen perustuvia ratkaisuja hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi. Tavoitteena on luoda monitieteisen ja vuorovaikutteisen tutkimuksen keinoin laaja-alaista tietoperustaa, jolla voidaan tukea lasten ja nuorten kehitystä monipuolisiksi ja tulevaisuuteen luottaviksi toimijoiksi heidän omista lähtökohdistaan käsin.

Kurki on työskennellyt YOUNG-ohjelman teemojen parissa lähes koko työuransa. Tällä hetkellä hän toimii ohjelmajohtajana myös strategisen tutkimuksen PANDEMICS-ohjelmassa.


”Lasten ja nuorten hyvinvoinnin polarisoitumiseen liittyvät haasteet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja niiden vaikutukset kauaskantoisia. Tutkimukseen perustuvat ratkaisut hyvinvointierojen kaventamiseksi ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ovat tässä monien päällekkäisten kriisien ajassa entistä ajankohtaisempia,” Kurki toteaa strategisen tutkimuksen neuvoston tiedotteessa.


Vaikuttavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin

Strategisen tutkimuksen ohjelmissa etsitään ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tärkeänä osana ohjelmissa on tiedontuottajien ja tiedon hyödyntäjien välinen yhteistyö. Ohjelmajohtajan tehtävänä on rakentaa ohjelmakokonaisuutta yhteistyössä hankkeiden kanssa, edistää yhteistyötä strategisen tutkimuksen muiden ohjelmien kanssa ja vahvistaa strategisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen vastuualueen kanssa.


”Ohjelmatasoisesti on tärkeä edistää tiedon hyödyntäjien, kuten päätöksentekijöiden, ja tutkijoiden välisiä kohtaamisia ja vuorovaikutusta, joissa mahdollistuu yhteisen ymmärryksen lisääntyminen. Tutkimustieto ei jalkaudu päätöksentekoon pelkästään tietoa tarjoamalla, vaan tarvitaan dialogisia menetelmiä ja luottamuksellisia kohtaamisia. Tätä on mielekästä toteuttaa ohjelmatasoisesti,” Kurki jatkaa.


Ohjelmajohtajat ovat palvelussuhteessa taustaorganisaatiossaan.


”Itla tarjoaa ohjelmajohtajan työlle monipuoliset yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkostot. Tätä ohjaa Itlan strateginen tavoite toimia sillanrakentajana, koollekutsujana ja tiedon syntetisoijana lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien päätöksentekijöiden, tutkimusyhteisöjen ja ammattilaisten välillä,” Kurki toteaa.


YOUNG-ohjelmajohtajan rahoituskausi on 1.1.2023-30.9.2025.

Itla mukana kahdessa YOUNG-ohjelman tutkimushankkeessa

Kurjen ohjelmajohtajuuden lisäksi Itla on mukana  kahdessa ohjelman tutkimushankkeessa: Mielen hyvinvoinnin kohentaminen keinona lisätä nuorten osallisuutta (IMAGINE) ja Oikeus osallisuuteen: Yksinäisyyden ja ostrakismin vähentäminen lapsuudessa ja nuoruudessa (R-to-B).

Ohjelman kolme muuta hanketta ovat Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu (SchoolWell), Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa: pitkän aikavälin seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot (ACElife) ja Ulos epätoivosta – ratkaisuja nuorten väkivaltakuolemiin, itsemurhiin ja huumekuolemiin johtavien elämänkulkujen katkaisemiseksi (Young Despair).

Lisätietoja

Marjo Kurki

Ohjelmajohtaja

Programme director

PANDEMICS- ja YOUNG -ohjelmat

Kasvun tuki

044 271 0797
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.