Uutiset>Blogi
25.05.2022

Monialaisen yhteistyön vaikuttavuutta ei arvioida tarpeeksi

Lasten ja nuorten palvelut ovat järjestäytymässä entistä vahvemmin monialaisen yhteistyön ympärille. Palvelujen vaikuttavuutta mitataan kuitenkin edelleen organisaatiolähtöisesti esimerkiksi terveysalalla yksilön hoitotuloksena ja työllisyyspalveluissa työllisyysvaikutuksina.

Jotta monialaisen palvelujärjestelmän hyödyt voidaan saavuttaa, on tärkeää tutkia monialaisen yhteistyön vaikuttavuutta työntekijöiden välisen monialaisen toiminnan ja sen tulosten kautta – siis tutkia sitä, toimivatko monialaiset palvelut todellisuudessa lasten ja nuorten hyväksi.  Muutoin vaarana on, että monialaiset palvelut toteuttavat edelleen yksittäisestä organisaatiosta lähteviä tavoitteita. 

Mitä aito monialaisuus on? 

Monialaista yhteistyötä pidetään yhtenä ratkaisuna aikamme viheliäisiin hyvinvoinnin ongelmiin. Perheissä muun muassa vanhemman päihde- ja mielenterveysongelmat, työttömyys, toimeentulo-ongelmat tai somaattinen sairaus ovat kompleksisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä, jotka voivat johtaa huono-osaisuuden kasautumiseen ja lapsen tai nuoren myöhempään syrjäytymiskehitykseen. Palvelujärjestelmän tulisi tällöin vastata lapsiperheen ja nuoren yksilölliseen tuen tarpeeseen monialaisella yhteistyöllä. 

Lasten ja nuorten monialaisten palveluiden kehittämisen aallossa niiden vaikuttavuuden tutkiminen on jäänyt vähäiseksi, vaikka monialaisia toimintamalleja on lukuisia, joista voitaisiin ottaa oppia.


”Vaikuttavuustutkimusta hidastaa se, että suomalaisessa keskustelussa edes monialaisuuden käsitteestä ei olla yhtä mieltä.”


Toiset viittaavat monialaisuudella palvelujen yhteen kokoamiseen eli siihen, että samassa toimipisteessä työskentelevät usean eri alan ammattilaiset. Määritelmällisesti monialainen yhteistyö, puhekielessä monialaisuus, on kuitenkin paljon syvempää. Monialaisen palvelun perustamisen lisäksi se vaatii työntekijöiltä muun muassa:

  • aitoa yhdessä toimimista
  • yhteiseen tavoitteeseen ja yhteistyöhön sitoutumista 
  • säännöllistä yhteydenpitoa 
  • kollegoilta oppimista   
  • asiakkaan tapaamista yhdessä asiakaslähtöisesti. 

Monialaisia toimintamalleja pidetään vaikuttavina – todellisuudessa ei tiedetä, mikä niissä toimii

On huolestuttavaa, ettei monialaisuuden todellisista vaikutuksista tiedetä vielä juuri mitään. Monialaisuuden hyödyistä, kuten asiakkaan palvelupolun nopeutumisesta, puhutaan runsaasti, mutta tutkimukset perustuvat pääasiassa työntekijöiden ja asiakkaiden käsityksiin monialaisuudesta. Erityisesti monialaisen yhteistyön käytännön toteuttaminen työntekijöiden toimintana on ohitettu tutkimuskohteena. Hyviä käytäntöjä on dokumentoitu jonkin verran, mutta ne jäävät usein yksittäisten hankkeiden tuloksiksi eivätkä välttämättä juurru pysyviksi käytännöiksi.  

Monialaisiksi kootut palvelut eivät välttämättä toimi monialaisesti

Työntekijöiden toiminnan tutkiminen paljastaa sen sijaan karun todellisuuden: monialaisiksi kootut palvelut eivät välttämättä toimi monialaisesti vaan työskentely toistaa yksintekemisen kulttuuria ja nuorten ”luukuttamista” asiantuntijalta toiselle (Lilja, Pukkila & Helander, 2021a;2021b). Tämä johtuu usein yhteistyön taustalla olevista rakenteista, jotka eivät ole muuttuneet saamaa tahtia kuin vaatimus työntekijöiden väliselle yhteistyölle on kasvanut. Ammattilaiset kokevat usein ristiriitaa työn vaatimusten ja käytännön toimintamahdollisuuksien välillä: yhteistyölle on tarvetta, mutta sen toteuttamiselle ei ole riittävästi aikaa tai resurssia. Monialainen yhteistyö voi kompastua esimerkiksi siihen, että työllisyyspalvelujen työntekijällä ei ole pääsyä sosiaalityöntekijän kalenteriin yhteisen ajan varaamiseksi asiakkaalle.  

Monialaisen yhteistyön arviointiin ei ole olemassa yhtä menetelmää

Monialaisen yhteistyön arvioinnille on selkeä tarve. Siihen ei kuitenkaan ole olemassa yhtä mittaria. Selvää on, että systeemiseen muutokseen pyrkivän monialaisen toimintamallin vaikuttavuuden arviointi ei voi perustua vain yksilön hoitotuloksen tai työllistymisen mittaamiseen. Vaikuttavuutta tutkitaan tällöin edelleen organisaatiolähtöisen palvelujärjestelmän ehdoilla, vaikka palvelujärjestelmän kompleksinen muutos on käynnissä. Katse tulisi suunnata monialaisen palvelun työntekijöiden ja asiakkaiden väliseen yhteistoimintaan, eritoten tekoihin (Engeström, 2004) sekä siihen, miten johtaminen ja rakenteet mahdollistavat yhteistyön. Monialaista yhteistyötä tekoina voidaan tutkia usein eri menetelmin, kuten haastattelu-, kysely- tai havainnointitutkimuksina.


Kirjoittaja

Taru Lilja

Väitöskirjatutkija

Jyväskylän yliopisto

Kirjoittaja

Jaakko Helander

Tutkijayliopettaja

Hämeen ammattikorkeakoulu

Dosentti

Jyväskylän ja Tampereen yliopistot

Kirjoittaja

Päivi Pukkila

Lehtori

Hämeen ammattikorkeakoulu

Väitöskirjatutkija

Jyväskylän yliopisto


Viitteet

Engeström, Y. (2004). Ekspansiivinen oppiminen ja yhteiskehittely työssä. Tampere: Vastapaino 

Lilja, T., Pukkila, P. & Helander, J. (2021a). Nuorten asiakasosallisuus monialaisessa ohjaus- ja neuvontapalvelussa. Havainnointitutkimus ohjaustilanteista Ohjaamoissa. Nuorisotutkimus, 39(1). 

Lilja, T., Pukkila, P., & Helander, J. (2021b). Monialaisen ohjauksen rakentuminen ohjaustilanteissa: onko monialainen ohjaus monialaista?. Kasvatus, 52(3), 282–296. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatus/article/view/112560  

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
26.06.2024
Asiantuntijoiden erilaisuus tuo vahvuutta työyhteisöön
”Ai sori, oletin…” Näin alkaa moni vastaus, kun on tehty yleistyksiä toisesta ensivaikutelman perusteella esimerkiksi työpaikalla. Välillä olettamukset osuvat toki oikeaankin. Usein ulkokuoren taakse kuitenkin kätkeytyy, tai kätketään, paljon.
Lapset leikkivät hiekkalaatikolla
Uutiset
|
20.06.2024
Uusi julkaisu kertoo: psykososiaalisten menetelmien muokkaukseen kaivataan kansallista yhteistyötä
Lasten ja nuorten psykososiaaliset menetelmät tuodaan Suomeen pääsääntöisesti ulkomailta. Suunnitelmallinen muokkaus on yleensä tarpeen, jotta menetelmät soveltuvat eri kohderyhmille tai toimintaympäristöön kuin mihin ne on alun perin kehitetty. Lasten ja nuorten psykososiaalisia menetelmiä Suomessa muokanneet asiantuntijat korostavat tarvetta laajemmalle kansalliselle yhteistyölle, menetelmien suunnitelmallista muokkausta eli adaptointia koskeviin valintoihin ja rooleihin liittyen.   
Adaptointi
Kasvun tuki
Nainen ja mies nauravat tietokoneiden ääressä.
Blogi
|
12.06.2024
Pirkanmaan perhekeskuksessa uskotaan yhteisölliseen tekemiseen
Yhteisövaikuttavuuden periaatteiden mukaisesti Pirkanmaan perhekeskusverkostossa keskitytään sisällön kehittämiseen, yhteisiin rakenteisiin, kaikkien toimijoiden mukaan ottamiseen ja jatkuvaan oppimiseen. Kehittämispäällikkö Marja Olli ja suunnittelija Katariina Hämäläinen kuvaavat yhteisövaikuttavuusverkostoa lottovoiton kaltaiseksi korkeakouluksi, johon tulee itse aktiivisesti liittyä.
Alueellinen oppimisverkosto
Yhteisövaikuttavuus
Pieni tummatukkainen lapsi tutkii luontoa aurinkoisessa metsässä.
Uutiset
|
07.06.2024
Lasten ja nuorten terapiatakuu: Itla ehdottaa asiantuntijaryhmän perustamista psykososiaalisten menetelmien kansallista valintaa varten  
Itla on jättänyt lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Toteamme lausunnossa, että terapiatakuun toteuttamisen koordinointi sekä psykososiaalisten menetelmien valinta tulee toteuttaa huolella ja menetelmiä olla saatavilla kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisesti. Ehdotamme perustettavaksi kansallista asiantuntijaryhmää, joka tukisi hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden menetelmien suunnitelmallista valintaa ja käyttöönottoa.
Kasvun tuki
Nainen tekee töitä tietokoneella.
Tapahtuma
|
31.05.2024
Implementaatiotutkimus ja käytännön implementointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: Kohti kestäviä ratkaisuja
Miten sote-palveluiden vaikuttavuutta voi vahvistaa implementointiin liittyvän tutkimustiedon avulla? Tervetuloa kuulemaan uusista tutkimustuloksista sekä niiden hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa!
Ke 30.10.2024
9:00-15:30
Siltasaarenkatu 10, Helsinki (Itla) ja verkossa
Kasvun tuki
Uutiset
|
30.05.2024
Tutkimus: Sosiaaliturva ei tasaa lapsiperheiden köyhyyseroja Suomessa
Kansainvälisessä lapsiperheköyhyystutkimuksessa selvisi, että Suomessa sosiaaliturvaetuudet vähentävät enemmän kolmilapsisten perheiden kuin yksilapsisten perheiden köyhyyttä. Köyhyys on tästä huolimatta yleisempää monilapsisissa perheissä.
Lapsiperheköyhyys