Uutiset>Uutiset

Nuorten mielenterveysongelmat on otettava vakavasti

Yhä useammalla nuorella on mielenterveysongelmia, jotka heikentävät hänen mahdollisuuksiaan työllistyä. Jotta pystyisimme rakentamaan nuorille polun hyvään työelämään, tarvitsemme toimia niin lapsuudessa, nuoruudessa kuin työurankin aikana. Keinoja nuorten mielen hyvinvoinnin parantamiseksi etsittiin LIFECON- ja ACElife – hankkeiden järjestämässä keskustelutilaisuudessa 18.1.2024.

Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto tiedottavat Nuoret ja mielenterveys – miten rakennamme polun hyvään työelämään?
Keskustelutilaisuus Tiedekulmassa Helsingissä 18.1.2024

Nuorten mielenterveysongelmien yleistyminen näkyy sekä Kouluterveyskyselyissä että työelämässä. Lähes 100 000 ihmistä oli yli 10 päivää poissa töistä mielenterveyden häiriöiden vuoksi 2022. Heistä 40 % oli alle 35-vuotiaita.


 “Osallisuus työelämässä on jokaisen oikeus ja tärkeä mielenterveyttä edistävä tekijä.” painotti ylilääkäri Outi Linnaranta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).“Vaikka mielenterveyden kanssa olisikin haasteita, voi oikea hoidon ja tuen yhdistelmä mahdollistaa työllistymisen. Nuorten kouluttautuminen ja työllistyminen on tärkeää paitsi nuoren itsensä myös yhteiskunnan kannalta.”“Laskelmiemme mukaan nuori, joka jää ilman toisen asteen tutkintoa, maksaa yhteiskunnalle n. 295 000 euroa elinkaarensa aikana. Yhden kokonaisen ikäluokan osalta tutkinnottomuuden kustannusten arvioidaan olevan jopa 2,3 mrd euroa”, kertoi tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiöstä (Itla).


Suurin osa väestöstä kohtaa ennen aikuistumistaan kuormittavia kokemuksia, osa lukuisia. Kaikki eivät tarvitse mielenterveyteen ammattilaisen apua, mutta osa voi sairastua vakavasti ja tällöin nopea apu on tarpeen.


“Tutkimusten mukaan nuoruudessa diagnosoitu ahdistus tai masennus lisäävät merkittävästi riskiä jäädä opintojen ja työn ulkopuolelle”, kertoi tohtoritutkija Joonas Pitkänen Helsingin yliopistosta.


Nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa – keinoja on

Tutkimukset osoittavat myös, että nuorten mahdollisuudet selviytyä opintojen ja työelämän haasteista paranevat, jos haitallisten kokemusten kasaantuminen pystytään ehkäisemään ja suojaavia tekijöitä vahvistamaan.


“Suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi vanhemmuuden tuki, nuorten osallisuus ja myönteiset ihmissuhteet sekä riittävä toimeentulo”, kertoi johtava asiantuntija Taina Laajasalo THL:stä.


Lapsen ja nuoren sujuvan arjen tukeminen on vanhempien, koulun sekä lasten ja nuorten
palveluiden yhteinen tehtävä. Ongelmana on, että usein nuorten ja perheiden tarvitsema
varhainen tuki viivästyy. Tällöin vaarantuvat myös aikuistumiseen kuuluvat tärkeiden
ihmissuhteiden ja oman perheen muodostuminen, opinnot ja työllistyminen.

Työelämässä tukikeinoja mielen hyvinvointiin löytyy Mielenterveyden työkalupakista

Työpaikolla työuran alkua pitää tukea hyvällä perehdytyksellä, ottamalla mukaan porukkaan sekä huolehtimalla siitä, että osaaminen ja tehtävien vaativuus kohtaavat ja työ on mielekästä. Nuoret työntekijät arvostavat kokeneempien työntekijöiden tukea erityisesti haastavissa vuorovaikutus- ja asiakastilanteissa.


“Kun nuoren työntekijän taustalla on mielenterveyden haasteita, työyhteisössä auttaa esihenkilön kiinteä tuki, toimiva vuorovaikutus, mentorointi ja tarvittaessa työn muokkauksen keinot”, kertoo johtava asiantuntija Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitoksesta.Mielenterveyden työkalupakista löytyy maksuttomia työkaluja mielen hyvinvointia tukevan työkulttuurin rakentamiseen, kuten Miten voit? -työhyvinvointitesti ja Mieli ja työn muokkaus-materiaali.”


Yhteiskunnan kehityskulut vaikuttavat mielenterveysasioiden taustalla

Yleinen ilmapiiri yhteiskunnassa näkyy työpaikoilla ja vaikuttaa nuorten työelämää koskeviin odotuksiin, tavoitteisiin ja koettuihin vaatimuksiin. Jatkuva epävarmuus perustoimeentulosta tai liian suuret odotukset työssä lisäävät kuormitusta ja haittaavat nuorten aikuistumista.


“Samalla kun pohditaan yksilöiden kohdalla ratkaisuja ja ennaltaehkäisyä, on olennaista tunnistaa yhteiskunnassa tapahtuvia kehityskulkuja, jotka suuntaavat arjen ja työn haasteita yksilöllisiksi mielenterveyshaasteiksi nuorten keskuudessa”, muistutti tutkimusprofessori Ari Väänänen Työterveyslaitoksesta.“Esimerkkejä tällaisista kehityskuluista ovat psyykkisen itseohjauksen korostuminen tai moninaisten elämänhaasteiden medikalisoituminen eli muuntuminen lääketieteellisiksi hoidon kohteiksi.”


Lisätietoja

Lapsuus ja nuoruus

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Lisätietoja

Työelämä

LIFECON-hanke on yksi Strategisen tutkimuksen DEMOGRAPHY-ohjelman viidestä hankkeesta. ACElife-hanke on puolestaan yksi Strategisen tutkimuksen YOUNG-ohjelman hankkeista. Hankkeet saavat rahoitusta strategisen tutkimuksen neuvostolta (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.