Tässä hetkessä koulumaailma painii niin moninaisten haasteiden kanssa, että saadaksemme jälleen otteen arjesta, myös tuen on hyvä olla monialaista. Tätä monialaisuusteemaa lähdimme kehittämään yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja Leppävirralla sijaitsevan Leppäkertun koulun kanssa.

Kun seuraamme mediassa käytävää koulukeskustelua, niin otsikot kertovat karua kieltään: Kouluissa näkyy nyt jakautuminen kahteen leiriin – kokeneet erityisopettajat huolissaan. Koulun haasteista riittää kaunista puhetta, mutta teot puuttuvat. Emme voi puhua siitä, ettei inkluusio toimi, kun sitä ei ole. Siinä muutama tuoreehko otsikko koskien koulumaailmaa. Eikö meiltä löydy tarinoita, jotka voitaisiin kirjoittaa myönteisten otsikoiden alle? Varmasti löytyy, mutta ne ovat usein aiheita, jotka eivät kaipaa muutosta eivätkä aiheuta tuskaa ja ahdistusta, jolloin niiden jakamisalustaksi riittää työpaikan kahvihuone.

Mutta tässä teille yksi onnistuminen.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön rahoittama kaksivuotinen hanke Monialaisuus Valterissa ja lähikoulussa – Valteri kokeilemassa ja mallintamassa on ylittänyt puolivälin, ja sekä Valteri että koulu ovat jo nyt monia kokemuksia rikkaampia. Ohjaaja Jaakko Juvonen ja erityisluokanopettaja Anu Alenius-Taipalus Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Onervan toimipisteestä Jyväskylästä ovat jo tuttuja kasvoja Leppäkertun koululla, ja yhteistyö on kaikin tavoin mutkatonta. Ja tämä olikin yksi tavoitteista, joihin pyrimme; monialainen yhdessä työskentely yhteisin sopimuksin ja suunnitelmin sekä ohjauksen ja kuntoutuksen osaamisen tavoitteellinen ja suunnitelmallinen hyödyntäminen dialogin keinoin ja menetelmin.

Avoin ilmapiiri auttaa arjen hyvän vahvistamisessa

Arjen hyvää on vahvistettu kokemuksista ja tuntemuksista keskustellen, ilon aiheita esiin nostaen, onnistumisista yhdessä iloiten, erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja vertaisesti pohtien ja kiitosta antaen. Pyrkimyksenämme on ollut saada asiat rullaamaan niin koulun sisällä kuin ulkopuolistenkin toimijoiden kanssa. Maaperä hankkeen onnistumiselle on ollut otollinen, sillä Leppäkertun koululla on aistittavissa hyvä ja avoin ilmapiiri. Sitä on edistetty muun muassa ProKoulu-toimintamallin kautta. Leppävirta toteuttaa ensimmäisenä pohjoissavolaisena kuntana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia, jonka tarkoituksena on parantaa lasten oikeuksien toteutumista kunnassa niin lasten arjessa kuin myös jokaisen toimijan tavoissa toimia.

Sujuvaa yhteistyötä Motoriikka-ryhmässä

 Yhtenä mielenkiintoisena onnistumisena hankkeen ensimmäiseltä vuodelta voisi nostaa esille kuntouttavan Motoriikka-ryhmän toiminnan. Meillä Valterissa monialaisuus ja opetuksen, ohjauksen ja kuntoutuksen yhteistyö on sujuvaa. Asiaa tietenkin helpottaa se, että osaajat löytyvät saman katon alta ja yhteistyö on päivittäistä, mutta yhteistyö voi olla sujuvaa myös ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Leppäkertussa paikallisesta terveyskeskuksesta tullut fysioterapeutti veti yhteistyössä koulun opettajien ja ohjaajien sekä Jaakon kanssa pienille oppilaille suunnattua motorisiin harjoitteisiin painottuvaa kokonaisuutta, jossa oli kymmenen vaihtuvaa teemaa.

Me tiedämme hyvin motoristen taitojen, ja erityisesti niissä ilmenevien vaikeuksien, yhteyden oppimisvaikeuksiin, kielellisiin pulmiin ja toiminnanohjauksen sekä käyttäytymisen ongelmiin, mutta yhtä lailla Motoriikka-ryhmässä mallinnettiin myös suunnitelmallisuuden, tutun toistuvan rakenteen ja yhteisten sääntöjen merkitystä tunnin onnistumisessa.

Joskus on myös hyvä tarjota ryhmän omille aikuisille mahdollisuus tehdä oivalluksia seuraamalla omien oppilaiden toimintaa ikään kuin sivusta.

Toisena nostona hankkeen ensimmäiseltä vuodelta voisi mainita haastavan käyttäytymisen teeman ja sen suhteen nimenomaan painotuksen ennalta ehkäisemiseen ja kohtaamisen vastavuoroisuuteen. Asiaan liittyen Anu ja Jaakko ovat käyneet yhteistä keskustelua Leppäkertun koulun väen kanssa ja asiaa on mallinnettu myös arjen kohtaamisissa.

Turvallinen koulu- ja työpäivä kaikille

Hankkeen jälkimmäiseen eli kuluvaan lukuvuoteen lähdettiin teemalla ja tavoitteella turvallinen koulu- ja työpäivä kaikille. Lukuvuosi aloitettiin yhteisellä keskustelulla hyvinvoinnista ja positiivisesta pedagogiikasta koulun arjessa. Kun nämä asiat rakentuvat esimerkiksi arvostuksen, kohtaamisen, turvallisuuden tunteen, luottamuksen ja osallisuuden varaan, niin voimme iloksemme todeta, että ne ovat Leppäkertun koulun arkeen kuuluvia arvoja ja asioita. Näitä arvoja me haluamme myös hankkeessa vaalia ja vahvistaa. Nuo asiathan liittyvät myös vahvasti toisiinsa ja vahvistamalla yhtä, vahvistat samalla myös toista.

Jatkoimmekin teemaa eteenpäin osallisuuden kautta niin, että ensin kävimme koulun aikuisten kanssa keskustelua siitä, miten osallisuutta voidaan edistää. Siinä keskiössä on tunnistaa jokaisen yksilön ainutlaatuisuus ja arvokkuus juuri sellaisena kuin hän on. Kouluna voimme vahvistaa tuota tunnetta esimerkiksi kannustuksen, kuuntelun ja arvostuksen kautta sekä tarjoamalla oppilaalle yksilöllistä tukea sekä kokemuksen siitä, että hänen hyvinvoinnistaan ja oppimisestaan välitetään.

Yhtä lailla tärkeää on se, että oppilas saa kokemuksen osallisuudesta ja että hän voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia.

Tätä kokemusta lähdimme oppilaille hakemaan, kun pidimme Leppäkertun koulun 5–6-luokan oppilaille vertaisohjaajakoulutuksen. Kokonaisuus päätettiin joulukuun alussa pidettyyn liikuntapäivään, jossa oppilaat olivat mukana suunnittelussa ja toimintapisteiden vetäjinä.  Lajit puolestaan olivat sellaisia, että ne sopivat kaikille.

Keväällä keskitytään aivoterveyteen

Jaakon ja Anun käynnit ja työskentely Leppäkertussa jatkuu vielä kevätlukukauden ajan ja sisällöllisesti keskitymme muun muassa aivoterveyteen. Aivoterveyden vaalimisessakaan ei ole kyse mistään rakettitieteestä, vaan ihan arkisista asioista ja valinnoista, joita voidaan sisällyttää niin kouluarkeen kuin vapaa-aikaan.

Sinäkin voit helposti helliä aivojasi esimerkiksi liikkumalla itsellesi mieluisalla tavalla, syömällä hyvin, olemalla ystäviesi kanssa, eri tavoin rentoutumalla ja nukkumalla. Siinäpä sinulle mukavaa ohjelmaa vaikkapa kohta koittavalla joululomalle.

 

Matti Salmela toimii ohjaavana opettaja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Kuopion toimipisteessä.
Hänen työnsä pitää sisällään opetusta ja ohjauspalvelutyötä sekä kouluttamista ja kehittämistyötä.

Jaakko Juvonen toimii vastaavana ohjaajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Jyväskylän toimipisteessä,
jossa hän työskentelee eri ikäisten oppijoiden kanssa, sekä osa työajasta kuluu ohjauspalvelutyötä tehden lähikouluissa.

Anu Alenius-Taipalus toimii erityisluokanopettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin Jyväskylän toimipisteessä.

 

Kuvat: Jussi Koskela