Lapsiperheköyhyyttä voidaan ehkäistä sosiaaliturvan lisäksi myös muilla keinoilla. Englannissa maahanmuuttajille on tarjottu edullisempaa sosiaalista luototusta, kun taas Uudessa-Seelannissa on käytössä kevyt konkurssimenettely tulottomille ja varattomille ylivelkaantuneille henkilöille 

Itlan tilaamassa ja tänään julkaistussa Child Poverty Solutions for Finlandselvityksessä kartoitettiin kansainvälisiä malleja lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi. Selvityksen toteuttivat London School of Economics -yliopiston tutkijat.

Raporttiin on koottu vertailussa esiin tulleet köyhyyttä vähentävät toimet. Ne liittyvät työsuhteiden laadun parantamiseen, harrastuksiin, energiaköyhyyteen, elatusapuun ja ylivelkaantuneisuuteen. Lisäksi raportissa käsitellään alueellisia toimia ja lasten mielenterveyden tukemisesta.

Vertailumaina olivat Alankomaat, Australia, Belgia, Iso-Britannia, Kanada ja Uusi-Seelanti.

Lapsiperheköyhyyttä tarkasteltiin moniulotteisena ilmiönä, joka määritellään sosiaaliseksi, emotionaaliseksi ja materiaaliseksi puutteeksi. Lapsiperheköyhyys voi estää lasten oikeuksien toteutumisen, vaikeuttaa osallistumista yhteiskuntaan ja rajoittaa mahdollisuuksia elämässä.  

Suomessa aihetta ottaa oppia kansainvälisistä malleista

Vertailussa löytyi useita politiikka-alueita, joihin Suomessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Esimerkiksi Suomessa ei ole käytössä vakiintunutta energiaköyhyyden mittaria. Suomessa ei ole myöskään erillistä konkurssimenettelyä tulottomille ja varattomille ylivelkaantuneille henkilöille. Suomen tulisi tarttua erityisesti haavoittuvissa asemassa olevien lasten asemaan. 

“Vertailu muihin maihin osoitti, että Suomessa on paljon parantamisen varaa toimissa, joilla tartutaan moniulotteiseen lapsiperheköyhyyteen. Vertailumaiden toimia ei voida suoraan soveltaa Suomeen mutta niiden pohjalta tulisi käydä keskustelua innovatiivista ratkaisuista”, toteaa tutkija Irene Bucelli

Toimivat ratkaisut ovat pitkäjänteisiä ja niitä toteutetaan useilla sektoreilla

Raportin mukaan lapsiperheköyhyyden vähentäminen onnistuu kohdennettuja ja laajoja toimia yhdistämällä. Esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien aseman parantamiseen tarvitaan kohdennettuja toimia, kun taas väestötasolla tehokkaita ovat universaalit eli kaikille suunnatut samanlaiset toimet. Tärkeää on, että toimet ovat pitkäjänteisiä ja niitä toteutetaan useilla sektoreilla samanaikaisesti.  

Raportin kirjoittajat arvioivat köyhyyttä vähentävien toimien vaikuttavuutta, mutta tutkimusnäyttö on usein ohutta. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että toimet eivät olisi vaikuttavia vaan sitä, että sopivien tutkimusasetelmien rakentaminen on vaikeaa.  

Kansainvälinen vertailu tuo esiin muitakin kuin sosiaaliturvaan liittyviä keinoja

Hintojen nousu on lisännyt lapsiperheköyhyyttä. Vaikka Suomessa on parempi tilanne kuin monissa muissa maissa, lapsiperheköyhyys koskettaa joka kymmenettä suomalaista lasta. Lapsiperheköyhyyteen on tärkeää tarttua, koska se estää lapsen osallisuuden toteutumisen ja aiheuttaa haitallisia vaikutuksia pitkälle aikuisuuteen. 

“Olemme tottuneet siihen, että lapsiperheköyhyyden ratkaisut löytyvät sosiaaliturvajärjestelmää kehittämällä ja vanhempien työllisyyttä parantamalla. Halusimme selvittää mitä voimme oppia muiden maiden malleista, jotka eivät perustu vain sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiseen”, kertoo tutkimusprofessori Tiina Ristikari Itlasta. 

Lisätietoja

Aapo Hiilamo, erikoistutkija, 040 640 2792, aapo.hiilamo(a)itla.fi

Raportti Child Poverty Solutions for Finland – A review of international policies in selected countries

Irene Bucellin diat tapahtumasta