Uutiset>Uutiset

Kansainvälinen vertailu: Lapsiperheköyhyyden vähentämisessä tulee oppia vertailumaiden ratkaisuista

Lapsiperheköyhyyttä voidaan ehkäistä sosiaaliturvan lisäksi myös muilla keinoilla. Englannissa maahanmuuttajille on tarjottu edullisempaa sosiaalista luototusta, kun taas Uudessa-Seelannissa on käytössä kevyt konkurssimenettely tulottomille ja varattomille ylivelkaantuneille henkilöille.

Itlan tilaamassa ja tänään julkaistussa Child Poverty Solutions for Finland –selvityksessä kartoitettiin kansainvälisiä malleja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Selvityksen toteuttivat London School of Economics -yliopiston tutkijat.

Raporttiin on koottu vertailussa esiin tulleet köyhyyttä vähentävät toimet. Ne liittyvät työsuhteiden laadun parantamiseen, harrastuksiin, energiaköyhyyteen, elatusapuun ja ylivelkaantuneisuuteen. Lisäksi raportissa käsitellään alueellisia toimia ja lasten mielenterveyden tukemisesta.

Vertailumaina olivat Alankomaat, Australia, Belgia, Iso-Britannia, Kanada ja Uusi-Seelanti.

Lapsiperheköyhyyttä tarkasteltiin moniulotteisena ilmiönä, joka määritellään sosiaaliseksi, emotionaaliseksi ja materiaaliseksi puutteeksi. Lapsiperheköyhyys voi estää lasten oikeuksien toteutumisen, vaikeuttaa osallistumista yhteiskuntaan ja rajoittaa mahdollisuuksia elämässä.  

Suomessa aihetta ottaa oppia kansainvälisistä malleista

Vertailussa löytyi useita politiikka-alueita, joihin Suomessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi Suomessa ei ole käytössä vakiintunutta energiaköyhyyden mittaria. Suomessa ei ole myöskään erillistä konkurssimenettelyä tulottomille ja varattomille ylivelkaantuneille henkilöille. Suomen tulisi tarttua erityisesti haavoittuvissa asemassa olevien lasten asemaan. 


“Vertailu muihin maihin osoitti, että Suomessa on paljon parantamisen varaa toimissa, joilla tartutaan moniulotteiseen lapsiperheköyhyyteen. Vertailumaiden toimia ei voida suoraan soveltaa Suomeen mutta niiden pohjalta tulisi käydä keskustelua innovatiivista ratkaisuista”, toteaa tutkija Irene Bucelli. 


Toimivat ratkaisut ovat pitkäjänteisiä ja niitä toteutetaan useilla sektoreilla

Raportin mukaan lapsiperheköyhyyden vähentäminen onnistuu kohdennettuja ja laajoja toimia yhdistämällä. Esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien aseman parantamiseen tarvitaan kohdennettuja toimia, kun taas väestötasolla tehokkaita ovat universaalit eli kaikille suunnatut samanlaiset toimet. Tärkeää on, että toimet ovat pitkäjänteisiä ja niitä toteutetaan useilla sektoreilla samanaikaisesti.  

Raportin kirjoittajat arvioivat köyhyyttä vähentävien toimien vaikuttavuutta, mutta tutkimusnäyttö on usein ohutta. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että toimet eivät olisi vaikuttavia vaan sitä, että sopivien tutkimusasetelmien rakentaminen on vaikeaa.  

Kansainvälinen vertailu tuo esiin muitakin kuin sosiaaliturvaan liittyviä keinoja

Hintojen nousu on lisännyt lapsiperheköyhyyttä. Vaikka Suomessa on parempi tilanne kuin monissa muissa maissa, lapsiperheköyhyys koskettaa joka kymmenettä suomalaista lasta. Lapsiperheköyhyyteen on tärkeää tarttua, koska se estää lapsen osallisuuden toteutumisen ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia pitkälle aikuisuuteen. 


“Olemme tottuneet siihen, että lapsiperheköyhyyden ratkaisut löytyvät sosiaaliturvajärjestelmää kehittämällä ja vanhempien työllisyyttä parantamalla. Halusimme selvittää mitä voimme oppia muiden maiden malleista, jotka eivät perustu vain sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen”, kertoo tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta. 


Lisätietoja

Tiina Ristikari

Tutkimusprofessori

Kehitysjohtaja

Research Professor

Director of Development

050 917 7396
Tutustu asiantuntijaan

Uutiset

Selaa tuoreimpia artikkeleita tai katso kaikki artikkelit
Katso kaikki artikkelit
Blogi
|
22.02.2024
Lapsuuden rakentajat opintomatkalla:  Rohkea, ihmislähtöinen ja päämäärätietoinen Skotlanti 
Lapsuuden rakentajat -johtamiskoulutuksen kurssi 3 suuntasi keskellä talvea Skotlantiin hakemaan intoa ja inspiraatiota lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden kehittämiseen.
Johtamiskoulutus
Uutiset
|
21.02.2024
Uusia kasvoja Itlaan
Katja Hautamäki on aloittanut asiantuntijana Kasvun tuki KI-hankkeessa lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien seurantajärjestelmän suunnitteluryhmässä, Heidi Backman erityisasiantuntijana Kasvun tuen menetelmäarvioinnissa ja Noora Lindroos viestinnän asiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeessa. Ville Tikkanen on aloittanut projektitutkijana Samalta viivalta Oulu-kokeilussa ja Right to Belong -hankkeessa ja Pihla Markkanen erityisasiantuntijana Kasvun tuen KI-hankkeen osahankkeessa Mielenterveyden tunnistaminen ja tuki sivistystoimessa.
Kasvun tuki
Samalta viivalta Oulu
Blogi
|
12.02.2024
Katri Vataja: Lisää tulevaisuusajattelua lasten hyvinvoinnin kysymyksiin 
Itlan viime syksynä aloittanut toimitusjohtaja Katri Vataja kertoo olleensa määrätietoinen lapsi, josta kasvoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen muutoksen teemoista syttyvä nuori. Aikuisena hän on huolestunut eriarvoisuudesta ja kaipaa tutkimustiedon lisäksi tulevaisuusnäkökulmaa keskusteluun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Itlan hän näkee jatkossa yhä merkittävämpänä yhteiskunnallisena vaikuttajana ja siltojen rakentajana.
Uutiset
|
08.02.2024
Lasten kuulemisen käsikirja antaa keinoja lisätä lasten osallisuutta päätöksenteossa
Lasten kuulemisen käsikirja kertoo, miten lasten näkökulma voidaan huomioida päätöksenteossa. Käsikirja on laadittu osana Muuttuva väestö -tutkimushanketta.
Muuttuva väestö
Blogi
|
07.02.2024
Lapsilisän sitominen hintojen nousuun olisi vähentänyt lapsiköyhyyttä
Lapsilisän indeksisidonnaisuus on yksi pitkän aikavälin keino tukea lapsiperheitä: lapsiperheköyhyyden vähentämisen lisäksi sen on tarkoitus palvella lapsilisän ensisijaista tarkoitusta eli lapsen saannista aiheutuvien kustannusten kompensointia.
Lapsiperheköyhyys
Samalta viivalta
Vieraskynä
|
06.02.2024
Samalla kartalla, eri poluilla? – Miten ammattilaisten tarjoama tuki kohtaa lasten moninaistuvat tuen tarpeet?
Vaikka suuri osa suomalaislapsista ja -nuorista voi hyvin, erilaiset oppimiseen, yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvät tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Tuen tarpeet ovat yhä moninaisempia, ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet edellyttävät yhä useammin monien eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja yhteistyötä.